INTERVIU Ana Maria Stan — Corina Martin, despre promovarea frumuseților turistice ale României în Italia

0
889

Mă numesc Ana Maria Stan, sunt ori­gi­na­ră din Man­ga­lia, dar de 16 ani locu­iesc în Ita­lia, țara mea de adop­ție. Pen­tru că turis­mul este marea mea pasiu­ne, am hotă­rât să-mi con­cre­ti­zez stu­di­i­le cu o Licen­ță de 3 ani în Sti­in­țe ale Turis­mu­lui, în cadrul Uni­ver­si­ta­tii Uni­cal din Cosen­za. Nu m‑am oprit aco­lo și, în 2014, m‑am înscris la cur­sul de Lau­rea Magis­tra­le, pen­tru spe­cia­li­za­re în Valo­ri­za­rea Sis­te­me­lor Turis­ti­ce Cul­tu­ra­le, pe care l‑am fina­li­zat în 2017, cu o medie de 109/110 și o teză ce tra­tea­ză un argu­ment impor­tant pen­tru dezvol­ta­rea turis­mu­lui:

La comu­ni­ca­zio­ne turis­ti­ca come stra­te­gia di valo­ri­z­za­zio­ne e svi­lu­ppo ter­ri­to­ri­a­le. Il caso del­la Puglia” (Comu­ni­ca­rea turis­ti­ca, o stra­te­gie pen­tru valo­ri­za­rea si dezvol­ta­rea teri­to­ri­u­lui. Cazul Apuli­ei).

Teza a fost scri­să în cola­bo­ra­re cu jur­na­lis­ta spe­cia­li­za­tă în turism, Car­men Man­ca­re­l­la, direc­toa­re a revis­tei Spi­a­gge, o “Fer­rari” a turis­mu­lui ita­li­an, care, prin acti­vi­tă­ți­le sale con­ti­nui de pro­mo­va­re și de comu­ni­ca­re a ofer­tei turis­ti­ce apuli­a­ne și nu numai, a reu­șit să ducă regiu­nea Apulia, deci întrea­ga Ita­lia, în pri­me­le pozi­ții ale cerin­țe­lor turiș­ti­lor din întrea­ga lume.

Ide­ea de a rea­li­za un inter­viu cu doam­na Cori­na Mar­tin, pre­șe­din­ta Fede­ra­ți­ei Aso­ci­a­ți­i­lor de Pro­mo­va­re Turis­ti­că din Româ­nia, o altă ”Fer­rari”, în acest caz, al turis­mu­lui româ­nesc, a venit de la dorin­ța de a uni aces­te două țări, Româ­nia cu Ita­lia, din punct de vede­re turis­tic.  

Ambe­le țări au ori­gini daco-roma­ne și mul­te ase­mă­nări, au un tre­cut impor­tant din punct de vede­re isto­ric, au un fir invi­zi­bil, dar pro­fund care le lea­gă din­tot­dea­u­na. Româ­nia este o țară extrem de fru­moa­să, cu un patri­mo­niu cul­tu­ral, natu­ral, artis­tic foar­te bogat, care meri­tă să fie pro­mo­vat cât mai mult, cu instru­men­te și stra­te­gii oport­u­ne, pe pia­ța Ita­li­ei și nu numai.

Imi pla­ce ide­ea de a ase­mă­na aces­te două mari pro­fe­si­o­nis­te țări­lor lor de pro­ve­nien­ță: lup­tă­toa­re, per­se­ve­ren­te, două per­so­na­li­tăți deo­se­bi­te și de o rară fru­mu­se­țe fizi­că și spi­ri­tu­a­lă.

Din dis­cu­ți­i­le pe care le-am avut mai demult cu dl. pro­fe­sor Tra­ian Lupu, coor­do­na­tor de pro­gra­me al coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News, am ajuns la con­clu­zia de a încer­ca orga­ni­za­rea unui ”Edu­ca­tio­nal Tour la Marea Nea­gră”. Aces­ta con­stă în a invi­ta o serie de zia­riști și agen­ții de turism, sau tour ope­ra­tori ita­li­eni pe lito­ra­lul româ­nesc și în alte des­ti­na­ții turis­ti­ce. Aceștia vor fi ghi­dați în dife­ri­te tour-uri tema­ti­ce și vor avea oca­zia de a trăi expe­rien­țe uni­ce.

Mă adre­sez, cu aceas­tă oca­zie, tutu­ror ope­ra­to­ri­lor turis­tici de pe lito­ra­lul româ­nesc, dar nu numai, tutu­ror celor care sunt inte­re­sați, să nu ezi­te în a ni se ală­tu­ra în aceas­tă ini­ția­ti­vă de pro­mo­va­re turis­ti­că pe pia­ța Ita­li­ei.

Hai­deți să încer­căm! Vă mul­țu­mesc!

Mă puteți con­tac­ta pe pro­fi­lul de Face­bo­ok, sau în pri­vat”.

Ana Maria Stan.


INTERVIUL inte­gral, în lim­ba ita­li­a­nă, aici: Inter­vis­ta Cori­na Mar­tin.

Roma­nia, una meta tut­ta da sco­pri­re — Inter­vis­ta con ‘la sig­no­ra del turis­mo rume­no’, Cori­na Mar­tin.

Româ­nia, o des­ti­na­ție care tre­bu­ie des­co­pe­ri­tă — Inter­viu cu ‘doam­na turis­mu­lui româ­nesc’, Cori­na Mar­tin.

Inter­viu Cori­na Mar­tin, preșe­din­te al Fede­ra­ți­ei Aso­ci­a­ți­i­lor de Pro­mo­va­re Turis­ti­că din Româ­nia.

  1. Cori­na Mar­tin, ati fost numi­tă “doam­na turis­mu­lui româ­nesc”, deo­a­re­ce v‑ati dedi­cat via­ța pen­tru a face cunos­cu­te fru­mu­se­ți­le Româ­ni­ei in întrea­ga lume. Sun­teti mul­țu­mi­ta de mun­ca dvs?

Va mul­tu­mesc pen­tru apre­ci­eri. Este ade­va­rat, am pri­mit aceas­ta „titu­la­tu­ra”, dar la fel de bine mi s‑a spus si ”Evi­ta Peron”, sau ”Lady Red­bu­ll”… :))

Pro­ba­bil pen­tru inda­r­ji­rea si sta­ru­in­ta, deter­mi­na­rea si pasiu­nea pe care le-am pus in acti­vi­ta­tea mea de 10 ani de volun­ta­ri­at la con­du­ce­rea uno­ra din­tre cele mai mari orga­ni­za­tii din turism din Roma­nia. Timp de 4 ani, la con­du­ce­rea Aso­ci­a­ti­ei Natio­na­le a Agen­ti­i­lor de Turism din Roma­nia (ANAT), apoi 10 ani ca Pre­se­din­te al Aso­ci­a­ti­ei pen­tru Pro­mo­va­rea si Dezvol­ta­rea Turis­mu­lui LITORAL-DELTA DUNARII (pe care am si infiintat‑o, in 2007, ca par­te­ne­ri­at public-pri­vat) si de 8 ani la con­du­ce­rea Fede­ra­ti­ei tutu­ror Aso­ci­a­ti­i­lor de Pro­mo­va­re Turis­ti­ca din Roma­nia – FAPT (Fede­ra­tie care reu­ne­ste aso­ci­a­ti­i­le de pro­mo­va­re ale celor mai impor­tan­te regiuni turis­ti­ce ale Roma­niei).

Am par­curs un drum lung si plin de pro­vo­cari in acti­vi­ta­tea mea, dar am cre­eat par­te­ne­ri­a­te intre auto­ri­ta­ti­le loca­le si cen­tra­le si ope­ra­to­rii pri­vati inves­ti­tori in turism, am lan­sat Cam­pa­nii loca­le si natio­na­le de pro­mo­va­re a des­ti­na­ti­i­lor roma­ne­s­ti de vacan­ta, am conec­tat intre ele regiu­ni­le turis­ti­ce majo­re ale Roma­nei, prin rein­tro­du­ce­rea zbo­ru­ri­lor inter­ne, am atras zbo­ruri si com­pa­nii aerie­ne catre des­ti­na­ti­i­le de vacan­ta roma­ne­s­ti…

Am lan­sat mode­le de pro­mo­va­re ati­pi­ca si focu­sa­ta pe show, eve­ni­men­te, enter­tain­ment, care sa spar­ga tipa­re­le si sa ne ridi­ce ima­gi­nea, am pro­mo­vat intens rein­toar­ce­rea inte­re­su­lui roma­ni­lor catre „Vacan­ta in tara mea” si atra­ge­rea de tur-ope­ra­tori de turism si ope­ra­tori aerieni straini catre Roma­nia si boga­tia sa turis­ti­ca inca prea putin cunos­cu­ta si pro­mo­va­ta de catre auto­ri­ta­ti­le noas­tre publi­ce cen­tra­le.

Toa­te aces­tea si inca mul­te alte­le nu ar fi fost posi­bi­le fara par­te­ne­ri­at si echi­pe pe care le-am moti­vat pen­tru a deve­ni, impre­u­na, veri­ta­bili Amba­sa­dori ai turis­mu­lui roma­nesc. Da, sunt mul­tu­mi­ta. Pro­ble­ma este ca nu ma opresc aici… Avem, inca, atat de mul­te de facut…

2. Poves­ti­ţi-mi des­pre difi­cul­tă­ți­le întâm­pi­na­te de‑a lun­gul aces­tui drum… 

Nu a fost usor. Am avut de infrun­tat men­ta­li­ta­tea cu care pri­veau roma­nii insi­si Roma­nia turis­ti­ca, cu 10 ani in urma. Cei mai multi ar fi ras­puns, daca erau intre­bati, ca nu avem de ce sa pro­mo­vam Roma­nia ca des­ti­na­tie turis­ti­ca, intru­cat nu avem ser­vi­cii, nu avem infras­truc­tu­ra, nu avem ce ara­ta lumii… Obis­nu­i­ti sa cri­ti­ce si sa igno­re poten­ti­a­lul si rea­li­ta­tea si sa lau­de des­ti­na­ti­i­le de vacan­ta exter­ne, ori­ca­re ar fi fost ace­lea, in detri­men­tul alor noas­tre. O ches­tiu­ne de men­ta­li­ta­te, de abor­da­re gre­si­ta, impo­tri­va care­ia nu lupti usor si nu reu­ses­ti decat daca per­se­ve­rezi in misiu­nea si dru­mul ales, pen­tru a fi con­vin­ga­tor si invin­ga­tor. Pot spu­ne ca aceas­ta a fost cea mai mare pro­vo­ca­re. De a trans­for­ma cat mai multi romani – colegi, pri­e­te­ni, par­te­neri, mass media si public, din cri­tici si indi­fe­ren­ti in PROMOTORI.

Astazi, la ora cand va ras­pund aces­tor intre­bari, am deve­nit cu totii, tot mai mult si mai  multi, natu­ral si de la sine impli­cati in a pro­mo­va ROMANIA, in mod spe­cial ca des­ti­na­tie de vacan­ta uni­ca in Euro­pa si chiar in lume (daca ne gan­dim la Del­ta Duna­rii sau la legen­da Dra­cu­la). In rest, efor­tu­ri­le mele s‑au con­cen­trat in coa­gu­la­rea ope­ra­to­ri­lor pri­vati in jurul unor inte­res comu­ne, reu­ni­rea for­te­lor pri­va­te cu cele ale auto­ri­ta­ti­lor si insti­tu­ti­i­lor publi­ce (loca­le si cen­tra­le), armo­ni­za­rea inte­re­se­lor care sa deter­mi­ne o POLITICA de dezvol­ta­re si pro­mo­va­re a turis­mu­lui natio­nal. Ne lip­seau o stra­te­gie, obiec­ti­ve­le, viziu­nea. Si o poli­ti­ca spe­cia­la in acest sens, care sa pla­se­ze turis­mul ca PRIORITATE NATIONALA, din­co­lo de nivel decla­ra­tiv si trans­fro­ma­ta in FAPT

3. Cum eva­lu­ati rapor­tul Roma­nia-Ita­lia, din punct de vede­re turis­tic? 

Intre cele doua tari au exis­tat isto­ric con­e­xiuni comer­ci­a­le tra­di­tio­na­le, ceea ce a dezvol­tat in timp si inte­re­sul pen­tru vacan­te si cala­to­rii, pe lan­ga ser­vi­ci­i­le de caza­re nece­sa­re depla­sa­ri­lor in inte­res comer­ci­al. Evi­dent, cu mult mai multi romani im vacan­te de sejur sau cir­cu­i­te cul­tu­ra­le in Ita­lia, fata de ita­li­eni aflati in vacan­te in Roma­nia. Ita­lia are un brand uri­as in turism, ce nu mai are nevo­ie de pre­zen­ta­re sau expli­ca­tii supli­men­ta­re si se situ­ea­za in topul pre­fe­rin­te­lor de vacan­ta pen­tru ori­ce turist al lumii, deci si pen­tru romani, cala­tori pasio­nati si inte­re­sati de excur­sii, cul­tu­ra, isto­rie, gasro­no­mie, seju­ruri si aven­tu­ra. 

4. Sunt 20 de ani de cand con­du­ceti Agen­ția de turism Mis­tral Tours. Care sunt cele mai soli­ci­ta­te des­ti­na­ții din Româ­nia pe pia­ța ita­li­a­nă și vice­ver­sa? 

Am infi­in­tat pro­pria agen­tie de turism in 1998, dupa ce am con­dus, in pri­mii 7 ani, fili­a­la Con­stan­ta a pri­mei agen­tii de turism pri­va­te din Roma­nia, rea­li­za­ta prin fuziu­nea Sim­pa­tu­rism cu cea mai mare agen­tie de turism din Fran­ta ace­lor ani, si anu­me Nou­ve­l­les Fron­ti­e­res. Era firesc, deci, sa infi­in­tez pro­pria com­pa­nie de turism, ceea ce insa m‑a deter­mi­nat apoi sa ma implic in lup­ta pen­tru o legi­sla­tie si un mediu fis­cal si legal mai bun pen­tru busi­ne­ss in turism in Roma­nia.

In ulti­mii 20 de ani, pre­fe­rin­te­le turis­ti­lor romani au evo­lu­at, in mod firesc, de la anu­mi­te des­ti­na­tii alta­da­ta con­si­de­ra­te tra­di­tio­na­le, catre des­ti­na­tii noi, ine­di­te, „la  moda”.

In pri­vin­ta vacan­te­lor in Ita­lia rama­ne, pes­te ani, ace­la­si con­stant inte­res si ace­ea­si cota ridi­ca­ta de pre­fe­rin­te, intru­cat Ita­lia si Roma rezo­nea­za puter­nic in sufle­tul si min­tea roma­ni­lor, chiar si prin pris­ma isto­ri­ei ce ni s‑a ames­te­cat de‑a lun­gul vea­cu­ri­lor. Intre timp, roma­nii au inva­tat sa des­co­pe­re far­me­cul regiu­ni­lor turis­ti­ce ita­li­ene, ast­fel incat s‑au deru­lat si pro­mo­vat tot mai mul­te cir­cu­i­te cul­tu­ra­le in intrea­ga Ita­lie, cu denu­mi­ri tot mai atrac­ti­ve si suges­ti­ve.

De exem­plu „Gran­de Ita­lia – Isto­rie si gas­tro­no­mie”, „Ita­lia D’Amore” , Ita­lia – Des­ti­na­tii Super­bis­si­me”, „Tos­ca­na & Emi­lia Romag­na – Savoa­rea Ita­li­ei”, „Vene­tia magi­ca” etc.. Roma, Mila­no, Napoli sau Flo­ren­ta, sunt des­ti­na­tii pe care tre­bu­ie sa le bifezi cel putin o data in via­ta. La o sim­pla ana­li­za a har­tii Ita­li­ei, iti poti da sea­ma ca ai in fata o tara impre­sio­nan­ta din foar­te mul­te punc­te de vede­re. Ita­lia este per­fec­ta pen­tru iubi­to­rii de isto­rie, pen­tru gur­manzi si ide­a­la pen­tru cei care iubesc marea, mun­te­le, pei­sa­je­le ine­di­te si pen­tru toti cei care sunt pasio­nati de cul­tu­ra.  De ase­me­nea, daca ne uitam la Topul des­ti­na­ti­i­le de city-break ale­se de romani, trei din cele 5 pozi­tii din top sunt ita­li­ene….

Topul cuprin­de Roma, Bar­ce­lo­na, Mila­no, Vene­tia, Lon­dra… Ita­lia isi pro­pu­ne sa devi­na a patra des­ti­na­tie pen­tru sezo­nul de vara pe pia­ta roma­neas­ca, dupa Gre­cia, Tur­cia si Spa­nia, afla­te in top in vanza­ri­le agen­ti­i­lor turo­pe­ra­toa­re. Pen­tru des­ti­na­ti­i­le de vara, Insu­la Sar­di­nia, con­si­de­ra­ta “Carai­be­le” Euro­pei, este o alter­na­ti­va tot mai soli­ci­ta­ta.         

Daca ne refe­rim la vacan­te­le ier­nii 2017–2018, cei mai multi români au cala­to­rit extern catre Euro­pa, iar prin­ci­pa­le­le des­ti­na­ţii cău­ta­te au fost Ita­lia, Spa­nia şi Marea Bri­ta­nie.       

Cu o cre­ş­te­re de 73% anul aces­ta în cău­tă­ri­le de zbor, Ita­lia este des­ti­na­ţia către care s‑au îndrep­tat cei mai mulţi români în peri­oa­da 21 decem­brie 2017 – 7 ianu­a­rie 2018 şi unde au ramas pen­tru apro­xi­ma­tiv cinci zile. Con­form cău­tă­ri­lor efec­tu­a­te pe site-ul momondo.ro, un inte­res cres­cut al româ­ni­lor anul aces­ta a fost pen­tru ora­şul Mila­no (70%).  

In sens invers, ita­li­enii se pla­sea­za in Top 3 al strai­ni­lor care aleg sa cala­to­reas­ca in Roma­nia, atat pen­tru busi­ne­ss cat si in vacan­te, con­form date­lor INS din 2016.

De foar­te multi ani, ita­li­enii au inclus Roma­nia pe har­ta des­ti­na­ti­i­lor de inte­res, din diver­se punc­te de vede­re, desi nu am putea spu­ne ca Roma­nia s‑a pro­mo­vat stra­te­gic si pri­o­ri­tar in Ita­lia, ca des­ti­na­tie turis­ti­ca si spun asta cu real regret. 

Din feri­ci­re, tot mai mul­te com­pa­nii aerie­ne low cost au conec­tat ora­se ita­li­ene cu cele prin­ci­pa­le din Roma­nia, ceea ce a faci­li­tat con­sis­tent cir­cu­la­tia in ambe­le sen­suri. La aceas­ta a con­tri­bu­it major si dezvol­ta­rea soli­da si con­stan­ta a schim­bu­ri­lor comer­ci­a­le intre cele doua tari. De exem­plu, in 2015, schim­bu­ri­le come­ci­a­le din­tre Ita­lia şi Româ­nia au atins o valoa­re tota­lă de 12,4 mili­ar­de de euro… Evi­dent, numa­rul de innop­tari in struc­tu­ri­le de caza­re cres­te, in ambe­le tari.

Roma ne e tot mai aproa­pe… si stim din­tot­dea­u­na chiar si in Roma­nia, ca „toa­te dru­mu­ri­le duc la Roma”… In ulti­mii ani insa, dru­mu­ri­le noas­tre duc tot mai des la Mila­no, Vene­tia, Pisa, Napoli…   

[…]

6. Acest inter­viu va fi publi­cat în zia­rul Spi­a­gge al jur­na­lis­tei apuli­a­ne Car­men Man­ca­re­l­la. Dacă vă spun Salen­to, care este pri­mul lucru care va vine în min­te?

Mare, pla­ja, Gali­poli… si con­e­xiu­nea cu Gre­cia… 

7. Aveti un carac­ter puter­nic, hotă­rât și ati reu­șit întot­dea­u­na să vă atin­geti obiec­ti­ve­le, chiar și cele mai difi­ci­le. Aveti un vis anu­me pe care dori­ti sa il rea­li­zați? 

Ce ar fi omul fara vise? Ce ar fi un om puter­nic, fara vise mari ? Din ce in ce mai mari, pe masu­ra ce le impli­ne­ste pe cele mai mici. Am mul­te vise in cutia ace­ea, de ace­ea este tot mai nein­ca­pa­toa­re.… Din feri­ci­re, imi petrec via­ta incer­cand sa impli­nesc vis dupa vis, pas dupa pas, drum pes­te drum, cala­to­rie cu cala­to­rie.

Pen­tru mine, ceea ce con­tea­za cel mai mult este intoc­mai cala­to­ria spre des­ti­na­tie si nu atin­ge­rea ei. Lup­ta, pro­vo­ca­ri­le, incer­ca­ri­le…, toa­te aces­tea dau sens si fru­mu­se­te vie­tii. Sunt o lup­ta­toa­re din nas­te­re, deci…, merg intot­dea­u­na mai depar­te… Și mai depar­te… 

8. O ulti­mă între­ba­re. Ce cre­deți des­pre o posi­bi­lă înfră­ți­re între Con­stan­ta și ora­șul Lec­ce?

Con­stan­ta este oras infra­tit cu foar­te mul­te ora­se ale lumii si, in pri­mul rand, cu ora­se euro­pe­ne. Inten­tio­nez sa veri­fi­cam daca exis­ta un oras ita­li­an cu care sa fim deja infra­ti­ti si cu sigu­ran­ta ne vom gan­di, cu bucu­rie si ono­rati, la Lec­ce.   


Man­ga­lia News, Marți, 19 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.