E oficial! Internship-ul, recunoscut legal si în România

0
326

Sta­gi­i­le de intern­ship la care par­ti­ci­pa ele­vii sau stu­den­tii sunt recu­nos­cu­te prin lege. Pre­se­din­te­le Roma­niei, Kla­us Iohan­nis, a pro­mul­gat pro­iec­tul de lege pri­vind intern­ship-ul, care ii vizea­za pe tine­rii de cel putin 15 ani.

Pen­tru ca totul sa fie legal, intern­shi­pul va tre­bui sa aiba la baza un con­tract spe­cial, inche­iat ina­in­te ca inter­nul sa incea­pa acti­vi­ta­tea, potri­vit avocatnet.ro.

Exis­ta pre­va­zu­te si sanc­tiuni in cazul in care un ast­fel de con­tract nu va fi inche­iat, mai exact amenzi de pana la 20.000 de lei pen­tru fir­me­le sau auto­ri­ta­ti­le care si-au incal­cat obli­ga­tia.

Pro­iec­tul de lege pri­vind intern­shi­pul, act nor­ma­tiv care ar urma sa regle­men­te­ze modul in care tine­rii de cel putin 16 ani vor putea sa lucre­ze in cadrul unor pro­gra­me de intern­ship pla­ti­te la fir­me sau enti­tati publi­ce, a fost adop­tat tacit la Senat sap­ta­ma­na aceas­ta. Totu­si, el nu va mai tre­ce tacit si de Came­ra Depu­ta­ti­lor, care e Came­ra deci­zio­na­la aici, unde va tre­bui dez­ba­tut si supus votu­lui, cu sau fara amen­damen­te.

Oda­ta votat de depu­tati, pro­iec­tul tre­bu­ie sa tre­a­ca si de seful sta­tu­lui si sa fie publi­cat in Moni­to­rul Ofi­ci­al ca sa se apli­ce.

Mai mult decat sta­gi­i­le de prac­ti­ca obis­nu­i­te, aces­te intern­ship-uri le vor oferi tine­ri­lor posi­bi­li­ta­tea sa doban­deas­ca vechi­me in mun­ca si sa fie pla­ti­ti pe peri­oa­da in care acu­mu­lea­za cunos­tin­te teh­ni­ce si prac­ti­ce la fir­ma res­pec­ti­va, in con­di­ti­i­le in care anga­ja­to­rii pun pret pe expe­rien­ta can­di­da­tu­lui la un job. (sur­sa: portalinvatamant.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply