De ce iubim Mangalia? Provocare lansată de absolventa de liceu Andreea Ioniță

0
1422

Andre­ea Ioni­ță: De ce iubim Man­ga­lia? 

I am too full of life,
to be half loved.”

Zile­le aces­tea împli­nesc fru­moa­sa vâr­stă de opt­spre­ze ani. Nimic spe­cial în asta, toți tre­cem pe aici, dar e un bun moment să te uiți îna­poi și să te întrebi cum ai ajuns să fii per­soa­na care ești astăzi. Evi­dent că în atâ­ția ani mult prea mul­te lucruri sau per­soa­ne te-au influ­en­țat, însă nimeni nu se gân­deș­te la fap­tul că până și ora­șul în care tră­iești te  mode­lea­ză într-un fel. Observ că mi-au tre­bu­it atâ­ția ani și atât de mul­te călă­to­rii în alte ora­șe, ca să rea­li­zez cât de noro­coa­să sunt să tră­iesc în Man­ga­lia. 

În pri­mul rând,  fie că o recu­noaș­tem sau nu, avem mul­te locuri fru­moa­se. Pro­ble­ma e că ne-am obiș­nu­it cu ele. Indi­fe­rent că mer­gem în por­tul turis­tic, pe dig la farul geno­vez, pe Ale­ea Tei­lor, sau tre­cem pe lân­gă sen­sul gira­to­riu deco­rat în stil gre­cesc, avem ce vedea. Da, e ade­vă­rat că te cam saturi de coloa­ne­le dori­ce, după minu­te în șir în care stai blo­cat în sens vara, dar nu putem zice că nu avem cu ce să ne lău­dăm.

Nici la capi­to­lul loca­luri nu stăm prost. Poa­te nu avem prea mul­te locuri selec­te, dar măcar exis­tă posi­bi­li­ta­tea de a ale­ge. Avem unde mân­ca o piz­za, o pră­ji­tu­ră sau unde să bem un ceai, iar pen­tru fie­ca­re exis­tă mai mul­te opțiuni. Abia după ce ajungi să vezi ora­șe cu un sin­gur local sau un sin­gur parc, ajungi să apre­ciezi cu toa­tă ini­ma vari­e­ta­tea exis­ten­tă la noi aca­să.

În al doi­lea rând, pozi­ția noas­tră geo­gra­fi­că este o bine­cu­vân­ta­re. Știu că sun­tem toți sătui de aglo­me­ra­ție, de turiști cu mai mult sau mai puțin bun simț ori de „vari­e­ta­tea” de cos­tu­me de baie eta­la­te în mod direct de aceștia chiar și pe stră­zi­le prin­ci­pa­le, mă simt și eu la fel de obo­si­tă de toa­tă nebu­nia asta, însă nu putem să nu recu­noaș­tem fap­tul că lito­ra­lul în mare par­te din asta tră­ieș­te.

Fie că sunt ado­les­cenți care găsesc de lucru vara foar­te ușor, șomeri care se anga­jea­ză acum, loca­luri care poa­te că obțin pro­fit în prin­ci­pal în sezo­nul esti­val, ar tre­bui să fim recu­nos­că­tori. Marea atra­ge turiști, ceea ce înseam­nă bani, atât în buzu­na­re­lor lucră­to­ri­lor în dome­ni­ul hote­li­er cât și în buge­tul local. E ade­vă­rat că unii din­tre „musa­firi ” nu pre­zin­tă prea mul­tă decen­ță, dar nici noi nu sun­tem toți sfinți, să fim seri­oși!

Una din­tre mari­le nemul­țu­mi­ri ale celor de vâr­sta mea rămâ­ne totuși acti­vi­ta­tea cul­tu­ra­lă prea puțin dezvol­ta­tă. Nu avem cine­ma­to­graf sau tea­tru, dar lucru­ri­le au înce­put să se miș­te și măcar pen­tru asta să fim recu­nos­că­tori. Se mai face ba o pro­iec­ție de film, ba o pie­să de tea­tru, o zi a Mari­nei, am avut și un fes­ti­val al nos­tru, nu e chiar așa de rău. De fapt este rău, rău pen­tru că prea dra­ma­ti­zăm! Avem la doi pași Con­stan­ța și, pen­tru cazuri extre­me de sete de eve­ni­men­te…, Bucu­rești. Mulți oameni în țara asta ar vrea să aibe capi­ta­la așa de aproa­pe. Totul stă la lati­tu­di­nea și… buge­tul tău!

Nu am mai men­țio­nat că avem un spi­tal mul­țu­mi­tor cu o pri­ve­liș­te super­bă către mare, trei licee care aco­pe­ră mul­te pro­fi­luri și spe­cia­li­zări, ori că sun­tem ATÂT de aproa­pe de Vama Veche, astea sunt lucruri care vin de la sine. Și ca să fie clar, nu vreau acum să plân­gă nimeni de feri­ci­re că locu­ieș­te în Man­ga­lia, dar măcar de nu aș mai auzi atâ­ția oameni zil­nic care să facă o ade­vă­ra­tă dra­mă din locu­i­tul în Man­ga­lia!

Îi înțe­leg pe toți cei ce vor să ple­ce, sunt și eu una din­tre ei. Am atâ­tea de văzut în via­ță, nu pot să tră­iesc per­ma­nent aici, însă asta nu înseam­nă că nu mă întorc cu drag, sau că nu mi‑e dor de liniș­tea și bri­za noas­tră.

Până la urmă am cres­cut cu pla­ja lân­gă mine, miro­sul de mare mi s‑a împreg­nat în pie­le și am deve­nit depen­den­tă de el.

A fost nevo­ie de opt­spre­ze­ce ani ca să ajung la con­clu­zia asta și reco­mand să vă gân­diți și voi acum la moti­ve pen­tru care iubiți Man­ga­lia, sau pen­tru care vă con­si­de­rați noro­coși că sun­teți de aici.

Andre­ea Ioni­ță, august 2018.


Man­ga­lia News, 26.08.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply