Mircea M. Ionescu:
CIRCUL NEYMAR” ȘI BRAZILIA PLEACĂ, PE UȘA DIN DOS, DIRECT PECOPACABANA!! BRAVOO, BELGIA!… TRĂIASCĂ EUROPA!

0
366

Mir­cea M. Ione­scu: Încă un Mondi­al văzut de-aca­să! (18)

CIRCUL NEYMAR” ȘI BRAZILIA PLEACĂ, PE UȘA DIN DOS, DIRECT PECOPACABANA!! BRAVOO, BELGIA!… TRĂIASCĂ EUROPA!

…Ulti­ma “bom­bă” a Mondi­a­lu­lui-Kaza­ciok a explo­dat în sea­ra aceas­ta, la Kazan, în cen­trul cul­tu­rii tăta­re, unde marea favo­ri­tă a “sfer­tu­ri­lor”, Bra­zi­lia, a fost eli­mi­na­tă de fru­moa­sa echi­pă a “Dia­vo­li­lor roșii” și de pro­pria sufi­cien­ță, por­nind de pe ban­ca medi­o­cru­lui Tite și con­ti­nu­ând cu mili­o­na­rul sărac Ney­mar, venit în Rusia, se vede, să se tăvă­leas­că peni­bil pe jos, să cer­șeas­că penal­ty-uri, fie și la sări­turi în pis­ci­nă!…

Ajun­să, fără să stră­lu­ceas­că, la ușa podi­u­mu­lui, mizând mai mult pe Isto­ria sa de Legen­dă, Sele­cao a cre­zut că va spă­la ruși­nea de la ulti­ma edi­ție a Mondi­a­lu­lui, acel 1–7 în fața Ger­ma­niei, aca­să, la Belo Hori­zon­te. Nu a reu­șit, și nici nu meri­ta vreo meda­lie, după jocul său sub­ți­re, cu înflo­ri­turi pe care, acum, le știe mai toa­tă lumea, fiind, în fapt, o colec­ție (ca să nu zis adu­nă­tu­ră!) de min­gi­cari de lux, dar nu o Echi­pă! Acea Bra­zi­lie a Fotba­lu­lui-Artă care a fer­me­cat ado­les­cen­ța atâ­tor gene­ra­ții din lumea-ntreagă!…Putem, oare, uita atât de repe­de de Far­me­cul Bra­zi­li­ei cu Pele, Garin­cha, Rive­linho, Car­los Alber­to, Edu, Bebe­to, Zico, Socra­tes, Fal­cao, Dun­ga, Ronal­do, Ronal­dinho etc, etc etc?!

…Astă-sea­ră, însă, bra­zi­li­e­nii des­culți, în com­pa­ra­ție cu încân­tă­toa­re­le gene­ra­ții tre­cu­te, este drept pe alo­curi și înso­țiți de ghi­nion, s‑au văzut după numai o jumă­ta­te de oră de joc puși cu fața la pere­te: în min.31, era 2–0 pen­tru bel­gie­nii antre­nați de spa­ni­o­lul Rober­to Mar­ti­nez (44 de ani), după ce Luka­ku a măr­șă­lu­it cu min­gea, ca un ura­gan, vreo 25 de metri, din fața care­u­lui său, ase­di­at de sud-ame­ri­ca­nii cu gloan­țe oar­be, l‑a des­chis de minu­ne, în dreap­ta sa, pe De Bru­y­ne, care, de la mar­gi­nea care­u­lui mare advers, a prins un tra­sor impa­ra­bil, lân­gă stâl­pul din dreap­ta por­ta­ru­lui Alis­son, punc­tând incre­di­bil. Gol de Aca­de­mie…! Cel care a mutat pri­mul tabe­la a venit, însă, în min.13, la un cor­ner al bel­gie­ni­lor, când Fer­nan­dih­no a mar­cat în pro­pria poar­tă!

…La 0–2, visă­to­rii la a șasea Coroa­nă mondi­a­lă nu vor repli­ca ime­di­at tăi­os, cum se aștep­ta toa­tă lumea, nea­vând idei și nici vla­gă, fără Valoa­rea prin care să con­tra­ca­re­ze inte­li­gen­ta stra­te­gie a euro­pe­ni­lor, prag­ma­tis­mul lor, nepu­tând ieși din­tr-un hățiș pe alo­curi ero­ic, al unei Echi­pe cu bravi jucă­tori, din­tre care Fel­laini a făcut un mar­caj sufo­cant la “cir­ca­rul, cer­șe­to­rul” Ney­mar, iar Eden Hazard, diri­jo­rul fără de plămâni, și Luka­ku au găsit mereu dri­blin­gu­ri­le și schim­bă­ri­le de direc­ție și au obți­nut faul­tu­ri­le care adu­ceau câștig de timp și de teren, mutând brusc lup­ta pe mete­re­ze­le bra­zi­li­e­ne. Chiar dacă n‑au avut nici min­te și nici ati­tu­di­ne, aștep­tând ca minu­nea să se nas­că din senin, așa, numai pro­nun­țând nume­le ade­vă­ra­tu­lui Rege Pele, sud-ame­ri­ca­nii au găsit câte­va culoa­re și șuturi abi­le, dar, fie au tri­mis mult pe lân­gă sau pes­te buturi, fie a inter­ve­nit sen­zațio­nal Thi­baut Cour­to­is, care a scos trei goluri ca și făcu­te, două în min.37, iar ulti­mul, ulu­i­tor, în min.90+4.

…A fost, apa­rent, ulti­ma mare Sur­pri­ză, Ney­mar ple­când de‑a buși­lea aca­să, după Mes­si, Ronal­do, Toni Kro­os și Piqu­et. În rea­li­ta­te, a fost un tri­umf al exce­len­tei tac­tici, al prag­ma­tis­mu­lui gân­dit de coa­ch-ul spa­ni­ol și sus­ți­nut cu un devo­te­ment rar de o fru­moa­să ECHIPĂ BELGIANĂ în acest tur­neu final, care, cu sigu­ran­ță, va cău­ta să depă­șeas­că acel loc 4 din 1986, în Mexic, cea mai bună per­for­man­ță (deo­cam­da­tă!) din isto­ria sa. Echi­pa bel­gi­a­nă, alt­fel spus team-ul cu cel mai bun atac de până acum în Mondi­a­lul rus, cu 12 goluri mar­ca­te, a punc­tat, azi, de două ori și în poar­ta Regi­nei (dez­bră­ca­te) cu 5 coroa­ne, și a ști­ut să-și ape­re Visul cu o dăru­i­re tota­lă, ca o for­ma­ție bine arti­cu­la­tă, cu jucă­tori de sen­za­ție, de la Cour­to­is la Fel­laini, De Bru­y­ne și fan­tas­ti­cul Eden Hazard, care, după golul bra­zi­li­an din min.76 (“cap” Augus­to de la 10 m.), a fost mare­le tac­ti­cian din teren, dere­glând prin miș­cări abi­le, de unul sin­gur, iure­șul ste­ril al celor din Țara Sam­bei și dând o gură de aer coe­chi­pie­ri­lor îngră­mă­diți în pro­pri­ul careu!

…Sigur că încân­tă­toa­rea echi­pă a Bel­gi­ei a avut și cota ei de noroc (Thia­go Sil­va a ochit bara euro­pe­ni­lor, la 0–0!). Plus că a bene­fi­ci­at de un arbi­tru, sâr­bul Mazici, și de VAR-ul super­vi­zat de un ita­li­an, care n‑au cedat lamen­tă­ri­lor bra­zi­li­e­ne, în min.56, când au cerut penal­ty, dar Kom­pany a atins picio­rul adver­sa­ru­lui când min­gea era în… AFARA tere­nu­lui! Cât des­pre faza din ulti­mul minut al pre­lun­gi­ri­lor, când Ney­mar s‑a arun­cat în față, cir­cul făcut până atunci i‑a fost fatal, nemaicrezându‑l nimeni!

…La ora aceas­ta, Bra­zi­lia poa­te rezer­va un teren din­tre sute­le de pe Copa­ca­ba­na, unde să joa­ce de una sin­gu­ră, even­tu­al cu băie­ța­nii găsiți pe nisi­pu­ri­le magi­ce, de unde se poa­te naș­te o altă Echi­pă de Aur! Sau poa­te orga­ni­zea­ză, aco­lo, un Tur­neu al Învin­și­lor cele­bri: Ger­ma­nia, Argen­ti­na, Spa­nia, Por­tu­ga­lia, Uru­gu­ay, Bra­zi­lia, așa, ca o glu­mă ama­ră!… Pen­tru că, în Rusia, Cam­pi­o­na­tul Mondi­al a deve­nit unul Euro­pean (E bine, e rău?! Care‑i cau­za?).

Pri­ma semi­fi­na­lă, marți 10 iulie, la San­kt Peter­sbu­rg: Bel­gia-Fran­ța (care a eli­mi­nat, tot astăzi, de la ora 17, la Nijni Nov­go­rod, cu 2–0, Uru­gu­ay, prin golu­ri­le lui Varane-min.40 și Griezmann-min.61, când șutul lui cu efect, de la 20 de metri, a dat pes­te cap mâi­ni­le por­ta­ru­lui Musle­ra).

…Astăzi, ulti­me­le două “sfer­turi”: Sue­dia-Anglia (ora 17, la Sama­ra) și Rusia-Croa­ția (ora 21, la Soci). Numai cali­fi­ca­rea pe brânci a gaz­de­lor, echi­pă de duzi­nă (care mă aștept să fie aju­ta­tă fără pic de jenă!), ce ar mai putea sur­prin­de pe cine­va în Mondi­a­lul mari­lor “bom­be”, cel din Rusia?!

Mir­cea M. Ione­scu, 06.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply