Proiectul transatlantic Eminescu — Poe, dedicat Centenarului Marii Uniri. Noutăți, la zi [VIDEO]

0
595

Nou­tăți des­pre Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu — Poe, dedi­cat Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri. Pre­zin­tă doam­na dr. în ec. Gre­ta Popa, direc­tor exe­cu­tiv al Fun­da­ți­ei Cul­tu­ra­le Hes­pe­rus:

Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu – Poe

In teza sa de doc­to­rat inti­tu­la­tă “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu —  Edgar Allan Poe”, prof. dr. Ioan Iacob amin­tes­te con­cep­tul prof. univ. dr. Geor­ge Mun­tea­nu (care a insti­tu­it “tri­a­da pre­cur­soa­re: Poe — Bau­de­lai­re — Emi­ne­scu”, fiind vor­ba des­pre mari poeti pre­cur­sori ai feno­me­nu­lui liric modern, in teza res­pec­ti­va fiind relu­a­te si refe­riri la Poe si Nova­lis).

Por­nind de la aceas­tă pre­mi­ză, Fun­da­tia Cul­tu­ra­la HESPERUS, in cola­bo­ra­re cu MCP Press, “Man­ga­lia News” si cana­lul ame­ri­can de tele­vi­ziu­ne “Arca TV” din Hous­ton, Texas, USA, vor lan­sa — pe data de 15 ianu­a­rie 2019, la ince­pu­tul Pre­se­din­ti­ei roma­ne­s­ti a Con­si­li­u­lui Euro­pei (si in inte­ri­o­rul SEZONULUI CULTURAL Roma­nia — Fran­ta), Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu — Poe, care isi pro­pu­ne sa fie un schimb tran­sa­tlan­tic de expe­rien­ță si valori pe mai mul­te direc­tii:

1) POEZIE  — cul­tu­ră, lite­ra­tu­ră, muzi­că, artă plas­ti­că,

2) MEDIA – foto­gra­fii, fil­me, înre­gis­trări audio, rea­li­zări mul­ti­me­dia,

3) SUPORT PENTRU COPIII cu diza­bi­li­tati si pen­tru copi­ii talen­tati.

Pro­iec­tul pre­ve­de — pe lan­ga mani­fes­ta­ri­le spe­ci­fi­ce din sec­tiu­ni­le POEZIE si MEDIA — si orga­ni­za­rea unor GALE ARTISTICE CARITABILE pen­tru stran­ge­rea de fon­duri des­ti­na­te spri­ji­ni­rii copi­i­lor cu diza­bi­li­tati, pre­cum și a celor talen­tati (care nu dis­pun de mij­loa­ce finan­ci­a­re).

In per­spec­ti­va se pre­ve­de si orga­ni­za­rea unor “CENTRE DE CERCETARE SI EXCELENȚĂ”, care sa ofe­re spa­tii pen­tru cer­ce­ta­re si faci­li­tati pen­tru mani­fes­tari artis­ti­ce, cul­tu­ra­le, sti­in­ti­fi­ce, de pre­sa, pre­cum si ame­na­ja­rea unor spa­tii de masa (res­ta­u­rant, tera­se) si caza­re. În Româ­nia, Cen­trul se va numi “EMINESCU”, in Fran­ta “BAUDELAIRE”, in Ger­ma­nia “NOVALIS”, in S.U.A. “POE”.

Fie­ca­re ast­fel de Cen­tru va avea sec­tiuni dedi­ca­te si celor­lalti mari pre­cur­sori ai feno­me­nu­lui liric modern (pro­mo­van­du-se ast­fel — tran­sa­tlan­tic — mari valori ale celor doua con­ti­nen­te uni­te de Ocea­nul Atlan­tic).

Acest pro­iect va repa­ra o injus­ti­tie lite­ra­ră făcu­tă lui POE (care nu este — așa cum afir­mă unii cri­tici ame­ri­cani — “un poet minor din seco­lul al XIX-lea, care a facut atât de mult pen­tru poe­zia fran­ce­ză încât a ajuns să fie numit EDGARPO”), dar si o injus­ti­ție făcu­tă lui BAUDELAIRE (nu POE a fost cel care “a făcut atât de mult pen­tru poe­zia fran­ce­za”, ci BAUDELAIRE este cel care a lucrat ani de zile la tra­du­ce­rea poe­me­lor lui Poe în fran­ce­ză, promovându‑l ast­fel pe Poe în Euro­pa, întru­cât in seco­lul al XIX-lea fran­ce­za era lim­ba care pre­va­la în Euro­pa).

Pro­iec­tul se va lan­sa la înce­pu­tul anu­lui 2019 în Româ­nia, urmand ca în anul 2020 să fie orga­ni­zat in Euro­pa Cen­tra­lă (Fran­ta, Ger­ma­nia), iar în 2021, în S.U.A.

Vă invi­tăm să citiți și: Arc Poe­tic Tran­sa­tlan­tic EMINESCUPOEEchi­pa de pro­iect se întă­reș­te pe zi ce tre­ce

Mai mul­te infor­ma­ții des­pre Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic Emi­ne­scu — Poe, puteți afla de aici


Man­ga­lia News, 28.08.2018. Sur­sa Video: MCP Press.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply