Intrați în familia CEM!
Înscrieți-vă la Colegiul Economic Mangalia!

0
1667

Intrați în fami­lia C E M, înscri­eți-vă la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia!

Ne dorim să pășiți pra­gul și să intrați în fami­lia Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia.

Ele­vii absol­venți de cla­sa a VIII‑a se pot înscrie la liceu, în cla­sa a IX‑a, într-una din cele 5 cla­se:

·        2 cla­se — Teh­ni­cian în acti­vi­tăți eco­no­mi­ce,

·        o cla­să — Teh­ni­cian în acti­vi­tăți de comerț,

·        o cla­să — Teh­ni­cian în turism,

·        o cla­să — Orga­ni­za­tor Banqu­e­ting,

sau în învă­țământ pro­fe­sio­nal de 3 ani (o cla­să), unde avem:

·       14 locuri — Ospă­tar (chel­ner) vân­ză­tor în uni­tăți de ali­men­ta­ție și

·        14 locuri — Bucă­tar.

Cei care au nevo­ie să urmeze cur­su­ri­le de liceu se pot înscrie, după caz, la seral, în

·        cla­sa a IX‑a — Teh­ni­cian în turism, sau

·        a XI‑a — Teh­ni­cian în gas­tro­no­mie.

Pen­tru ori­ce infor­ma­ție, pen­tru elevi sau pro­fe­sori, puteți acce­sa site-ul www.economicmangalia.com

Ele­vii de la cla­sa a XI‑a pro­fe­sio­na­lă pot găsi subiec­te­le pen­tru sesiu­nea de com­pe­tenţe pro­fe­sio­na­le, pe noul site al Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia, în meni­ul Docu­men­te – Învă­țământ pro­fe­sio­nal.

Vă aștep­tăm!


Man­ga­lia News, 12.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply