Promovarea Patrimoniului Cultural Regional în 3D’, proiect comun Balcik — Mangalia, prin Programul Regional de Cooperare Transfrontalieră România — Bulgaria [VIDEO]

0
506

Pro­mo­va­rea Patri­mo­ni­u­lui Cul­tu­ral Regio­nal în 3D’.

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia vă invi­tă în fie­ca­re sea­ră, înce­pând cu ore­le 21:00, în Pia­ța Repu­bli­cii din Man­ga­lia, pe pla­to­ul din faţa Casei de Cul­tu­ră, pen­tru a vizio­na vide­o­cli­pu­ri­le de pro­mo­va­re din cadrul pro­iec­tu­lui „Adver­ti­sing of Regio­nal Cul­tu­ral Heri­ta­ge în 3D”, PROJETC CODE 15.2.1.065.

Aces­ta este un pro­iect de pro­te­ja­re, con­ser­va­re și pro­mo­va­re a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral și natu­ral în zona trans­fron­ta­li­eră roma­no-bul­ga­ră, finan­țat prin Pro­gra­mul Regio­nal de Coo­pe­ra­re Trans­fron­ta­li­eră Roma­nia — Bul­ga­ria, Axa-Pri­o­ri­ta­ră 2 – O regiu­ne Verde.

Enti­tă­ţi­le res­pon­sa­bi­le de imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui sunt: U.A.T. Bal­cik, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar Par­te­ner – Lider și U.A.T. Man­ga­lia, în cali­ta­te de Bene­fi­ci­ar – Par­te­ner, iar Minis­te­rul Dezvol­tă­rii Regio­na­le şi Turis­mu­lui, în cali­ta­te de Auto­ri­ta­te de Mana­ge­ment. (sur­sa: facebook.com/Advertising-of-Regional-Cultural-Heritage-in-3D).


Citiți și articolele:

Man­ga­lia lansea­ză vide­o­cli­pu­ri­le din cadrul pro­iec­tu­lui “Pro­mo­va­rea Patri­mo­ni­u­lui Cul­tu­ral Regio­nal în 3D” [gale­rie FOTO] — 8 09 2017;

Pro­iec­tul trans­fron­ta­li­er ‘Pro­mo­va­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral în 3D, la Man­ga­lia și Bal­cik’ [VIDEO] — 9 01 2018.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 13 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply