Record, la Liceul „Mihail Kogălniceanu“ din Vaslui. Aproape toţi elevii din două clase, admişi la Medicină cu medii de peste 9.00!

0
544

Absol­venţii Lice­u­lui „Miha­il Kogăl­ni­cea­nu” din Vaslui au obţi­nut rezul­ta­te de exce­pţie la admi­te­rea în învă­ţămân­tul supe­ri­or, înre­gis­trând în acest an un ade­vă­rat record, cu pes­te 30 de elevi admi­şi la facul­tă­ţi­le de medi­ci­nă din ţară, mulţi din­tre ei cla­sân­du-se în frun­tea cla­sa­men­te­lor.

Gene­ra­ţia medi­ci­ni­ş­ti­lor. Ast­fel, s‑ar putea spu­ne des­pre ele­vii celor două cla­se de la pro­fi­lul Şti­inţe ale Natu­rii, pro­moţia 2018, ale Lice­u­lui ”Miha­il Kogăl­ni­cea­nu” din Vaslui. Aproa­pe toţi ele­vii din cele două cla­se au ales să îşi con­ti­nue stu­di­i­le la Medi­ci­nă şi, în ciu­da con­cu­renţei, au fost admi­şi cu rezul­ta­te de exce­pţie. La cla­sa de Şti­inţe ale Natu­rii, pro­fil Bilingv, din cei 19 SN Bilingv, 12 au fost admi­şi la facul­tă­ţi­le de medi­ci­nă.

Cei mai mulţi din­tre ei au optat pen­tru Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie ”Gri­go­re T. Popa” Iaşi şi au fost admi­şi, în urma con­cur­su­lui orga­ni­zat, cu medii mari. Ast­fel, la Facul­ta­tea de Medi­ci­nă Gene­ra­lă, cele mai bune rezul­ta­te au fost obţi­nu­te de Chi­ri­ţă David, cu media gene­ra­lă 9.93 (a patra medie pe facul­ta­te), res­pec­tiv, nota 10 la exa­me­nul UMF.

Prin­tre cei mai bine cla­sa­ţi s‑au numă­rat şi Cor­daş Dora (9.87), Hon­dru Mir­cea (9,78), Carp Nicho­las (9.74), Luca Lavi­nia (9.50), Bazon Andre­ea (9,38), Grăj­dea­nu Andre­ea (9.11), Mun­tea­nu Lau­renţiu (9.11). La Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie ”Carol Davi­la” Bucu­reşti, de la ace­ea­şi cla­să au fost admi­şi Andra­da Cio­bu, cu media 9.50 (a patra medie din­tre toţi can­di­da­ţii de la Medi­ci­na Den­ta­ră) şi Paul Răi­lea­nu cu media 9.00 la Medi­ci­nă Gene­ra­lă. Tot de la cla­sa de Şti­inţe Soci­a­le, pro­fil bilingv, ele­va Bian­ca Sta­te a fost admi­să la Uni­ver­si­ta­tea de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie ”Iulia Haţe­ga­nu” Cluj Napo­ca, la Facul­ta­tea de Medi­ci­nă Gene­ra­lă, cu media 9.12.

Din­tre puţi­nii elevi care nu au optat pen­tru Medi­ci­nă, doi au fost admi­şi la Poli­teh­ni­ca Bucu­reşti, iar sin­gu­rul care a ales stu­di­i­le juri­di­ce, Matei Armea­nu, a fost admis la Facul­ta­tea de Drept din cadrul Uni­ver­si­tă­ţii ”Babeş Bolyai” din Cluj Napo­ca. La cea de‑a doua cla­să a XII‑a Şti­inţe ale Natu­rii, de la LMK Vaslui, din 31 de elevi, 20 au fost admi­şi la Medi­ci­nă.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply