Participarea ministrului apărării naționale și a șefului Statului Major al Apărării la Summit-ul NATO de la Bruxelles [galerie FOTO]

0
410
Delegația-României-la-Summit-ul-NATO-de-la-Bruxelles-foto-flickr-com-NATO.

Par­ti­ci­pa­rea minis­tru­lui apă­ră­rii națio­na­le și a șefu­lui Sta­tu­lui Major al Apă­ră­rii la Sum­mit-ul NATO de la Bruxelles.

În cadrul cinei de lucru a miniș­tri­lor ali­ați ai apă­ră­rii, care a avut loc în mar­ja Sum­mit-ului, minis­trul Mihai Fifor a pre­zen­tat per­spec­ti­va națio­na­lă asu­pra coe­ren­ței pos­tu­rii de apă­ra­re și des­cu­ra­ja­re și a pro­ce­su­lui de adap­ta­re a Ali­an­ței la noi­le con­di­ții ale mediu­lui de secu­ri­ta­te, con­form sar­ci­ni­lor tra­sa­te la Var­șo­via în 2016 și a rapor­tu­lui de eva­luări poli­ti­co-mili­ta­re apro­bat în cadrul Sum­mit-ului recent înche­iat. De ase­me­nea, a sub­li­ni­at impor­tan­ța unei apă­rări ali­a­te coe­ren­te dintr‑o per­spec­ti­vă inte­gra­tă, de 360 de gra­de, ast­fel încât NATO să-și poa­tă dezvol­ta capa­ci­ta­tea de răs­puns în fața ame­nin­ță­ri­lor de ori­ce natu­ră. În con­text, minis­trul Fifor a evi­den­ți­at că o par­te impor­tan­tă a aces­tui pro­ces o repre­zin­tă imple­men­ta­rea în tota­li­ta­te a pre­zen­ței îna­in­ta­te pe flan­cul estic ali­at, deo­po­tri­vă în seg­men­te­le nor­dic și sudic.

Este abso­lut nece­sar ca în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re să dis­cu­tăm mult mai apli­cat des­pre coe­ren­ța pos­tu­rii de apă­ra­re și des­cu­ra­ja­re, ast­fel încât să ne asi­gu­răm că nu exis­tă ele­men­te de pla­ni­fi­ca­re stra­te­gi­că nea­co­pe­ri­te în imple­men­ta­rea pre­zen­ței îna­in­ta­te pe între­gul flanc estic ali­at”, a pre­ci­zat minis­trul român al Apărării.

Deci­zi­i­le ali­a­te cu pri­vi­re la dome­ni­ul apă­ră­rii, care au fost lua­te în cadrul aces­tui Sum­mit, reflec­tă de o manie­ră sub­stan­ți­a­lă obiec­ti­ve­le națio­na­le, cu accent pe întă­ri­rea pre­zen­ței ali­a­te pe flan­cul estic al Ali­an­ței, inclu­siv la Marea Nea­gră. Un alt subiect impor­tant a fost repre­zen­tat de găz­du­i­rea unui coman­dament mili­tar NATO de nivel corp de arma­tă pe teri­to­ri­ul națio­nal, pen­tru con­so­li­da­rea capa­ci­tă­ții de pla­ni­fi­ca­re ali­a­tă în regiu­nea Mării Negre. Tot­o­da­tă, Dane­mar­ca, Esto­nia și Leto­nia au anun­țat inten­ți­i­le de întă­ri­re a rela­ți­i­lor de coman­dă-con­trol în regiu­nea Mării Bal­ti­ce, prin înfi­in­ța­rea unui nou coman­dament de divi­zie, iar Ita­lia s‑a ofe­rit să asi­gu­re un coman­dament simi­lar în spri­ji­nul acti­vi­tă­ți­lor des­fă­șu­ra­te în sudul Alianței.

Sum­mit-ul NATO a ofe­rit oport­u­ni­ta­tea de inten­si­fi­ca­re a dez­ba­te­ri­lor NATO pe tema situ­a­ți­ei de secu­ri­ta­te din regiu­nea Mării Negre, împre­u­nă cu Ucrai­na și Geor­gia, dis­cu­ți­i­le aco­pe­rind o gamă lar­gă de pre­o­cu­pări pre­cum: impor­tan­ța geos­tra­te­gi­că a regiu­nii pen­tru secu­ri­ta­tea euro-atlan­ti­că pe fon­dul con­so­li­dă­rii capa­ci­tă­ți­lor mili­ta­re ale Rusi­ei în regiu­ne și inten­si­fi­ca­rea tac­ti­ci­lor hibride.

La sedi­ul NATO, minis­trul Mihai Fifor avut un foar­te bun schimb de opi­nii cu secre­ta­rul ame­ri­can al apă­ră­rii, James Mat­tis, des­pre impor­tan­ța imple­men­tă­rii, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re, a deci­zi­i­lor lua­te la Sum­mit-ul NATO, inclu­siv ini­ția­ti­ve­le ce vizea­ză Româ­nia și regiu­nea noastră.

De ase­me­nea, minis­trul apă­ră­rii națio­na­le a avut o între­ve­de­re cu gene­ra­lul ame­ri­can în rezer­vă James Jones, coman­dant al Coman­damen­tu­lui Suprem al For­țe­lor Ali­a­te din Euro­pa (SACEUR) în peri­oa­da 2003–2006, cu care a avut un schimb de opi­nii cu pri­vi­re la evo­lu­ți­i­le de secu­ri­ta­te din regiu­nea Mării Negre, pre­cum și sta­di­ul ini­ția­ti­ve­lor ali­a­te din aceas­tă zonă și de pe teri­to­ri­ul Româ­ni­ei. (Comu­ni­cat de pre­să al MApN).

Gale­ria FOTO inte­gra­lă poa­te fi vizio­na­tă aici.


Man­ga­lia News, vineri, 13.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply