Unde au dispărut Stelele de mare de pe Aleea Teilor? [galerie FOTO]

0
1090

Unde sunt Ste­le­le de mare de pe Ale­ea Tei­lor? Retros­pec­ti­vă Man­ga­lia News:

ALEEA STELELOR DIN MANGALIA A DISPĂRUT! CÂND ȘI UNDE ANUME VA APĂREA…? 28 09 2016

https://www.mangalianews.ro/2016/09/aleea-stelelor-din-mangalia-disparut-cand-si-unde-anume-va-aparea/

”Ide­ea ampla­să­rii ste­le­lor la Man­ga­lia este de lău­dat și de apla­u­dat. Dale­le inscrip­țio­na­te au fost recu­pe­ra­te și se află la ora actu­a­lă într-un depo­zit. Ele vor fi ampla­sa­te fie unde au fost și îna­in­te sau vor fi relo­ca­te. Încă nu am sta­bi­lit acest deta­liu. Așa cum știți, ele au fost ampla­sa­te pe fale­za Tei­lor, dar aceas­ta nu mai fuse­se rea­bi­li­ta­tă de 25 de ani și se impu­neau lucră­ri­le res­pec­ti­ve. Chiar ieri am avut o vizi­tă în șan­ti­er și spe­răm ca lucră­ri­le să fie gata săp­tămâ­na vii­toa­re. Spe­răm să mer­gem pe o fale­ză nouă. În ceea ce pri­veș­te dale­le, încer­căm ca în aceas­tă iar­nă să le montăm. Dacă va fi o iar­nă grea, cre­dem că până la pri­mă­va­ra vii­toa­re vor fi monta­te”.

I‑am spus vice­pri­ma­ru­lui că une­le din­tre aces­te ste­le care erau pe fale­ză apar­țin unor cele­bri­tăți care și-au pier­dut via­ța între timp și este păcat să nu le putem cele­bra și la Man­ga­lia, într-un loc care a însem­nat ceva și pen­tru ele. ”Știu, aces­te ste­le ar fi tre­bu­it să se afle într-un loc care acum este un șan­ti­er. Dar după ter­mi­na­rea lucră­ri­lor vom putea să come­mo­răm monș­trii sacri ai nea­mu­lui româ­nesc!”, ne‑a spus vice­pri­ma­rul Dra­goș Ange­les­cu.


Din patri­mo­ni­ul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia – Epi­so­dul 2: Bunuri patri­mo­ni­a­le dis­pă­ru­te 14 03 2017

https://www.mangalianews.ro/2017/03/din-patrimoniul-municipiului-mangalia-episodul-2-bunuri-patrimoniale-disparute/

Ste­le­le de Mare” ale Man­ga­li­ei

La data de 05.10.2015, pe Ale­ea Tei­lor din Man­ga­lia, lucră­to­rii Soci­e­tă­ții Comer­ci­a­le RECON & DOJE S.R.L. din Bucu­rești au ȋnce­put lucră­ri­le de moder­ni­za­re a fale­zei. Cum era și nor­mal, ȋn pri­ma fază s‑au demon­tat covo­rul asfal­tic și tro­tu­a­re­le vechi. Oda­tă cu aces­tea, au fost demon­ta­te și “Ste­le­le de Mare”, plă­ci­le lucra­te ȋn mozaic, pe care sunt ȋnscri­se nume­le artiș­ti­lor români și stră­ini care au fost pre­zenți, de‑a lun­gul tim­pu­lui, la Fes­ti­va­lul “Cal­la­tis”.

Indi­fe­rent cum s‑au numit: “7 zile și 7 nopți” (1998), Fes­ti­va­lul “Cal­la­tis” (2000), “Fes­ti­va­lul Man­ga­lia” (2010) sau “Cal­la­tis Sum­mer Fest 2013”, spec­ta­co­le­le des­fă­șu­ra­te pe sce­na plu­ti­toa­re “Sco­ica” (uni­că ȋn Euro­pa de Est) au atras, sea­ră de sea­ră, zeci de mii de spec­ta­tori și sute de mii de teles­pec­ta­tori! Din anul 2000, când Fes­ti­va­lul a fost ȋnre­gis­trat la Inter­na­tio­nal Fede­ra­tion of Fes­ti­val Orga­ni­za­tions, Man­ga­lia deve­ni­se  “Capi­ta­la Diver­tis­men­tu­lui Esti­val”, intrând “ȋn topul pre­fe­rin­țe­lor turiș­ti­lor și a inves­ti­to­ri­lor”.

Din anul 2000, Ale­ea Tei­lor a fost supra­nu­mi­tă “Ale­ea Ste­le­lor de Mare”, iar Fes­ti­va­lul “Cal­la­tis” deve­ni­se “un brand națio­nal și inter­na­tio­nal”!

La fie­ca­re edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui “Cal­la­tis”, artiș­tii par­ti­ci­panți pri­meau câte o pla­că lucra­tă ȋn mozaic, cu nume­le și anul des­fă­șu­ră­rii spec­ta­co­le­lor, inscrip­țio­na­te ȋn mij­lo­cul unei ste­le. Aces­te plăci erau ȋncas­tra­te ȋn tro­toa­re­le de pe Ale­ea Tei­lor. Astăzi, vor­bim des­pre Fes­ti­va­lul “Cal­la­tis” și des­pre “Ale­ea Ste­le­lor de Mare” la tim­pul tre­cut, iar din sce­na plu­ti­toa­re a mai rămas doar șle­pul.

Doar 9 dale cu “Ste­le­le de Mare” din anul 1999 și 6 din anul 2011 au fost ream­pla­sa­te ȋn Por­tul Turis­tic! Cele­lal­te…?!

Ȋntr-un inter­viu acor­dat jur­na­lis­tei Maria Ione­scu, pen­tru “ordinea.ro”, la data de 27.09.2016, vice­pri­ma­rul Man­ga­li­ei, dom­nul Dra­goș Ange­les­cu, afir­ma urmă­toa­re­le: “Ȋn ce pri­veș­te dale­le, ȋncer­căm ca ȋn aceas­tă iar­nă să le montăm. Dacă va fi iar­nă grea, cre­dem că până la pri­ma­va­ra vii­toa­re vor fi monta­te… Știu, aces­te ste­le ar fi tre­bu­it să se afle ȋntr-un loc care acum este un șan­ti­er. Dar după ter­mi­na­rea lucră­ri­lor vom putea să come­mo­răm monș­trii sacri ai nea­mu­lui româ­nesc!”.

I‑auzi brâul, tre­ce râul/ și mân­dru­ța, pote­cu­ța…”!

Ȋn ce an? Dar cu artis­tii in via­ta, care vor să-și vadă “Ste­le­le de mare”, cum rămâ­ne? Mai sunt, oare, toa­te dale­le ȋntregi? Fes­ti­va­lul “Cal­la­tis” se va orga­ni­za anul aces­ta?

Iată cate­va ȋntre­bări la care cine­va tre­bu­ie să răs­pun­dă!

Marin Tăna­se, 14.03.2017.


La Fes­ti­va­lul “Cal­la­tis”, Ane­ta Stan a pri­mit o stea pe ale­ea cele­bri­tă­ţi­lor (gale­rie foto) 25 08 2013

https://www.mangalianews.ro/2013/08/la-festivalul-callatis-aneta-stan-a-primit-o-stea-pe-aleea-celebritatilor‑2/

Câte­va mii de spec­ta­tori au fost pre­zenţi în Por­tul Turis­tic din Man­ga­lia, în cea de‑a doua sea­ră a Fes­ti­va­lu­lui “Cal­la­tis”, la “Gala Fol­clo­ru­lui Româ­nesc”.

Inti­tu­lat “Dor de Cal­la­tis”, spec­ta­co­lul fol­cloric a reu­nit pe sce­nă arti­şti con­sa­cra­ţi ai cân­te­cu­lui popu­lar româ­nesc, pre­cum şi nume­roa­se ansam­bluri din majo­ri­ta­tea zone­lor ţării. Tot­o­da­tă, pe sce­na de la Cal­la­tis au susţi­nut o sui­tă de dan­suri inter­na­ţio­na­le ansam­bluri fol­clori­ce ale comu­ni­tă­ţi­lor de ruşi-lipo­ve­ni, greci, tătari, ucrai­nieni, dar şi ansam­blul “Biser-Gago­vo” din Bul­ga­ria şi ansam­blul “Iyl­di­y­lar Kara-Murat”, care a pre­zen­tat mai mul­te dan­suri din zona Cri­me­ea.

În des­chi­de­rea serii, câte­va ansam­bluri au ofe­rit publi­cu­lui impre­sio­nan­te momen­te de fol­clor auten­tic, când pe sce­nă s‑au aflat dan­sa­tori din Dobro­gea, Olte­nia, Mol­do­va, Arde­al. Cunos­cu­ta inter­pre­tă de muzi­că popu­la­ră din Dobro­grea, Ane­ta Stan a încân­tat spec­ta­to­rii, ofe­rin­du-le, prin muzi­ca sa, momen­te de bună dis­po­zi­ţie.

În plus, artis­ta a fost recom­pen­sa­tă pen­tru cei 50 de ani de acti­vi­ta­te cu o stea, pe Ale­ea Ste­le­lor de Mare, locul unde sunt rezer­va­te, ase­me­nea stra­zii cele­bre din Hol­lywood, ste­le pen­tru arti­ş­tii care au cân­tat la Man­ga­lia în cadrul Fes­ti­va­lu­lui “Cal­la­tis” şi care au avut o carie­ră de suc­ces.

Pre­zent la eve­ni­ment, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a felicitat‑o pe artis­tă pen­tru întrea­ga carie­ră şi a pre­ci­zat că “era de dato­ria noas­tră să ofe­rim aceas­tă stea cele­bri­tă­ţi­lor care, prin fol­clor, au făcut cunos­cut nume­le Româ­ni­ei în lume. Ne gân­dim ca pe vii­tor, oda­tă cu moder­ni­za­rea fale­zei, aceas­tă alee să fie regân­di­tă”.

O NOUĂ STEA pe ALEEA CELEBRITĂȚILOR din Man­ga­lia — 25 aug. 2013.


Reluăm între­ba­rea din titlu: Unde au dis­pă­rut Ste­le­le de mare de pe Ale­ea Tei­lor din Man­ga­lia? Ne răs­pun­de cine­va?


Man­ga­lia News, Luni, 18 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele