Festivalul Internațional de Teatru „Miturile Cetății”, ediția a III‑a, 20–27 iunie 2018. Programul integral

0
436
Booking.com

Pro­gra­mul Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Tea­tru „Mitu­ri­le Cetă­ții”, edi­ția a III‑a, 20 – 27 iunie 2018:

MIERCURI, 20 iunie:

Tea­trul de Stat, ora 18.00: Zara­za, regia Răzvan Mazi­lu, Tea­trul Toma Cara­giu, Plo­iești;

Pia­ta Ovi­diu, ore­le 20.30–21.30: Famo­us Art, spec­ta­col stra­dal Rega­tul de foc;

Pia­ța Ovi­diu, ora 21.30: Jur­na­lul lui Robin­son Cru­soe, regia Mihai Măniu­țiu, Tea­trul Ode­on, Bucu­rești.


JOI, 21 iunie:

Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret, ora 17.00: Buto­i­ul cu pul­be­re, regia Mar­cel Țop, Tea­trul Muni­ci­pal Baia Mare;

Tea­trul de Stat, ora 19.00: Diony­sos, regia Danie­le Sal­vo, Tea­trul de Stat Con­stan­ța;

Pia­ta Ovi­diu, ore­le 19.30–20.30: Famo­us Art, spec­ta­col stra­dal Omul oglin­da;

Ter­me­le Roma­ne, ora 21.30: Anti­go­na, regia Mc Ranin, Tea­trul Al. Davi­l­la, Pitești.


VINERI, 22 iunie:

Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret, ora 11.00 — Ham­let, Cole­gi­ul de Arte Regi­na Maria, Con­stan­ța;

Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret, ora 17.00: Cân­tă­rea­ța che­a­lă, regia Vale­ria Sita­ru, Vlad Logi­gan, UNATC „I.L. Cara­gi­a­le”;

Tea­trul de Stat, ora 18.00: Scrip­ca­rul pe aco­pe­riș, regia Korcs­máros Györ­gy, Tea­trul Regi­na Maria, Ora­dea;

Pia­ta Ovi­diu, ore­le 19.30–20.30, Famo­us Art, spec­ta­col stra­dal Sta­tui­le gre­ces­ti;

Pia­ța Ovi­diu, ora 21.30: Omul care l‑a omorât pe Don Qui­jo­te, regia Sar­kis Tche­u­m­le­kd­jian, Com­pa­nia Pre­mi­er Acte, Lyon, Fran­ța.


SÂMBĂTĂ, 23 iunie:

Muze­ul de Isto­rie, ora 11.00: Con­fe­rin­ță Ale­xan­der Haus­va­ter, Tea­trul de Stat, ora 19.00: Fecioa­re­le noas­tre cele degra­bă aju­tă­toa­re, regia Răzvan Mazi­lu, Tea­trul Excel­si­or, Bucu­rești;

Pia­ta Ovi­diu, ore­le 19.30–20.30, Famo­us Art, spec­ta­col stra­dal Rui­ne­le roma­ne;

Pia­ța Ovi­diu, ora 21.30: 2 Kuni lemel, regia Ale­xan­der Haus­va­ter, Tea­trul Yddish­piel, Tel Aviv, Isra­el.


DUMINICĂ, 24 iunie:

Muze­ul de isto­rie, ora 11: Lan­sa­rea volu­me­lor Tea­tru, de Cătă­li­na Flo­res­cu, și Tea­tru… și nu numai, de Valen­tin Sgar­cea, pre­cum şi a revis­tei Infi­ni­te­zi­mal.

Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret, ora 17.00: The Sun­set Limi­ted, regia Andre­ea și Andrei Gro­su, Untea­tru, Bucu­rești;

Tea­trul de Stat, ora 19.00: Bal­ca­ni­ce­le, regia Ale­xan­der Haus­va­ter, Tea­trul Tony Bulan­dra, Târ­go­viș­te;

Pia­ta Ovi­diu, ore­le 19.30–20.30: Famo­us Art, spec­ta­col stra­dal Omul oglin­da;

Cazi­no, ora 21.30: Repe­ti­ția – Alc­me­na, Amfi­trion, Jupi­ter și far­se­le lor. Ope­ră rock, regia Fabio Tol­le­di, Tea­trul Astra­gali, Lec­ce, Ita­lia.


LUNI, 25 iunie:

Tea­trul de Stat, ora 19.00: Păi… des­pre ce vor­bim noi aici, dom­nu­le?, regia Ale­xan­dru Dabi­ja, Tea­trul Act, Bucu­rești;

Pia­ta Ovi­diu, ore­le 19.30–20.30, Famo­us Art, spec­ta­col stra­dal Sta­tui­le gre­ces­ti;

Pia­ța Ovi­diu, ora 21.30: Sve­jk în con­cert, spec­ta­col de Ada Milea, Tea­trul Națio­nal Cluj.


MARȚI, 26 iunie:

Muze­ul de isto­rie, ora 11.00 – Lan­sa­rea revis­tei Scena.ro, redac­tor sef Cris­ti­na Modrea­nu;

Tea­trul pen­tru Copii și Tine­ret, ora 17.00: Deca­lo­gul după Hess, regia Tápás­tö Ernö, Ara­di Kama­ra­s­zínház și Baza Tea­tra­lă de la Zsám­bék, Unga­ria.

Tea­trul de Stat, ora 19.00: Uimi­toa­re­le nume­re de sin­gu­ră­ta­te ale lui Edward Gant, regia Dra­goș Ale­xan­dru Mușo­iu, Tea­trul Fani Tar­dini, Galați;

Pia­ta Ovi­diu, ore­le 19.30–20.30, Famo­us Art, spec­ta­col stra­dal Rui­ne­le roma­ne;

Pia­ța Ovi­diu, ora 21.30: Dum­ne­ze­ul răz­bu­nă­rii, regia Ale­xan­der Haus­va­ter, Tea­trul Evre­iesc de Stat, Bucu­rești.


MIERCURI, 27 iunie:

Muze­ul de isto­rie, ora 11.00: „100 de ani de tea­tru în Româ­nia Mare” – coloc­viu;

Tea­trul de Stat, ora 19.00: Oidip, regia Sil­viu Pur­că­re­te, Tea­trul Națio­nal “Radu Stan­ca” din Sibiu;

Tea­trul Națio­nal Radu Stan­ca din Sibiu

Pia­ta Ovi­diu, ore­le 19.00–21.00, Famo­us Art, spec­ta­col stra­dal Nigh­tin­ga­le (inte­rac­tiu­ne cu publi­cul, foto­gra­fii, pro­men­a­da, spec­ta­col de dans);

Pia­ța Ovi­diu, ora 21.30: Magic națio­nal, regia Ion Cara­mi­tru, Tea­trul Națio­nal Bucu­rești.

Mai mul­te deta­lii, pe pagi­na de Face­bo­ok a Fes­ti­va­lu­lui.


Man­ga­lia News, par­te­ner ofi­ci­al al Fes­ti­va­lu­lui Inter­națio­nal de Tea­tru „Mitu­ri­le Cetă­ții”.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele