FESTIVALUL PUPPETS OCCUPY STREET,
Ediţia a V‑a, Earth Edition, Craiova, 25 august — 1 septembrie 2018 [VIDEO]

0
320

FESTIVALUL PUPPETS OCCUPY STREET, Edi­ţia a V‑a, Ear­th Edi­tion, Crai­o­va, 25 august — 1 sep­tem­brie 2018.

Puppets Occu­py Stre­et, pri­mul și uni­cul fes­ti­val de Arta ani­ma­ți­ei din Româ­nia, deru­lat exclu­siv în spa­ții necon­ven­țio­na­le și care adu­ce la un loc doar artiști inde­pen­denți și tru­pe pri­va­te, se pre­gă­teș­te să ocu­pe din nou stră­zi­le Crai­o­vei, în deja cunos­cu­ta peri­oa­dă 25 august — 1 sep­tem­brie, cu cea de‑a 5‑a ediție.

În 2018, păpușari din lumea întrea­gă, păpuși uri­a­șe, care ale­gori­ce, spec­ta­co­le pe străzi, în par­curi, gră­dini, pie­țe publi­ce, ate­li­e­re, expo­zi­ții pun Pămân­tul în cen­trul uni­ver­su­lui Puppets Occu­py Stre­et și anun­ță închi­de­rea con­cep­tu­lui cu povești, întâm­plări și cre­a­ții care au pus în valoa­re ele­men­te­le pri­mor­di­a­le, Apa, Focul, Aerul, sub sem­nul căro­ra s‑au aflat ulti­me­le trei edi­ții ale festivalului.

Puppets Occu­py Stre­et  este orga­ni­zat de Tea­trul Coli­bri și finan­țat de Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Local Muni­ci­pal Crai­o­va, bucu­rân­du-se de sus­ți­ne­rea par­te­ne­ri­lor tra­di­țio­nali din dome­ni­i­le public și pri­vat: regii auto­no­me, insti­tu­ții de cul­tu­ră, for­țe de ordi­ne, pre­cum și a unui număr tot mai impor­tant de volun­tari și sponsori.

Și-au anun­țat par­ti­ci­pa­rea la edi­ția cu numă­rul 5 a Fes­ti­va­lu­lui Puppets Occu­py Stre­et com­pa­nii de tea­tru pri­va­te și artiști inde­pen­denți din 17 țări.

Puppets Occu­py Stre­et  — Ear­th Edi­tion 2018 înseam­nă aproa­pe 400 de eve­ni­men­te, ofe­ri­te gra­tu­it publi­cu­lui, des­fă­șu­ra­te con­co­mi­tent în 21 de spa­ții, față de edi­ția pilot din 2014, când în cele 8 zile de fes­ti­val s‑au orga­ni­zat 85 de evenimente.

Cre­at pen­tru comu­ni­ta­te, fes­ti­va­lul con­ti­nuă și în acest an misiu­nea înce­pu­tă în 2014, ace­ea de a asi­gu­ra publi­cu­lui acces la edu­ca­ție prin tea­trul de ani­ma­ție, prin care de ase­me­nea urmă­reș­te să dezvol­te schim­bu­ri­le inter­cul­tu­ra­le între Crai­o­va și alte ora­șe ale lumii și să atra­gă noi cate­go­rii de public din diver­se medii culturale.

Puppets Occu­py Stre­et a reu­șit să câști­ge încre­de­rea și sim­pa­tia crai­o­ve­ni­lor, deve­nind eve­ni­men­tul pe care și l‑au asu­mat ca fiind al lor, pe care îl așteap­tă cu încân­ta­re și curi­o­zi­ta­te și pen­tru care pri­mesc în fie­ca­re an admi­ra­ția și recu­noș­tin­ța organizatorilor.

Par­ti­ci­pa­rea extra­or­di­na­ră a publi­cu­lui este moto­rul care pune anu­al în miș­ca­re acest mara­ton al artei ani­ma­ți­ei în capi­ta­la Olteniei.


Man­ga­lia News, 25 iulie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply