WeLoveDigital este comunitatea în care lucrezi la proiectele tale, găsești soluții și primești sfaturi, alături de alți antreprenori

0
304

WeLo­ve­Di­gi­tal este

  • locul unde vrei să lucrezi la pro­iec­te­le tale;
  • locul unde cauți răs­pun­suri ală­tu­ri de alți antre­pre­nori;
  • locul unde găsești solu­ții și pri­mești sfa­turi;
  • locul unde faci par­te dintr‑o comu­ni­ta­te.

FINANȚARE
6.000 € x 10 start-up-uri

Tele­kom finan­țea­ză creș­te­rea mediu­lui antre­pre­no­ri­al din Româ­nia. Ast­fel, în cadrul pro­iec­tu­lui WeAc­ce­le­ra­te, vor fi selec­ta­te 10 start-up-uri și fie­ca­re va pri­mi din par­tea com­pa­niei FINANȚARE în valoa­re de 6.000 €, plus alte BENEFICII.

Cei 6.000 €/start-up vor fi virați în con­tu­ri­le start-up-uri­lor în ter­men de 30 de zile de la desem­na­rea câști­gă­to­ri­lor, care se va anun­ța în 10 noiem­brie 2018. Ast­fel, sume­le vor putea fi folo­si­te pe tot par­cur­sul pro­gra­mu­lui WeAc­ce­le­ra­te pen­tru înde­pli­ni­rea obiec­ti­ve­lor sta­bi­li­te împre­u­nă cu men­to­rii.


SPAȚIU DE LUCRU
6 luni x 10 start-up-uri, în sedi­ul WeLo­ve­Di­gi­tal

Pro­iec­te­le câști­ga­toa­re pri­mesc găz­du­i­re timp de șase luni, pen­tru două per­soa­ne, în hub-ul de busi­ne­ss WeLo­ve­Di­gi­tal pozi­țio­nat cen­tral, în Pia­ța Roma­nă, Bucu­rești.

Pache­tul con­ți­ne două biro­uri spa­ți­oa­se în open spa­ce, spa­țiu de depo­zi­ta­re tip loc­ker și acces gra­tu­it la inter­net, impri­man­tă, pre­cum și la spa­ți­i­le comu­ne: săli de ședin­ță, bucă­tă­rie, toa­le­te și tera­să.

WeLo­ve­Di­gi­tal este un spa­țiu necon­ven­țio­nal de lucru pro­pus de un antre­pre­nor care este brand în onli­ne și care are 20 ani de expe­rien­ță în dome­niu.


MENTORAT
60 ore x 10 start-up-uri

Fie­ca­re start-up câști­gă­tor intră într-un pro­gram de men­to­rat ală­tu­ri de antre­pre­nori sau “busi­ne­ss angels” cu expe­rien­ță din Româ­nia. Alo­ca­rea men­to­ri­lor se face de către orga­ni­za­to­rul pro­gra­mu­lui, în func­ție de pie­țe­le pe care acti­vea­ză start-up-uri­le și nive­lul de exper­ti­ză al antre­pre­no­ri­lor în aces­te dome­nii. Pe dura­ta men­to­ra­tu­lui un par­ti­ci­pant va putea lucra cu mai mulți men­tori desem­nați de orga­ni­za­tor.

Pri­ma întâl­ni­re are rolul de a sta­bili obiec­ti­ve­le cuan­ti­fi­ca­bi­le, rea­li­za­bi­le în cele șase luni de men­to­rat. Urmă­toa­re­le întâl­niri au ca scop urmă­rit pro­gre­sul înre­gis­trat de start-up-uri în baza unor obiec­ti­ve rea­lis­te asu­ma­te de la înce­pu­tul pro­gra­mu­lui, pre­cum și rezol­va­rea pro­vo­că­ri­lor punc­tu­a­le apă­ru­te. Întâl­ni­ri­le au loc săp­tămâ­nal, pe dura­ta peri­oa­dei de men­to­rat, la hub-ul WeLo­ve­Di­gi­tal sau, la soli­ci­ta­rea expre­să a start-up-uri­lor, prin sesiuni de vide­o­con­fe­rin­ță.

Vezi lis­ta men­to­ri­lor


PROMOVARE


Dacă vrei să intri ală­tu­ri de noi în comu­ni­ta­tea WeLo­ve­Di­gi­tal, apa­să buto­nul “Apli­că acum”.  

Dacă vrei, poți dis­cu­ta îna­in­te de a lua deci­zia cu un con­sul­tant de-al nos­tru la:

Roma­nă +40 749 108 112,
Uni­rii +40 735 196 735.


Orlan­do Nicoa­ră

Antre­pre­nor, 3 ani de expe­rien­ță într-un dot com, 5 ani Netbri­d­ge, 8 ani în gru­pul Medi­a­pro / Medi­a­fax. 16 ani de expe­rien­ță în onli­ne.


Man­ga­lia News, 15.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply