Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța ne invită la deschiderea oficialã a expoziției personale “ATENA RÂNJA

0
175

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța: Vã invi­tam la des­chi­de­rea ofi­ci­a­lã a expo­zi­ti­ei per­so­na­le “ATENA RÂNJA”, orga­ni­za­tã de Cer­cul de Cera­mi­cã al Pala­tu­lui Copi­i­lor Con­stan­ta, în cola­bo­ra­re cu Muze­ul de Isto­rie Natio­na­lã si Arhe­o­lo­gie Con­stan­ta.

Aceas­tã expo­zi­tie retros­pec­ti­vã este alcã­tu­i­tã din lucrãri rea­li­za­te între anii 2015 si 2018 de Ate­na Ana Maria Rân­ja, ele­vã a Cer­cu­lui de Cera­mi­cã, îndru­ma­tã de pro­fe­so­rul Radu Ful­ga, artist plas­tic con­stãn­tean.

Eve­ni­men­tul va mar­ca înce­pu­tul unei serii de pro­iec­te cul­tu­ral-edu­ca­ti­ve con­ce­pu­te de cele douã insti­tu­tii par­te­ne­re, foca­li­za­te pe cunoas­te­rea si înte­le­ge­rea isto­ri­ei natio­na­le, a izvoa­re­lor isto­ri­ce si a mate­ri­a­lu­lui arhe­o­lo­gic vast aflat in colec­ti­i­le muze­u­lui, printr‑o abor­da­re con­struc­ti­vã si cre­a­ti­vã împle­tind arte­le vizu­a­le si cera­mi­ca în spe­cial, cu docu­men­ta­rea si stu­di­ul apli­cat al tre­cu­tu­lui.

Con­si­de­rând cã omul con­tem­po­ran si gene­ra­ti­i­le vii­toa­re îsi pot atin­ge ade­vãra­tul poten­ti­al con­stru­ind vii­to­rul pe baze soli­de si lec­tii ale tre­cu­tu­lui, ne dorim sã urcãm trep­te­le pre­zen­tu­lui cu ener­gia si pasiu­nea pro­ve­ni­te din­tr-un stil de via­tã armo­ni­os si com­plex, atãt din punct de vede­re este­tic, dar si sti­in­ti­fic sau teh­nic. Fie­ca­re plan de vii­tor si fie­ca­re zi a pre­zen­tu­lui devin isto­ria noas­trã per­so­na­lã, iar ceea ce lãsãm în urmã este un pic din noi, din iden­ti­ta­tea noas­trã si ceea ce sim­tim sau gân­dim.

Prin exce­len­tã, cera­mi­ca repre­zin­tã cea mai de seamã cale de fixa­re si trans­mi­te­re a isto­ri­ei uma­ne, de la ves­ti­gii neo­li­ti­ce, la inscrip­tii cunei­for­me sau des­cri­eri gra­fi­ce pe supra­fe­te­le vase­lor pânã la ele­men­te elec­tro­ni­ce si mate­ri­a­le cera­mi­ce din indus­tria aero-spa­tia­lã, ampren­ta omu­lui a tra­ver­sat epo­ci­le. Acum, la 100 de ani de isto­rie natio­na­lã este momen­tul sã ne amin­tim cã fie­ca­re an pe care‑l trãim repre­zin­tã câte o paginã din poves­tea noas­trã.

Ate­na Rân­ja impli­ne­ste 9 ani, dar deja sufle­tul ei cre­a­tiv a reu­sit sã expri­me o lume întrea­gã a ima­gi­na­ti­ei deo­po­tri­vã cu repre­zen­tãri per­so­na­le deo­se­bit de expre­si­ve ale lumii ani­ma­le si ale mitu­ri­lor, legen­de­lor si isto­ri­ei. Acu­mu­la­te pe par­cur­sul a doi ani jumã­ta­te, aces­te lucrãri de cera­mi­cã sculp­tu­ra­lã si mode­laj, con­tu­rea­zã un puter­nic înce­put al unui drum pe calea arte­lor si repre­zin­tã tot­o­da­tã un exem­plu de via­tã fru­mos trãi­tã prin armo­nie, cre­a­tie si dezvol­ta­re este­ti­cã în tot ceea ce între­prin­de.

Desi Ate­na dove­des­te o neo­bis­nu­i­ta apti­tu­di­ne pen­tru des­ci­fra­rea for­me­lor spa­tia­le si a teh­ni­ci­lor de lucru cu volu­me­le de la o vâr­stã foar­te fra­ge­dã, ea nu este sin­gu­ra capa­bi­lã de ast­fel de minu­na­te moduri de expri­ma­re si ne dorim sã spri­ji­nim toti copi­ii cre­a­tivi si pasio­nati din Pala­tul Copi­i­lor Con­stan­ta sã cunoas­cã mai bine, sã înte­lea­gã si sã-si insu­seas­cã fie­ca­re în mod per­so­nal isto­ria civi­li­za­ti­ei noas­tre, urmând a le mij­loci întâl­ni­rea cu publi­cul dori­tor de fru­mos pe coor­do­na­te­le spa­ti­i­lor de expu­ne­re ale Muze­u­lui de Isto­rie Natio­na­lã si Arhe­o­lo­gie Con­stan­ta.

Inau­gu­rãm acest demers cu expo­zi­tia aceas­tã a unei mici isto­rii artis­ti­ce per­so­na­le care va fi des­chisã publi­cu­lui din 18 Iunie pânã pe 30 Iunie 2018 si vã pro­pu­nem în vii­tor sã des­ci­frãm împre­u­nã tre­cu­tul, sã înte­le­gem pre­zen­tul si sã ne cunoas­tem vii­to­rul prin gene­ra­ti­i­le tine­re.

Ver­ni­sa­jul expo­zi­ti­ei va avea loc Luni 18 Iunie, ora 18:00, la Muze­ul de Isto­rie Natio­na­lã si Arhe­o­lo­gie Con­stan­ta din Pia­ta Ovi­diu si ne vom bucu­ra de sus­ti­ne­rea pri­e­te­ni­lor nos­tri de la Q’s Inn Con­stan­ta, artisti culi­nari ai bunu­lui gust.


Man­ga­lia News, 17.06.2018.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele