LITORAL ÎN SIGURANŢĂ! Polițiști detașați vor acționa suplimentar în zona stațiunilor de la Marea Neagră

0
311

LITORAL ÎN SIGURANŢĂ! Înce­pând de astăzi, 28 iunie, pri­ma serie de 173 de poli­țiști dele­gați din teri­to­riu vor acțio­na supli­men­tar față de dis­po­zi­ti­vul curent, în zona sta­țiu­ni­lor de la Marea Nea­gră, pen­tru ca turiș­tii să-și petrea­că vacan­ța în liniș­te și sigu­ran­ță.

În baza Pla­nu­lui de acțiu­ne ”Lito­ral 2018”, a fost supli­men­tat numă­rul de poli­țiști care acțio­nea­ză pen­tru liniș­tea și sigu­ran­ța turiș­ti­lor de pe lito­ral.

Ast­fel, în peri­oa­da 28 iunie – 3 sep­tem­brie a.c., zil­nic, 406 poli­țiști acțio­nea­ză, în sis­tem inte­grat, pen­tru sigu­ran­ța cetă­țe­ni­lor.

Din­tre aceștia, 233 de poli­țiști sunt din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța, iar 173 de poli­țiști, pe fie­ca­re serie, sunt de la alte inspec­to­ra­te de poli­ție jude­țe­ne, fiind dele­gați pen­tru a acțio­na în zona sta­țiu­ni­lor de pe lito­ral, pen­tru pre­ve­ni­rea fap­te­lor anti­so­ci­a­le, pro­te­ja­rea drep­tu­ri­lor și a bunu­ri­lor celor care aleg să își petrea­că vacan­ța la malul mării.

În acti­vi­tăți sunt angre­nați poli­țiști de la ordi­ne publi­că, poli­țiști ruti­eri, de la acțiuni spe­ci­a­le, de inves­ti­ga­re a cri­mi­na­li­tă­ții eco­no­mi­ce, de inves­ti­ga­ții cri­mi­na­le, cri­mi­na­lis­ti­că, trans­por­turi și de la arme, explo­zivi și sub­stan­țe peri­cu­loa­se, care acțio­nea­ză, în sis­tem inte­grat, împre­u­nă cu colegi din cadrul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Inter­ne.

În aceas­tă peri­oa­dă, vor fi deru­la­te mai mul­te cam­pa­nii pen­tru infor­ma­rea turi­ş­ti­lor cu pri­vi­re la pre­ve­ni­rea fur­tu­ri­lor din came­re­le de hotel, din auto, de pe pla­jă, a dis­pa­ri­ţi­i­lor de minori şi a pre­ve­ni­rii con­du­ce­rii auto­ve­hi­cu­le­lor sub influ­enţa bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce.

Ast­fel, la hote­luri şi locuri de caza­re omo­lo­ga­te, în locuri vizi­bi­le, au fost afi­şa­te mate­ri­a­le pre­ven­ti­ve, iar turi­ş­ti­lor le-au fost dis­tri­bu­i­te pli­an­te şi bră­ţări infor­ma­ti­ve.

O atenţie deo­se­bi­tă este acor­da­tă şi tabe­re­lor şco­la­re exis­ten­te în sta­ţiu­ni­le de pe lito­ral, în cadrul căro­ra se vor deru­la cam­pa­nii de pre­ve­ni­re în rân­dul ele­vi­lor. (IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply