ARCA TV: Catalin Anastase din Sydney si Rares Badrea din Melbourne si-au unit fortele si prezinta emisiunea pe luna august din Melbourne, Australia!

0
552

ARCA TV: Cătă­lin Anas­ta­se din Syd­ney și Rareș Bâdrea din Mel­bo­ur­ne si-au unit for­țe­le și, iată‑i pre­zen­tând emi­siu­nea pe luna august, din Mel­bo­ur­ne, Australia!

Rareș a iden­ti­fi­cat boa­la mul­to­ra din­tre româ­nii din Dias­po­ra: Pre­șe­din­ti­ta! Tot el ne spu­ne care sunt simp­to­me­le și tratamentul! 

O nouă emi­siu­ne “Treci la cra­ti­ță”, din Mel­bo­ur­ne, cu Milu și Cori­na, doi români care nu si-au uitat rădă­ci­ni­le și mai impor­tant, tra­di­ți­i­le.  Bulz, mici și o pomana por­cu­lui de poves­tit nepoților!

Vi‑l pre­zen­tăm pe Shi­han Daniel Tri­fu din Syd­ney, care ne vor­beș­te des­pre lup­ta în ring și lup­ta cu via­ța, din ambe­le ieșind învingător.

Andre­ea Mate­es­cu, într-un inter­viu rea­li­zat în Bucu­rești cu Ade­li­na și Bogdan Bol­do­jar, doi artiști acro­bați, fina­liști ai emi­siu­nii “Româ­nii au Talent” de la Pro TV

Un inter­viu des­pre cum sunt apre­ciați artiș­tii în România. 

Pe 7 iulie, în Utah, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, Mir­cea Divri­ceanCEO al Kos­to­pu­los Dream Foun­da­tion / Camp Kos­to­pu­los a orga­ni­zat Fes­ti­va­lul Cen­te­nar al Marii Uniri, în deco­rul superb al Camp K, unde pes­te 400 de români și ame­ri­cani au săr­bă­to­rit împreună.

Timp de o săp­tămâ­nă, Can­a­da a fost mai mult decât nici­o­da­tă “pământ româ­nesc”. Asta pen­tru că tur­ne­ul de tenis femi­nin Rogers Cup, des­fa­su­rat la Montre­al a avut prin­tre cele 64 de par­ti­ci­pan­te nu mai putin de șase românce. 

Prin­tre cei pre­zen­ti in tri­bu­ne a fost si cole­gul nos­tru Adri­an Arde­lean, care ne pre­zin­tă un rezu­mat al unei sap­ta­mani inche­ia­tă, pro­ba­bil ști­ti, cu o vic­to­rie româ­neas­că, res­pec­tiv a Simo­nei Halep.

Pri­le­jul dia­lo­gu­lui cu Prea Sfin­tia Sa Ioan Cas­sian, epi­sco­pul orto­dox român al Can­a­dei este recen­ta împli­ni­re a unui an de la infi­in­ta­rea Epi­sco­pi­ei Orto­do­xe Româ­ne a Can­a­dei si de la întro­ni­za­rea Prea Sfin­ti­ei Sale Ioan Cas­sian în frun­tea aces­tei episcopii.

Mihai Emi­ne­scu este foar­te impor­tant și astăzi, pen­tru că numai prin Emi­ne­scu, noi ne putem da sea­ma cine sun­tem, ca români” spu­ne Vasi­le Bâcu, pre­șe­din­te­le Cen­tru­lui pen­tru cul­tu­ră româ­neas­că ”Mihai Emi­ne­scu” din Cer­nă­uți. Buc­Press TV pre­zin­tă un nou docu­men­tar „Muze­ul „Mihai Emi­ne­scu” din Cer­nă­uți — într-un fost cori­dor de 5 metri pătrați”.

Mari­an Petru­ța a tras o fugă în cel mai mare oras din Sta­te­le Uni­te, New York, si a rea­li­zat două interviuri. 

Unul este cu Iuli­an Vădu­va, un ingi­ner român ce tră­ieș­te aco­lo de pes­te 12 ani, iar celălalt, 

cu Nel­ly Năs­ta­se, o fos­tă foto­mo­del din Româ­nia, care locu­ieș­te de câți­va ani in ora­șul de pe Hud­son, unde și‑a des­chis recent o com­pa­nie de fashion design.

Vizio­na­re plăcută!

Rea­li­za­tor: Lucian Bla­ga, CEO Arca TV, USA, Hous­ton, Texas, 30.01.2018.


Man­ga­lia News este par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV.

Arti­co­le­le publi­ca­te de Man­ga­lia News des­pre Pro­iec­tul Arca TV, pot fi vizio­na­te aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply