Fincantieri, ofertă solidă pentru securitatea României la Marea Neagră

0
918

Româ­nia a lan­sat, de câte­va luni, lici­ta­ţia pen­tru con­stru­cţia cor­ve­te­lor, un pro­iect ambi­ţi­os care urmă­reş­te dota­rea Forţe­lor Nava­le cu capa­bi­li­tă­ţi­le nece­sa­re pen­tru a face faţă pro­vo­că­ri­lor de secu­ri­ta­te la Marea Nea­gră.

Una din­tre con­di­ţi­i­le prin­ci­pa­le ale lici­ta­ţi­ei este ca nave­le să fie con­stru­i­te în Româ­nia. Gru­pul ita­li­an Fin­can­ti­eri, care este deja pre­zent în ţară, prin fili­a­la sa VARD, cu două şan­ti­e­re nava­le – Vard Brăi­la şi Vard Tul­cea – a fost selec­tat drept ofer­tant cali­fi­cat pen­tru acest pro­gram şi este pre­gă­tit să îşi extin­dă şi con­so­li­de­ze în con­ti­nu­a­re pre­zenţa indus­tri­a­lă deja puter­ni­că în Româ­nia.

Ofer­ta noas­tră este soli­dă şi se bazea­ză pe o solu­ţie tes­ta­tă  – 7 uni­tă­ţi au fost deja livra­te în lume, în dife­ri­te con­fi­gu­ra­ţii şi pen­tru dife­ri­te forţe nava­le — care cores­pun­de nece­si­tă­ţi­lor Mari­nei Româ­ni­ei. Vase­le noas­tre folo­sesc teh­no­lo­gii de ulti­mă gene­ra­ţie, adap­ta­te con­di­ţi­i­lor de lup­tă moder­ne. Avem capa­ci­ta­tea să con­struim, pes­te tot în lume,  o gamă vas­tă de pro­du­se şi să livrăm la timp şi pe măsu­ra buge­te­lor cli­enţi­lor, solu­ţii per­so­na­li­za­te, fle­xi­bi­le, mul­ti­rol, fia­bi­le. Forţe­le nava­le ale Ita­li­ei, ale SUA şi ale altor sta­te folo­sesc nave­le con­stru­i­te de Fin­can­ti­eri şi sun­tem par­te­ne­rii mari­lor com­pa­nii euro­pe­ne din dome­ni­ul apă­ră­rii prin pro­gra­me mul­ti­na­ţio­na­le”, a spus Enri­co Bonetti, Seni­or Vice Pre­si­dent Inter­na­tio­nal Fin­can­ti­eri Naval Busi­ne­ss Unit.

Ita­li­enii au trans­fe­rat deja în Româ­nia expe­rienţa lor impre­sio­nan­tă, de 230 de ani, în con­stru­cţii nava­le, ceea ce îi pla­sea­ză astăzi prin­tre puţi­nii care pot pro­du­ce ori­ce tip de vase, indi­fe­rent de com­ple­xi­ta­te, de la vase de croa­zie­ră şi mega-iah­turi, la nave de ulti­mă gene­ra­ţie pen­tru acti­vi­tă­ţi offsho­re. O moş­te­ni­re impre­sio­nan­tă de care bene­fi­ci­a­ză şan­ti­e­re­le nava­le de la Tul­cea şi Brăi­la, care sunt astăzi pre­gă­ti­te să pro­du­că ori­ce tip de nave, inclu­siv mili­ta­re.

În ulti­mii zece ani, pro­du­cţia la Vard Brăi­la şi Vard Tul­cea s‑a con­cen­trat asu­pra nave­lor spe­cia­li­za­te şi a celor des­ti­na­te ope­ra­ţiu­ni­lor offsho­re, dar vii­to­rul se anu­nţă gene­ros în ceea ce pri­veş­te diver­si­fi­ca­rea acti­vi­tă­ţii.

Şan­ti­e­re­le au înce­put deja să pro­du­că seg­men­te de nave pen­tru pes­cu­it şi de croa­zie­ră şi sunt pre­gă­ti­te să facă pasul spre fabri­ca­rea, în ţară, a celor patru cor­ve­te pen­tru Forţe­le Nava­le Româ­ne, dacă Fin­can­ti­eri va fi desem­nat câş­ti­gă­to­rul lici­ta­ţi­ei.

Acest lucru va pre­su­pu­ne, din par­tea Fin­can­ti­eri, un trans­fer supli­men­tar de know-how şi teh­no­lo­gie şi va gene­ra dezvol­ta­rea în con­ti­nu­a­re a aces­tor şan­ti­e­re, cre­a­rea de locuri de mun­că şi, în gene­ral, valoa­re adă­u­ga­tă pen­tru Româ­nia. 

De alt­fel, Fin­can­ti­eri are expe­rienţă înde­lun­ga­tă şi tra­di­ţie în trans­fe­rul de teh­no­lo­gie, fiind par­te­ne­rul mul­tor forţe nava­le şi spri­ji­nind eco­no­mii naţio­na­le prin trans­fer de know-how, efec­tul fiind dezvol­ta­rea capa­ci­tă­ţii aces­to­ra de a con­strui şi întreţi­ne nave mili­ta­re.

Pro­du­se­le Fin­can­ti­eri vor­besc de la sine când vine vor­ba des­pre moş­te­ni­rea în pri­vinţa nave­lor mili­ta­re con­stru­i­te, care pot fi admi­ra­te ori­un­de în lume, la supra­fa­ţă şi în adân­curi. Gru­pul con­stru­ieş­te o gamă lar­gă de pro­du­se, de la por­ta­vi­oa­ne, dis­tru­gă­toa­re, fre­ga­te, cor­ve­te, la vase de patru­la­re, amfi­bie, nave mici de lup­tă şi sub­ma­ri­ne. În total, Fin­can­ti­eri a livrat până acum pes­te 100 de nave mili­ta­re, la cos­turi opti­me, care şi-au dove­dit per­for­manţa. Ele se află în ser­vi­ci­ul Mari­nei Ita­li­ei, pre­cum şi al US Navy, al Pazei de Coas­tă a Sta­te­lor Uni­te, al Forţe­lor Nava­le ale Qata­ru­lui, Mari­nei Emi­ra­te­lor Ara­be Uni­te şi Mari­nei Indi­ei.

Regis­trul de comenzi inclu­de 31 de nave mili­ta­re cu ter­me­ne de livra­re până în 2026 (din­tre care 7 uni­tă­ţi sunt pro­gra­ma­te să fie livra­te după 2022). Pen­tru a fruc­ti­fi­ca la maxi­mum capa­ci­ta­tea de a expor­ta pro­du­se tes­ta­te şi de a dezvol­ta con­cep­te noi, gru­pul are o stra­te­gie de extin­de­re prin par­ti­ci­pa­rea la lici­ta­ţii pen­tru con­stru­cţia de nave pen­tru forţe nava­le stră­i­ne, cum sunt pro­gra­me­le SEA 5000 în Aus­tra­lia şi FFG(X) pen­tru Mari­na SUA, la care Fin­can­ti­eri ia par­te în acest moment.

Exper­ti­za Fin­can­ti­eri în con­stru­cţia de cor­ve­te de tipul celor dori­te de Forţe­le Nava­le Româ­ne este impre­sio­nan­tă, în por­to­fo­li­ul gru­pu­lui exis­tând ast­fel de nave pro­iec­ta­te şi con­stru­i­te în ulti­mii 15 ani în două con­fi­gu­ra­ţii (com­ba­tant sau OPV  – Offsho­re Patrol Ves­sels), pen­tru dive­rşi cli­enţi. 

Mari­na Emi­ra­te­lor Ara­be Uni­te a comi­sio­nat în 2013 cor­ve­te­le cla­sa Abu Dha­bi, capa­bi­le să desfă­şoa­re misiuni în larg şi care pot fi dota­te cu dife­ri­te ver­siuni de sis­te­me de com­bat. Cla­sa Coman­dan­te Ciga­la Ful­go­si este în pre­zent ope­ra­tă de Mari­na Ita­li­ei, iar în iunie 2016, Fin­can­ti­eri a pri­mit o coman­dă din par­tea Minis­te­ru­lui qata­ri­ot al Apă­ră­rii pen­tru con­stru­cţia a patru cor­ve­te deri­va­te din cla­sa Abu Dha­bi, spre a fi ope­ra­te de Mari­na Qata­ru­lui.

Desig­nul nave­lor mili­ta­re con­stru­i­te de Fin­can­ti­eri este fle­xi­bil, aşa­dar adap­tat nece­si­tă­ţi­lor cli­en­tu­lui din punct de vede­re al arhi­tec­tu­rii şi al sis­te­mu­lui de lup­tă.

Am con­stru­it cea mai rapi­dă fre­ga­tă de oţel din lume pen­tru Mari­na SUALCS (Lito­ral Com­bat Ship) — pre­cum şi cea mai moder­nă fre­ga­tă, cu per­for­manţe dove­di­te, pen­tru Mari­na Ita­li­ei — FREMM. Fin­can­ti­eri se poa­te baza pe exper­ti­za sa pri­vind trans­fe­rul de teh­no­lo­gie către cli­enţii săi, pre­cum şi pro­mo­va­rea de par­te­ne­ri­a­te cu auto­ri­tă­ţi­le loca­le”, a mai spus Enri­co Bonetti.

Ofer­ta Fin­can­ti­eri pen­tru Româ­nia este soli­dă şi gene­roa­să. Cu pes­te 7.000 de nave con­stru­i­te până azi, marea cur­ge prin sân­ge­le Fin­can­ti­eri şi, dato­ri­tă lor, şi prin al nos­tru.

Cu sedi­ul la Tries­te, Fin­can­ti­eri are pes­te 19.500 de anga­ja­ţi (80.000 împre­u­nă cu sub­con­trac­to­rii) şi deţi­ne 20 de şan­ti­e­re pe patru con­ti­nen­te, fiind astăzi cel mai mare con­struc­tor de nave occi­den­tal şi unul din­tre cei mai mari din lume.

 Sur­sa: monitorulapararii.ro. (sursa foto: Fin­can­ti­eri).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele