Expoziția “Familia Regală a României pe frontul Marelui Război (1916 ‑1918)”, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

0
365

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța și Muze­ul Națio­nal Cotro­ceni, pre­zin­tă, în peri­oa­da august-sep­tem­brie 2018, Expo­zi­ția “Fami­lia Rega­lă a Româ­ni­ei pe fron­tul Mare­lui Răz­boi (1916 ‑1918)”.

Orga­ni­za­tă sub sem­nul Cen­te­na­ru­lui, expo­zi­ția îşi pro­pu­ne să rea­du­că în atenţia publi­cu­lui aspec­te esenţi­a­le ale impli­că­rii Rege­lui Fer­di­nand, Regi­nei Maria şi a copi­i­lor lor în acte­le deci­zio­na­le şi în acţiu­ni­le efec­ti­ve deru­la­te de‑a lun­gul par­ti­ci­pă­rii Româ­ni­ei la Pri­mul Răz­boi Mondi­al.

Din punct de vede­re tema­tic, sunt pre­zen­ta­te dife­ri­te aspec­te și acțiuni ale Arma­tei Româ­ne pe front, momen­te ofi­ci­a­le în care apa­re fami­lia rega­lă ală­tu­ri de per­so­na­li­tă­ţi, mem­bri ai Guver­nu­lui Româ­ni­ei din acea peri­oa­dă, gene­rali, con­du­că­tori de arma­te – gene­ra­lul Ave­res­cu, gene­ra­lul Pre­zan – , şefii misiu­ni­lor mili­ta­re ali­a­te fran­ce­ză, engle­ză, ame­ri­ca­nă. Ulti­me­le sec­ven­țe expo­zi­țio­na­le ilus­trea­ză momen­tul intră­rii fami­li­ei rega­le în Bucu­rești și împli­ni­rea ide­a­lu­lui sta­tal – înfăp­tu­i­rea Româ­ni­ei Mari.

Un accent deo­se­bit este pus pe con­tri­bu­ţia Regi­nei Maria, ilus­tra­tă printr‑o serie de foto­gra­fii în care suve­ra­na apa­re în cali­ta­te de infir­mie­ră în spi­ta­le­le de pe linia fron­tu­lui, sau vizi­tând fron­tul de la Mără­şeşti, ală­tu­ri de gene­ra­lul Ere­mia Gri­go­res­cu.

Ală­tu­ri de Muze­ul Națio­nal Cotro­ceni, ini­ția­to­rul și coor­do­na­to­rul expo­zi­ți­ei, au con­tri­bu­it o serie de insti­tu­ții pres­ti­gi­oa­se: Arhi­ve­le Naţio­na­le ale Româ­ni­ei, Bibli­o­te­ca Aca­de­mi­ei Româ­ne, Muze­ul Naţio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei, Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti, Muze­ul Mili­tar Naţio­nal “Rege­le Fer­di­nand I”, Arhi­ve­le Diplo­ma­ti­ce — Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Arhi­ve­le Mili­ta­re Naţio­na­le Româ­ne, Arhi­va Naţio­na­lă de Fil­me, pre­cum și cole­cţio­na­rii par­ti­cu­lari Daniel Obre­ja și Sorin Măr­gă­rit.

Ver­ni­sa­jul expo­zi­ți­ei va avea loc marți, 14 august 2018, ora 11.30, la sedi­ul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, din Pia­ța Ovi­diu, nr. 12 și va bene­fi­cia de pre­zen­ta dom­nu­lui Liviu JICMAN, direc­to­rul gene­ral Muze­ul Națio­nal Cotro­ceni. (sur­sa: facebook.com/minac).


Man­ga­lia news, 10 august 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply