Fanii celebrului serial Lucifer au motive de bucurie!

0
1023

Fanii cele­bru­lui seri­al Luci­fer au moti­ve de bucu­rie ℗.

Inspi­rat din ben­zi­le dese­na­te “Ver­ti­go’’ de la DC Comics si pro­dus de catre War­ner Bros. Tele­vi­sion, in cola­bo­ra­re cu Jer­ry Bru­c­khe­i­mer Tele­vi­sion, seri­a­lul “Luci­fer’’ are toa­te sanse­le sa con­ti­nue cu un nou sezon, cel de-al patru­lea. Dupa pri­me­le 3 sez­oa­ne, seri­a­lul a fost anu­lat de catre cana­lul Fox, insa, con­form unui arti­col publi­cat de site-ul pro.tv.ro, se pare ca plat­for­ma Net­flix ar fi efec­tu­at cate­va plati in vede­rea pro­du­ce­rii unui nou sezon.

Nu este pri­ma oara cand Fox anu­lea­za un seri­al dupa pri­me­le sez­oa­ne, retea­ua facand acest lucru si in cazul unor show-uri ca ”Arres­ted Deve­lo­p­ment”, ”Futu­ra­ma” si ”Fire­fly”. Potri­vit decla­ra­ti­i­lor facu­te de repre­zen­tan­tii com­pa­niei Fox in pre­sa inter­na­tio­na­la, deci­zia anu­la­rii seri­a­lu­lui a fost lua­ta din ratiuni finan­ci­a­re, sezo­nul numa­rul 3 inre­gis­trand audien­te des­tul de modes­te fata de pri­me­le doua serii (3,3 mili­oa­ne de teles­pec­ta­tori in medie), clasandu‑l prin­tre ulti­me­le seri­a­le pro­du­se de cele­brul canal de tele­vi­ziu­ne.

In momen­tul in care Fox a anun­tat ofi­ci­al deci­zia de a nu mai con­ti­nua seri­a­lul, Tom Ellis nu a parut deloc resem­nat, decla­rand pen­tru TVLi­ne urma­toa­re­le:

”Nu vreau sa pro­mit nimic nima­nui, deo­a­re­ce sunt foar­te mul­te lucruri care tre­bu­ie sa se ali­ni­e­ze pen­tru a se intam­pla ceva. Am spe­ran­ta acum. Cata vre­me exis­ta spe­ran­ta, o sa con­ti­nui sa lupt. Cred ca acest lucru isi doresc fanii nos­tri sa facem”.

Con­ti­nu­a­rea seri­a­lu­lui a fost anun­ta­ta pe Twit­ter chiar de Tom Ellis, cel care a inter­pre­tat magis­tral per­so­na­jul prin­ci­pal al seri­a­lu­lui (Luci­fer), in peri­plul aces­tu­ia pe pamant. Pen­tru cei care nu au urma­rit seri­a­lul, tre­bu­ie sa spu­nem ca pro­duc­tia este un soi de seri­al poli­tist sti­in­ti­fi­co-fan­tas­tic, pre­sa­rat cu nenu­ma­ra­te momen­te de umor, in care per­so­na­jul prin­ci­pal, Luci­fer Mor­nin­gs­tar, para­seste iadul pen­tru a deve­ni patro­nul unui club de fite in Los Ange­les. Ulte­ri­or, aces­ta se indra­gos­tes­te de fru­moa­sa poli­tis­ta Chloe Dec­ker (Lau­ren Ger­man) ajun­gand ast­fel sa cola­bo­re­ze cu LAPD in sco­pul prin­de­rii infrac­to­ri­lor.

Poves­tea lui Luci­fer este oare­cum simi­la­ra cu cea inven­ta­ta de Kin­dred Gro­up la lan­sa­rea celui mai nou brand din por­to­fo­liu, Vlad Cazi­no. Amfi­trio­nul cazi­no­u­lui este Vlad, sim­pa­ti­cul vam­pir non­con­for­mist, care para­seste lumea rece din cas­te­lul fami­li­ei sale pen­tru a isi des­chi­de un cazi­no in Bucu­res­ti.

Reve­nind la sezo­nul 4 al seri­a­lu­lui ”Luci­fer’’, tre­bu­ie sa mai ada­u­gam ca aces­ta va avea des­tul de pro­ba­bil 10 epi­soa­de, insa data la care va fi lan­sat inca nu este sta­bi­li­ta. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply