Damen Shipyards Galați — 125 de ani de muncă și istorie, sărbătoriți fără cravată [galerie FOTO]

0
643

Damen Shi­pyar­ds Galați. Mier­curi sea­ra, de Sfân­ta Marie, patroa­na coră­bie­ri­lor români, ne-am ames­te­cat şi noi, pe pla­to­ul din ini­ma Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen, prin­tre oame­nii cu totul apar­te ai Şan­ti­e­ru­lui şi fami­li­i­le lor, regă­sind un spi­rit care de obi­cei se pier­de în mari­le com­pa­nii cor­po­ra­tis­te: o anu­mi­tă fră­ţie, bun simţ şi seri­o­zi­ta­te, băr­bă­ţie, sin­ce­ri­ta­te, umor şi sen­ti­men­tul apar­te­nenţei: Dame­nul olan­dez este al Gala­ţi­lor, aşa cum şi Gala­ţi­ul rămâ­ne al con­struc­to­ri­lor de nave!

Pe un hec­tar asfal­tat, băr­ba­ţi cu bra­ţe puter­ni­ce, într‑o bine­me­ri­ta­tă pau­ză de mun­că, femei şi copii prinşi într-un un soi de Okto­ber­fest, dega­jat, Ziua Mari­nei aca­să la con­struc­to­rii navali fiind un pri­lej de întâl­ni­re rela­xa­tă pen­tru mulţi din­tre cei pes­te 2.200 de anga­ja­ţi de aici — cam câţi avea şi acum un secol Şan­ti­e­rul Naval Fer­nic, pri­mul ast­fel de şan­ti­er înfi­inţat în Româ­nia.

Tână­rul şi, de depar­te vizi­bil, entu­zi­as­tul direc­tor gene­ral al Damen Shi­pyar­ds Gala­ţi, cel mai mare din­tre cele 35 de şan­ti­e­re nava­le şi de repa­ra­ţii din toa­tă lumea ale cunos­cu­tei com­pa­nii olan­de­ze, Rino Bru­gge s‑a adre­sat cu căl­du­ră şi sim­pli­ta­te de la micro­fon mem­bri­lor şan­ti­e­ru­lui şi invi­ta­ţi­lor, evo­când şi onorând tra­di­ţia con­struc­to­ri­lor de nave gălă­ţeni.

Mana­ge­rul a evo­cat pro­du­cţia foar­te vari­a­tă a şan­ti­e­ru­lui, care, şi îna­in­te de 1989, tri­mi­tea în lume de la nave de mare capa­ci­ta­te la plat­for­me petro­li­e­re, astăzi vor­bin­du-se chiar des­pre un “con­cept unic”, prin livra­rea de nave de îna­l­tă cali­ta­te, de la mega­ia­h­turi la nave mili­ta­re. M‑am bucu­rat să aud, evo­cat de olan­dez, tra­di­ţia lui Ghe­or­ghe Fer­nic, în ora­şul în care odi­ni­oa­ră aveam şi con­su­lat olan­dez.

Şan­ti­e­rul naval gălă­ţean este şi astăzi pe val, după achi­zi­ţia de către gru­pul olan­dez a Şan­ti­e­ru­lui Naval de la Man­ga­lia şi, în ciu­da unor bâl­bâieli biro­cra­ti­ce ale poli­ti­cie­ni­lor români, are şanse mari să pri­meas­că şi comenzi pen­tru con­stru­cţia a patru cor­ve­te mul­ti­fun­cţio­na­le des­ti­na­te Minis­te­ru­lui Apă­ră­rii Naţio­na­le.

Am avut şan­sa să schimb câte­va cuvin­te şi cu direc­to­rul Bru­gge, care m‑a cuce­rit cu natu­ra­leţea şi sim­pli­ta­tea modu­lui de a se des­chi­de către ori­ce inter­lo­c­u­tor. Prin­tre alte­le, mi‑a măr­tu­ri­sit că, deşi a lucrat pe mul­te şan­ti­e­re din lume, n‑a mai întâl­nit ase­me­nea ener­gie şi căl­du­ră ome­neas­că pre­cum la Gala­ţi.

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Gala­ţi, Ionuţ Puchia­nu, în ţinu­tă rela­xa­tă — sla­vă Dom­nu­lui, nimeni nu a pur­tat cra­va­tă! — a salu­tat, la micro­fon, săr­bă­toa­rea, care este şi a por­tu­lui, şi a şan­ti­e­ru­lui, şi a noas­tră, la 125 de ani de la Fer­nic citi­re. Muzi­că şi, ca în toţi anii, san­d­vi­ciuri, bău­turi răco­ri­toa­re şi bere cu acces gra­tu­it, iar la final jocu­ri­le de arti­fi­cii au înche­iat o Zi a Mari­nei văzu­tă nu din­spre Dună­re, ci pen­tru Dună­re şi Gala­ţi. (Mai mult, în viata-libera.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply