MINISTERUL ECONOMIEI:
Tranzacția referitoare la Șantierul DMHI Mangalia a fost finalizată, activitatea în șantier poate fi relansată

0
957

Tranzac­ția refe­ri­toa­re la Șan­ti­e­rul DMHI Man­ga­lia a fost fina­li­za­tă, acti­vi­ta­tea în șan­ti­er poa­te fi relan­sa­tă!

Bucu­rești, 23 iulie – Tranzac­ția refe­ri­toa­re la Șan­ti­e­rul DMHI Man­ga­lia a fost fina­li­za­tă. În urma aces­tei pro­ce­duri, Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, prin Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia SA, devi­ne acțio­nar majo­ri­tar cu 51% din acțiuni, în timp ce par­te­ne­rul olan­dez, Damen Shi­pyar­ds Gro­up va deți­ne 49% din acțiuni. Cu o vas­tă expe­rien­ță în con­struc­ția de nave și în mana­ge­men­tul șan­ti­e­re­lor nava­le, dove­di­tă inclu­siv în Româ­nia, la Galați, Damen va pre­lua con­tro­lul ope­ra­țio­nal.

Expe­rien­ța și mana­ge­men­tul olan­dez vor con­tri­bui la sta­bi­li­za­rea șan­ti­e­ru­lui, fiind aștep­ta­tă o recu­pe­ra­re dura­bi­lă și efi­cien­tă a acti­vi­tă­ții. În cali­ta­te de acțio­nar majo­ri­tar, sta­tul român va moni­to­ri­za cu aten­ție evo­lu­ția în Șan­ti­e­rul Naval, pen­tru a se asi­gu­ra în legă­tu­ră cu revi­ta­li­za­rea obiec­ti­vu­lui indus­tri­al.

Minis­trul Eco­no­mi­ei, Dănuț Andru­ș­că a salu­tat fina­li­za­rea tranzac­ți­ei și a afir­mat că, acum, exis­tă moti­ve de opti­mism în șan­ti­er și în rân­dul comu­ni­tă­ții loca­le, care s‑a aflat o peri­oa­dă mult prea înde­lun­ga­tă de timp într‑o situ­a­ție difi­ci­lă.

Sunt bucu­ros să pot anun­ța fina­li­za­rea tranzac­ți­ei pache­tu­lui de acțiuni la Șan­ti­e­rul din Man­ga­lia, la exact 4 luni de când am anun­țat public că, împre­u­nă cu echi­pa din minis­ter, am rezol­vat o situ­a­ție de blo­caj care dura de prea mult timp. Acum avem moti­ve de opti­mism în ceea ce pri­veș­te vii­to­rul șan­ti­e­ru­lui și revi­ta­li­za­rea aces­tu­ia. Am încre­de­re că par­te­ne­rul olan­dez va con­tri­bui la relan­sa­rea acti­vi­tă­ții în șan­ti­er și la dezvol­ta­rea aces­tu­ia. Vreau să feli­cit echi­pa de lucru din cadrul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei pen­tru mun­ca lor și pen­tru dedi­ca­rea lor și pen­tru tena­ci­ta­tea cu care au urmă­rit să pro­te­je­ze inte­re­se­le sta­tu­lui român și ale anga­ja­ți­lor din șan­ti­er”, a decla­rat Dănuț Andru­ș­că.

Minis­trul Eco­no­mi­ei a mai ară­tat că este o pre­mie­ră pen­tru Româ­nia, ca sta­tul român să rede­vi­nă acțio­nar majo­ri­tar la un obiec­tiv indus­tri­al stra­te­gic care fuse­se ante­ri­or pri­va­ti­zat. “Este pen­tru pri­ma dată când sta­tul român rede­vi­ne acțio­nar majo­ri­tar la un obiec­tiv pri­va­ti­zat. Șan­ti­e­rul Naval este un obiec­tiv stra­te­gic, iar con­tro­lul sta­tu­lui român este o reu­și­tă majo­ră. Tot­o­da­tă, este o dova­dă a poli­ti­cii eco­no­mi­ce națio­na­le dem­ne pe care și‑a asumat‑o Guver­nul și este o dova­dă că ne ținem de cuvânt și că rea­li­zăm ceea ce spu­nem că vom rea­li­za”, a mai afir­mat Minis­trul Eco­no­mi­ei.

Pre­zent în Româ­nia pen­tru acest eve­ni­ment, dl. Frank Eggink, mem­bru în con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­ție al Damen Shi­pyar­ds Gro­up și CFO, a expri­mat apre­ci­eri față de Minis­te­rul Eco­no­mi­ei și față de pro­fe­sio­na­lis­mul echi­pei din minis­ter pe dura­ta unor nego­ci­eri com­pli­ca­te și a decla­rat:

Cu spri­ji­nul  Guver­nu­lui Româ­ni­ei, al Șan­ti­e­ru­lui Naval 2 Mai, al for­ței de mun­că expe­ri­men­ta­te și al comu­ni­tă­ții loca­le, Damen își pro­pu­ne să res­ta­bi­leas­că sănă­ta­tea finan­ci­a­ră a șan­ti­e­ru­lui, să sta­bi­li­ze­ze ocu­pa­rea for­ței de mun­că și să urmă­reas­că oport­u­ni­tăți comer­ci­a­le pe plan inter­națio­nal care să con­tri­bu­ie la res­ta­bi­li­rea nive­lu­ri­lor de acti­vi­ta­te. Între timp, Damen va faci­li­ta o tranzi­ție lină și va păs­tra anga­ja­tă resur­sa uma­nă talen­ta­tă și cali­fi­ca­tă”. 

DOCUMENT


Man­ga­lia News. Comu­ni­cat pri­mit de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, Luni, 23.07.2018. 


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply