FACEM MANGALIA CUNOSCUTĂ ÎN LUME! Interviu cu Chris Groninger, Directorul General al șantierului naval Damen Shipyards Mangalia

0
2828

Direc­to­rul Gene­ral de la Man­ga­lia pre­zin­tă pla­nu­ri­le pe ter­men lung ale Damen în Româ­nia. 

Cere­mo­n­ia de des­chi­de­re

După cum s‑a rapor­tat pe larg în pre­să, tranzac­ția pen­tru șan­ti­e­rul cunos­cut ante­ri­or drept Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI), din­tre Gru­pul de Șan­ti­e­re Nava­le Damen (Damen Shi­pyar­ds Gro­up) și Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME), s‑a înche­iat la 20 iulie. Guver­nul român va păs­tra o cotă 51%. Damen, cu o cotă de 49%, este acum res­pon­sa­bil pen­tru mana­ge­men­tul ope­ra­țio­nal al șan­ti­e­ru­lui cunos­cut acum drept  Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia (Șan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia).

Să facem cunoș­tin­ță cu Chris Gro­nin­ger

Șan­ti­e­rul (de la Man­ga­lia n.r.), cel mai mare din por­to­fo­li­ul Damen, este con­dus de Chris Gro­nin­ger. Isto­ri­cul lui Chris inclu­de ame­na­ja­rea șan­ti­e­ru­lui naval Damen din Vie­t­nam și care func­țio­nea­ză cu suc­ces de patru ani. Îna­in­te de a lucra la Damen, Chris a fost con­ta­bil public înca­drul KPMG timp de şap­te ani. Pri­ma sa func­ție în cadrul Damen a fost de busi­ne­ss con­tro­l­ler. De aici, a fost un pas mic până la a deve­ni direc­to­rul finan­ci­ar al  Damen Shi­pyar­ds Gorin­chem – o func­ție prin care Chris a inte­rac­țio­nat cu diver­se șan­ti­e­re nava­le Damen din jurul lumii.

Acum șase ani a ple­cat în Vie­t­nam pen­tru a super­vi­za ame­na­ja­rea Șan­ti­e­ru­lui Naval Song Cam. “Pen­tru înce­put, a fost mare pro­vo­ca­re” spu­ne el. „Nu numai muta­rea de pe par­tea finan­ci­a­ră pe par­tea de mana­ge­ment gene­ral, dar şi con­stru­i­rea unui şan­ti­er aproa­pe de la zero. Nu era mai nimic aco­lo – toc­mai ce înce­pu­sem să dra­găm; încă nu era nici o clă­di­re.”

Sta­bi­li­rea unei linii de pro­duc­ție de remorche­re

Chris nu a pier­dut vre­mea: într-un an şi jumă­ta­te şan­ti­e­rul era ope­ra­țio­nal iar nave­le Damen stan­dard au înce­put să iasă de pe linia de pro­du­cţie. “În pri­mul an de func­țio­na­re am livrat patru nave. Până când am ple­cat, pro­du­ceam 32 pe an.” Chris a pără­sit Vie­t­na­mul anul tre­cut în octom­brie, pre­gă­tin­du-se pen­tru noua sa deta­șa­re la Man­ga­lia.

Nu a fost uşor să-mi iau rămas bun de la Damen Song Cam, după ce am pus atât de mult suflet să‑l ridic. Cu toa­te aces­tea, când mi s‑a cerut să pre­iau fun­cţia de la Man­ga­lia, am înce­put să caut. Am ple­cat în Româ­nia cu soţia. Ne-am uitat la școli, unde am putea locui şi ce am putea face aco­lo şi am deve­nit din ce în ce mai entu­zi­as­mat. Româ­nia are o moş­te­ni­re cul­tu­ra­lă boga­tă. O mulţi­me de oameni dife­ri­ţi s‑au perin­dat pe aco­lo de‑a lun­gul ani­lor şi cu toţii şi-au lăsat ampren­ta asu­pra țării. De-abia aştept să explo­rez tara şi să învăţ lim­ba”.

Un şan­ti­er în pro­pria sa ligă

Damen va con­strui, în prin­ci­piu, trei tipuri de nave la Man­ga­lia – offsho­re, RoPax și nave de croa­zie­ră. Chris spu­ne că şan­ti­e­rul face fata pro­vo­ca­rii.

Man­ga­lia este per­fect echi­pa­tă cu 3 docuri usca­te pen­tru repa­ra­ţii, cu o lăţi­me de 48 metri, res­pec­tiv 60 metri, un spa­țiu de ama­ra­re de 1,6 km şi o mare capa­ci­ta­te a maca­ra­le­lor şi ate­li­e­re dis­tri­bu­i­te pe apro­xi­ma­tiv 1 mili­on de m2,” expli­că el.

Dacă vă uita­ţi la poza şan­ti­e­ru­lui, de sus, puteţi vedea ca este per­fect. Nu exis­tă şan­ti­er naval mai bun decât cel de la Man­ga­lia pen­tru ceea ce avem de gând să facem.”

Pre­gă­ti­rea pen­tru pro­vo­ca­re

Nu spu­nem că nu avem mult de lucru pen­tru a pre­găti şan­ti­e­rul în vede­rea vii­to­ru­lui pe care Damen îl are în plan pen­tru el.

În pre­zent, şan­ti­e­rul este ame­na­jat pen­tru a con­strui nave cu plăci groa­se din tabla, pe când noi vrem să tre­cem pe plăci sub­țiri. De ase­me­nea vrem să tre­cem la un mediu care este mai echi­li­brat între lucră­ri­le de con­fe­cţii meta­li­ce şi lucră­ri­le de arma­re. Intenţia noas­tră este de a livra nave com­ple­te de la acest şan­ti­er.”

De ase­me­nea, în pre­zent şan­ti­e­rul este uti­li­zat pen­tru con­stru­i­rea de nave a căror ingi­ne­rie este com­ple­tă. În con­trast cu mul­te loca­ţii Damen – inclu­siv Damen Song Cam – unde nave­le stan­dard repre­zin­tă nor­ma, vom con­strui nave uni­cat la Man­ga­lia. Aces­te nave vor fi foar­te com­ple­xe, cu acti­vi­tă­ţi de ingi­ne­rie şi pro­du­cţie simul­ta­ne.”

Cu toa­te aces­tea, Damen nu are în vede­re pen­tru şan­ti­e­rul de la Man­ga­lia doar con­stru­cţia de nave noi.

Con­ti­nu­a­re, diver­si­fi­ca­re & extin­de­re

Mai sunt şi alte două acti­vi­tă­ţi pe care le vom între­prin­de – din­tre care una este acti­vi­ta­tea de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re. Aceas­tă acti­vi­ta­te va fi coor­do­na­tă de Damen Shiprepair& Con­ver­sion (Divi­zia Damen de Repa­ra­ţii Nave & Con­ver­sii). Șan­ti­e­rul are un isto­ric de deser­vi­re a cli­enţi­lor greci –majo­ri­ta­tea cu car­go­uri – şi vom cău­ta să con­ti­nu­ăm rela­ţi­i­le cu aces­tia şi să ne extin­dem ope­ra­ţiu­ni­le pen­tru a deservi şi mai mulți din­tre cli­enţii noş­tri din aceas­tă regiu­ne.”

Celă­lalt dome­niu este un pas oare­cum nou pen­tru grup – lucrări de con­stru­cţii offsho­re. “Acest lucru este ceva cu ade­vă­rat dife­rit, cu pro­ce­duri dife­ri­te şi stan­dar­de dife­ri­te. Cu toa­te aces­tea, am dis­cu­tat ches­tiu­nea îndea­proa­pe cu par­te­ne­rii noş­tri din Guver­nul Româ­ni­ei şi şan­ti­e­rul pose­dă capa­ci­tă­ţi­le nece­sa­re. Avem de gând să dezvol­tăm o zonă dedi­ca­tă de con­stru­cţii offsho­re la Dana C, în par­tea de sud-est a şan­ti­e­ru­lui.”

Cali­ta­te con­stan­tă, pro­du­să pe plan local

Pe lân­gă aces­te evo­lu­ţii, tre­bu­ie să vă aştep­ta­ţi să vedeţi oport­u­ni­tă­ţi cres­cu­te de ocu­pa­re a forţei de mun­că, pe măsu­ră ce Damen îşi dezvol­tă pro­pria for­ță de mun­că, pre­cum şi cre­ş­te­rea anver­gu­rii lanţu­lui local de apro­vi­zio­na­re.

Cre­dem că pen­tru a opti­mi­za şan­ti­e­rul, vom avea nevo­ie de cel puţin 3–4000 de oameni care să lucre­ze aici – dublul numă­ru­lui actu­al de anga­ja­ţi. Aceas­ta pen­tru a ne înde­plini sco­pu­ri­le de dezvol­ta­re a şan­ti­e­ru­lui pen­tru ca toa­te dis­ci­pli­ne­le să exis­te la nivel local. Încă avem nevo­ie de fle­xi­bi­li­ta­tea asi­gu­ra­tă de sub­con­trac­tori, dar ne dorim o echi­pă de bază care să aco­pe­re toa­te aspec­te­le con­stru­cţi­i­lor nava­le. În acest mod, vor putea asi­gu­ra stan­dar­de îna­l­te în mod con­stant.”

Aceas­tă ope­ra­țiu­ne va fi o com­bi­na­ţie robus­tă din­tre pute­rea comer­ci­a­lă a Damen şi dotă­ri­le impre­sio­nan­te ale şan­ti­e­ru­lui. Și, cu aces­te unel­te, ne vom asi­gu­ra că întrea­ga indus­trie va auzi de Man­ga­lia.”

Damen Shi­pyar­ds Gro­up

Damen Shi­pyar­ds Gro­up ope­rea­ză 35 de şan­ti­e­re nava­le şi de repa­ra­ţii, având 12 000 de anga­ja­ţi în întrea­ga lume. Damen a livrat până acum mai mult de 6 000 de nave în pes­te 100 de ţări, fur­ni­zând anu­al apro­xi­ma­tiv 160 de nave către cli­enţi din întrea­ga lume. Pe baza con­cep­tu­lui său ori­gi­nal şi stan­dar­di­zat de pro­iec­ta­re a nave­lor, Damen reu­şeş­te să garan­te­ze o cali­ta­te con­stan­ta.

Con­cen­trân­du-se pe stan­dar­di­za­re, pe con­stru­cţia modu­la­ră şi pe menţi­ne­rea unui stoc de nave, Damen reu­şeş­te să rea­li­ze­ze un timp de livra­re scurt, un cost total de deţi­ne­re scă­zut, o valoa­re de revân­za­re ridi­ca­tă şi per­for­manţe fia­bi­le. Mai mult, nave­le Damen au la bază un pro­ces teme­i­nic de cer­ce­ta­re şi dezvol­ta­re şi o teh­no­lo­gie con­sa­cra­tă.

Damen ofe­ră o gamă lar­gă de pro­du­se, inclu­siv: remorche­re, bărci de lucrări, nave de lup­ta şi de patru­la­re, ambar­ca­ţiuni de mare vite­ză, car­go­bo­turi, nave de dra­ga­re, vase pen­tru indus­tria de exploa­tări în larg, feri­bo­turi, pon­toa­ne şi iah­turi de vârf.

Pen­tru aproa­pe toa­te tipu­ri­le de nave, Damen ofe­ră o gamă lar­gă de ser­vi­cii cum ar fi men­te­nanţă, livra­rea de pie­se de schimb, instru­i­re şi trans­fer de know-how (în dome­ni­ul con­stru­cţi­i­lor de nave). De ase­me­nea, Damen ofe­ră o vari­e­ta­te de com­po­nen­te mari­ne, inclu­siv aju­ta­je, câr­me, anco­re, lanţuri de anco­ră şi arti­co­le de oţe­lă­rie.

Pe lân­gă pro­iec­ta­rea şi con­stru­cţia de nave, Damen Shi­pre­pair & Con­ver­sion ofe­ră o reţea com­pu­să din 18 şan­ti­e­re de repa­ra­ţii şi con­ver­sie ampla­sa­te în întrea­ga lume, având docuri usca­te cu mări­mi de până la 420×90 de metri. Pro­iec­te­le de con­ver­sie vari­a­ză de la adap­ta­rea nave­lor la cerinţe­le şi regle­men­tă­ri­le actu­a­le până la con­ver­sia com­ple­tă a struc­tu­ri­lor mari des­ti­na­te exploa­tă­ri­lor în larg. DS&C desfă­şoa­ră anu­al 1 300 de lucrări de repa­ra­ţii şi men­te­nanţă.

sur­sa: rumaniamilitary.ro, 31.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply