A început ediția a XVIII‑a a Festivalului Mamaia Copiilor!

0
427

Fes­ti­va­lul Mama­ia Copi­i­lor. În cadrul con­fe­rin­ței de pre­să de marți, la prânz, Liviu Mano­la­che a des­chis ofi­ci­al pri­ma zi a Fes­ti­va­lu­lui Națio­nal de Cre­a­ție și Inter­pre­ta­re Mama­ia Copi­i­lor 2018.

La 18 ani de la pri­ma edi­ție, fes­ti­va­lul con­ti­nuă să pro­mo­veze fără între­ru­pe­re tine­re talen­te, fiind, tot­o­da­tă, o ram­pă de lan­sa­re pen­tru artiști în deve­ni­re, cu vâr­ste cuprin­se între 4 și 16 ani. Ast­fel, Mama­ia Copi­i­lor con­fir­mă încă o dată că este cea mai mare mani­fes­ta­re de acest gen din Româ­nia.

Din cei pes­te 500 de copii înre­gis­trați în con­curs la sec­ți­i­le de Inter­pre­ta­re, Cre­a­ție și Show, în urma pre­se­lec­ți­i­lor, un număr de 120 de copii vor par­ti­ci­pa în fina­lă. La sec­țiu­nea Cre­a­ție s‑au înscris în con­curs un număr de 42 de lucrări, din care juri­ul a selec­tat 26 de pie­se pen­tru fina­lă.

La sfâr­și­tul aces­tei săp­tămâni, juri­ul for­mat din nume sono­re ale muzi­cii româ­nești, Adri­an Ior­gu­les­cu, Horia Mocu­les­cu, Mir­cea Dră­gan, Gero­ge Nat­sis, Vio­rel Gavri­lă, Nico, Cori­na Chi­r­i­ac și repre­zen­tan­ții TVR — Dan Mano­liu și Bogdan Dra­go­mir – și ai Radio Roma­nia, vor deci­de câști­gă­to­rii Fes­ti­va­lu­lui Națio­nal de Cre­a­ție și Inter­pre­ta­re Mama­ia Copi­i­lor 2018.

Pre­mi­i­le acor­da­te în cadrul fes­ti­va­lu­lui sunt în valoa­re de 37.000 de lei, iar pre­mi­ul pen­tru sec­țiu­nea de Cre­a­ție ofe­rit de UCMR-ADA este de 3.000 de lei.

Adri­an Ior­gu­les­cu: „Româ­nia nu a dus nici­o­da­tă lip­să de talent, ci de pro­mo­va­rea aces­tor talen­te. Mama­ia Copi­i­lor asta își pro­pu­ne, să scoa­tă la lumi­nă tine­re talen­te. Un exem­plu foar­te bun este Teo­do­ra Gae­ta­no­vici care, în decurs de câți­va ani, a ajuns de la un copil timid, dar foar­te talen­tat, la o tana­ră artis­tă, pe dru­mul con­sa­cră­rii. A par­ti­ci­pat la Mama­ia Copi­i­lor, Musi­cA­da, Euro­vi­sion, iar anul aces­ta este iar în con­curs la acest fes­ti­val.”

PROIECT FINANTAT DE PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

Obser­văm cu toții ini­ția­ti­ve diver­se, ceea ce este foar­te bine, dar cel mai greu este să sus­ții un brand. Este meri­tul lui Liviu Mano­la­che pen­tru lon­ge­vi­ta­tea aces­tui fes­ti­val”

Vio­rel Gavri­lă: „Mă bucur să con­stat că anul aces­ta sunt copii foar­te talen­tați, pre­se­lec­ți­i­le au fost foar­te dure, iar ei vor repre­zen­ta cu ade­vă­rat și cu cin­ste muzi­ca roma­neas­că în vii­tor.”

Cris­ti­na Chis: „Pen­tru mine Mama­ia Copi­i­lor este un vis impli­nit.”

Liviu Mano­la­che: „Fac un apel către auto­ri­tă­ți­le din Con­stan­ța să reia Fes­ti­va­lul Națio­nal de Muzi­că Ușoa­ră de la Mama­ia pen­tru a asi­gu­ra aces­tor copii con­ti­nu­i­ta­tea în dezvol­ta­rea lor artis­ti­că. Fes­ti­va­lul Mama­ia poa­te deve­ni pen­tru Româ­nia ceea ce este fes­ti­va­lul San­re­mo pen­tru Ita­lia.“

Este momen­tul ca ora­șul Con­stan­ța să își găseas­că dru­mul spre cul­tu­ra rea­lă. Când ai o viziu­ne uni­ta­ră ofe­ri­tă de către spe­cia­liști, ai posi­bi­li­ta­tea de a oferi și pro­iec­te de cali­ta­te.”

Vă invit la acest fes­ti­val. Veniți cu căl­du­ra sufle­te­lor dum­ne­a­voas­tră să sus­ți­neți acești copii talen­tați.”

Pro­gra­mul Fes­ti­va­lu­lui Națio­nal de Cre­a­ție și Inter­pre­ta­re Mama­ia Copi­i­lor 2018 — Sce­na Cazi­no Mama­ia:

Marți, 10 iulie, ora 20:00 — gru­pe­le de vâr­stă 4–6 ani și 10–12 ani (Sec­țiu­nea Inter­pre­ta­re),

Mier­curi, 11 iulie , ora 20:00 — gru­pe­le de vâr­stă 7–9 ani și 13–15 ani,

Joi, 12 iulie, ora 20:00 — gru­pe­le de vâr­stă 13–15 ani și 16–17 ani (Sec­țiu­nea Inter­pre­ta­re și Sec­țiu­nea Show),

Vineri, 13 iulie – Sec­țiu­nea de Cre­a­ție,

Sâm­bă­tă, 14 iulie, ora 21:00 — Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re și Gala „Mama­ia Copi­i­lor 2018.

Pro­iect de Inte­res Gene­ral Finan­țat de Pri­mă­ria Con­stan­ta din Fon­duri Neram­bu­r­sa­bi­le.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply