Vicepremierul României, Ana Birchall, s‑a întâlnit la Washington DC cu Secretarul de Stat Mike Pompeo şi Secretarul Energiei Rick Perry

0
564

Luni, 25 iunie 2018, vice­prim-minis­trul pen­tru imple­men­ta­rea par­te­ne­ri­a­te­lor stra­te­gi­ce ale Româ­ni­ei, Ana Bir­cha­ll a avut întâl­niri la nivel îna­lt cu doi mem­bri pro­e­mi­nenţi ai cabi­ne­tu­lui SUA, secre­ta­rul de stat, Mike Pom­peo şi secre­ta­rul ener­gi­ei, Rick Per­ry, pri­lej cu care a trans­mis anga­ja­men­tul Guver­nu­lui pen­tru apro­fun­da­rea şi dezvol­ta­rea Par­te­ne­ri­a­tu­lui Stra­te­gic din­tre cele două țări.

În cadrul între­ve­de­rii de la Depar­ta­men­tul de Stat cu secre­ta­rul de stat Mike Pom­peo, vice­pre­mi­e­rul Ana Bir­cha­ll a sub­li­ni­at con­sis­tenţa Par­te­ne­ri­a­tu­lui Stra­te­gic din­tre Româ­nia şi Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii, con­fir­ma­tă si prin suc­ce­sul înre­gis­trat de reu­niu­nea anu­a­lă a Dia­lo­gul Stra­te­gic care a avut loc la Bucu­reşti săp­tămâ­na tre­cu­tă. Ofi­ci­a­lul român a remar­cat exce­len­ta coo­pe­ra­re şi coor­do­na­re din­tre cele două părţi pe teme de inte­res comun, pre­cum şi per­spec­ti­ve­le de apro­fun­da­re a dimen­siu­nii eco­no­mi­ce a parteneriatului.

De ase­me­nea, cei doi ofi­ci­ali au dis­cu­tat des­pre coo­pe­ra­rea stra­te­gi­că, ges­tio­na­rea ame­nin­ță­ri­lor de pe flan­cul estic prin asu­ma­rea echi­ta­bi­lă a res­pon­sa­bi­li­tă­ţi­lor în cadrul NATO pre­cum şi impor­tanţa pre­zenţei com­pa­ni­i­lor ame­ri­ca­ne în sec­to­rul ener­ge­tic româ­nesc. Vice­prim-minis­trul Ana Bir­cha­ll a mul­țu­mit pen­tru spri­ji­nul Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii în pri­vin­ța can­di­da­tu­rii Româ­ni­ei pen­tru ade­ra­rea la Orga­ni­za­ţia pen­tru Coo­pe­ra­re şi Dezvol­ta­re Economică.

În cadrul între­ve­de­rii cu secre­ta­rul ener­gi­ei, Rick Per­ry, au fost dis­cu­ta­te dimen­siu­ni­le prin­ci­pa­le ale coo­pe­ră­rii în dome­ni­ul ener­gi­ei, valo­ri­fi­ca­rea resur­se­lor ener­ge­ti­ce de la Marea Nea­gră, aspec­te pri­vind secu­ri­ta­tea ener­ge­ti­că regio­na­lă şi dezvol­ta­rea pro­iec­te­lor de trans­port şi inter­co­nec­ti­vi­ta­te, cu accent pe pro­iec­tul BRUA (cori­do­rul Bul­ga­ria-Româ­nia-Unga­ria-Aus­tria). Tot­o­da­tă, vice­pre­mi­e­rul Ana Bir­cha­ll a rei­te­rat anga­ja­men­tul ferm al Guver­nu­lui Româ­ni­ei pen­tru asi­gu­ra­rea unui cli­mat inves­ti­țio­nal trans­pa­rent şi atrac­tiv pen­tru com­pa­ni­i­le care inves­tesc în dome­ni­ul ener­ge­tic, prin pro­iec­te de diver­si­fi­ca­re a sur­se­lor şi rute­lor de trans­port al energiei.

De ase­me­nea, vice­prim-minis­trul Ana Bir­cha­ll a fost invi­tat prin­ci­pal, ală­tu­ri de secre­ta­rul Per­ry si vice­preşe­din­te­le Comi­si­ei Euro­pe­ne, Maroš Šefčo­vič, al unei reu­niuni orga­ni­za­te de Depar­ta­men­tul Ener­gi­ei cu lide­rii de dele­ga­ţii ale ţări­lor par­ti­ci­pan­te la Sum­mit-ul „Ini­ţi­a­ti­va celor Trei Mări”. (sur­sa: gov.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply