Cura miraculoasă de două săptămâni! Planta care regenerează FICATUL este MEDICAMENTUL naturii

0
575

Unul din­tre cele mai apre­cia­te zar­za­va­turi, pătru­n­je­lul nu are numai rolul de a da savoa­re mân­că­rii, ci are şi efec­te extra­or­di­na­re asu­pra sănă­tă­ţii noas­tre. El conţi­ne fla­vo­no­ide, mine­ra­le, pro­vi­ta­mi­na A, com­ple­xul vita­mi­nic B, mai mul­tă vita­mi­na C decât o lămâie, iar o sin­gu­ră legă­tu­ră par­fu­ma­tă din aceas­tă plan­tă ne fur­ni­zea­ză mai mul­te pro­te­i­ne decât două ouă.

Pătru­n­je­lul mai conţi­ne api­ol, alte vita­mi­ne (B, E), cal­ciu, fos­for, mag­ne­ziu, sodiu, pota­siu, sulf, iod, pre­cum şi un ami­noa­cid numit his­ti­di­nă, ce sto­pea­ză dezvol­ta­rea tumo­ri­lor. De ase­me­nea, pătru­n­je­lul aju­tă la buna fun­cţio­na­re a fica­tu­lui, spli­nei, sis­te­me­lor endo­crin şi diges­tiv, fiind un puter­nic for­ti­fi­ant al imu­ni­tă­ţii.

Puţi­nă lume cunoa­ş­te fap­tul că pătru­n­je­lul este un reme­diu extra­or­di­nar pen­tru îmbu­nă­tă­ţi­rea diges­ti­ei şi pen­tru eli­mi­na­rea toxi­ne­lor. Enzi­me­le conţi­nu­te de rădă­ci­na pătru­n­je­lu­lui sunt de un real aju­tor per­soa­ne­lor care au pro­ble­me cu spli­na, dar şi obe­zi­lor, celor care sufe­ră de dia­ree, ano­re­xie sau obo­sea­lă. Nu în ulti­mul rând, bana­lul pătru­n­jel este extrem de efi­cient în refa­ce­rea fica­tu­lui, întă­ri­rea unghi­i­lor fra­gi­le sau în for­ti­fi­e­rea ane­mi­ci­lor. Tot­o­da­tă, el îmbu­nă­tă­ţeş­te nive­lul estro­ge­ni­lor la femei şi are rol bene­fic în buna fun­cţio­na­re a ute­ru­lui.

Aju­tă pacienţii dia­gnos­ti­ca­ţi cu gută

Efec­te­le mira­cu­loa­se ale pătru­n­je­lu­lui îşi spun cuvân­tul şi în rân­dul celor care sufe­ră de depre­sie, rezul­ta­te­le făcân­du-şi apa­ri­ţia uimi­tor de repe­de. „Zar­za­va­tul-minu­ne”, bogat în clo­ro­fi­lă, are şi rol anti­bac­te­ri­an, oprind răs­pân­di­rea bac­te­ri­i­lor în orga­nism. Tot el poa­te rezol­va rapid şi pro­ble­ma sinu­zi­tei. Deşi nu poa­te fi con­si­de­rat un tra­ta­ment în infla­ma­rea rini­chi­lor, pătru­n­je­lul împie­di­că absor­bţia sării şi aju­tă la eli­mi­na­rea rezi­duu­ri­lor din ţesu­tul renal. Per­soa­ne­lor care sufe­ră de obo­sea­lă cro­ni­că, retenţie de apă, dar şi gută li se reco­man­dă de ase­me­nea con­su­mul de pătru­n­jel.

Pătru­n­je­lul poa­te fi folo­sit ca medi­ca­ment în cazuri de cisti­tă, fiind gra­b­nic aju­tă­tor şi celor sufe­rinzi de boli ale plămâ­ni­lor. Com­bi­na­ţia cal­ciu-flor conţi­nu­tă de pătru­n­jel cre­ea­ză tot­o­da­tă o peli­cu­lă pro­tec­toa­re foar­te puter­ni­că la supra­fa­ţa dinţi­lor şi a oase­lor, pre­ve­nind even­tu­a­le pro­ble­me ale cavi­tă­ţii buca­le. Pătru­n­je­lul împie­di­că usca­rea con­junc­ti­vei şi a cor­ne­ei, favo­ri­zea­ză cre­ş­te­rea transpi­ra­ţi­ei, este un rege­ne­ra­tor capi­lar de exce­pţie, bun ver­mi­fug, neu­tra­li­zea­ză efec­te­le noci­ve ale tut­u­nu­lui şi alco­o­lu­lui şi aju­tă la eli­mi­na­rea celuli­tei.

Cură mira­cu­loa­să de două săp­tămâni 

Timp de două, trei săp­tămâni con­su­ma­ţi în fie­ca­re zi câte o mână de pătru­n­jel proas­păt. În cazul diges­ti­ei leneşe, beţi zil­nic câte trei căni cu ceai de pătru­n­jel, pe care îl puteţi pro­cu­ra de la ori­ce pla­far. Exce­len­tă este şi sala­ta de pătru­n­jel, ce se pre­pa­ră în felul urmă­tor: se taie foar­te bine o legă­tu­ră de pătru­n­jel proas­păt, la care se ada­u­gă puţin ulei de măsli­ne, zea­ma unei lămâi, puţin ustu­roi stri­vit, seminţe de dov­leac sau de susan. Se ţine o cură de două săp­tămâni, iar efec­te­le vor înce­pe să apa­ră după pri­me­le zile.

De un real aju­tor este şi sucul de pătru­n­jel, obţi­nut prin zdro­bi­rea cu sto­rcă­to­rul elec­tric. Fiind foar­te puter­nic, sucul de pătru­n­jel se con­su­mă timp de două săp­tămâni în can­ti­tă­ţi mici, alt­fel poa­te pro­du­ce tul­bu­rări ale sis­te­mu­lui ner­vos. Efec­te­le cele mai puter­ni­ce se obţin ames­te­când suc de pătru­n­jel cu suc de ţeli­nă sau de morcov.

Cure­le cu pătru­n­jel sunt con­train­di­ca­te feme­i­lor însăr­ci­na­te şi celor care alăp­tea­ză.

sur­sa: doctorulzilei.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply