DREAM — Cursuri gratuite de antreprenoriat, la Clubul Nautic din Mangalia. Absolvenții pot beneficia de o finanțare nerambursabilă de 160.000 de lei!

0
514

Cur­suri gra­tu­i­te de antre­pre­no­ri­at, la Clu­bul Nau­tic din Man­ga­lia. Absol­ven­ții pot bene­fi­cia de o finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă de 160.000 de lei.

Uni­ver­si­ta­tea din Bucu­rești și Came­ra Con­sul­tan­ți­lor Fis­cali, cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, orga­ni­zea­ză, la Man­ga­lia, în peri­oa­da 27 iulie – 19 august, cur­suri gra­tu­i­te de com­pe­ten­țe antre­pre­no­ri­a­le, în cadrul pro­iec­tu­lui ”Dream” — Dezvol­ta­re Regio­na­lă prin Exper­ti­ză Antre­pre­no­ri­a­lă Mul­ti­sec­to­ri­a­lă”.

Pro­iec­tul cu finan­ța­re euro­pea­nă vizea­ză creș­te­rea gra­du­lui de ocu­pa­re în dome­ni­i­le non-agri­co­le din Regiu­nea de Dezvol­ta­re Sud-Est (jude­țe­le Brăi­la, Buzău, Con­stan­ța, Galați, Tul­cea și Vran­cea).

La Man­ga­lia, trai­nin­gul și con­sul­tan­ța pen­tru ini­ți­e­rea unei afa­ceri se vor des­fă­șu­ra timp de patru săp­tămâni, în fie­ca­re wee­kend, de vineri, ore­le 16:00, până dumi­ni­că, înce­pând cu ora 10:00.

Modu­le­le de curs se adre­sea­ză per­soa­ne­lor acti­ve și non-acti­ve pe pia­ța mun­cii, cu vâr­ste cuprin­se între 18 – 64 de ani, din jude­țul Con­stan­ța și nu numai, excep­tând tine­rii NEETs (fără ocu­pa­ție), cu vâr­ste cuprin­se între 16 – 24 de ani.

Cur­su­ri­le vor fi sus­ți­nu­te de spe­cia­liști în dome­niu, în sala de la eta­jul I, din incin­ta Clu­bu­lui Nau­tic Cal­la­tis, situ­at pe stra­da Por­tu­lui, Nr. 82C, după urmă­to­rul pro­gram:

-      27 — 29 iulie  — Mana­ge­men­tul afa­ce­rii;

-      3 – 5 august – Mar­ke­ting;

-      10 – 12 august — Mana­ge­ment finan­ci­ar con­ta­bil;

-      17 – 19 august – Dezvol­ta­rea pla­nu­lui de afa­ceri.

La fina­lul cur­su­ri­lor, va fi eli­be­ra­tă de Uni­ver­si­ta­tea Bucu­rești, o diplo­mă acre­di­ta­tă de Auto­ri­ta­tea Națio­na­lă pen­tru Cali­fi­cări (ANC). Dacă ide­ea de afa­ceri pre­zen­ta­tă de cur­sanți se află prin­tre pri­me­le 47 selec­ta­te, aceștia pot bene­fi­cia de o finan­ța­re neram­bu­r­sa­bi­lă de 160.000 de lei pen­tru dezvol­ta­rea unei afa­ceri non-agri­co­le în medi­ul urban.

Cei inte­re­sați pot obține mai mul­te deta­lii, accesând web­si­te-ul pro­iec­tu­lui ”Dream”: https://ub-startup-academy.ro/dream/

Per­soa­na de con­tact, res­pon­sa­bi­lă cu orga­ni­za­rea cur­su­ri­lor este Ruxan­dra Fabian, care poa­te fi ape­la­tă la nr. de tele­fon: 0733.303.045.

Pro­iec­tul “DREAM – Dezvol­ta­re Regio­na­lă prin Exper­ti­ză Antre­pre­no­ri­a­lă Mul­ti­sec­to­ri­a­lă” — POCU/82/3/7/106194 are o valoa­re tota­lă de 11.582.211,90 lei și este cofi­nanţat din Fon­dul Soci­al Euro­pean prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Capi­tal Uman (POCU) 2014–2020 “Româ­nia Start Up Plus!”, Axa pri­o­ri­ta­ră nr. 3, Locuri de mun­că pen­tru toți, Ope­ra­țiu­nea: Creș­te­rea ocu­pă­rii, prin sus­ți­ne­rea între­prin­de­ri­lor cu pro­fil non-agri­col din zona urba­nă.


Man­ga­lia News, 27.07.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply