Dislike HEP C! Teste gratuite pentru HIV, hepatite virale B şi C, la Fundaţia Baylor Marea Neagră

0
272

Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră a lan­sat, în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ţia Ele­vi­lor din Con­stanţa, o nouă broşu­ră cu infor­ma­ţii refe­ri­toa­re boli­le infe­cţi­oa­se, mai exact la viru­sul hepa­ti­tic C, la căi­le de trans­mi­te­re ale aces­tu­ia şi la cele de pre­ve­ni­re a infec­tă­rii.

Ele­vii din judeţul Con­stanţa au pri­mit pri­mi broşu­ra elec­tro­ni­că şi vor afla peri­co­lul repre­zen­tat de hepa­ti­te­le vira­le, punând accent pe modul de trans­mi­te­re al aces­to­ra.
Aces­ta este o nouă eta­pă a cola­bo­ră­rii din­tre Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră şi Aso­ci­a­ţia Ele­vi­lor din Con­stanţa. Cele două orga­ni­za­ţii susţin o cam­pa­nie de infor­ma­re şi de conş­ti­en­ti­za­re asu­pra peri­co­lu­lui repre­zen­tat de hepa­ti­ta vira­lă C.

Sunt încă mul­te lucruri de făcut pen­tru a redu­ce ris­cul infec­tă­rii cu viru­sul hepa­ti­tic C, dar pri­mul pas este să facem infor­ma­ţia acce­si­bi­lă şi inte­re­san­tă pen­tru elevi. Ne dorim ca acţiu­ni­le desfă­şu­ra­te de Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră în cola­bo­ra­re cu Aso­ci­a­ţia Ele­vi­lor din Con­stanţa să con­tri­bu­ie la o mai bună conş­ti­en­ti­za­re a ris­cu­ri­lor de con­tac­ta­re a hepa­ti­te­lor vira­le, motiv pen­tru care vor­bim în ea des­pre rela­ţii sexu­a­le, des­pre tatu­a­je şi pier­cing-uri.

Pre­ve­ni­rea îmbol­nă­vi­rii este extrem de impor­tan­tă, iar tine­rii tre­bu­ie să ştie ce să facă pen­tru a rămâ­ne sănă­toşi, mai ales că sunt la vâr­sta noi­lor expe­rienţe, a curi­o­zi­tă­ţii şi a neîn­fri­că­rii. Broşu­ra Disli­ke HEP C, ca şi cea lan­sa­tă anul tre­cut, Disli­ke HEP B, a fost gân­di­tă să fie pe pla­cul tine­ri­lor căro­ra le este dedi­ca­tă, infor­ma­ţia fiind pre­zen­ta­tă cât mai pri­e­te­nos, uşor de înţe­les şi de reţi­nut. Par­te­ne­ri­a­tul cu Aso­ci­a­ţia Ele­vi­lor din Con­stanţa ne bucu­ră şi spe­răm să aju­tăm împre­u­nă la evo­lu­ţia unei gene­ra­ţii mai infor­ma­te şi, bine­înţe­les, mai sănă­toa­se”, a decla­rat Ana-Maria Schwe­it­zer, direc­to­rul exe­cu­tiv al Fun­da­ţi­ei Bay­lor Marea Nea­gră.

Anul tre­cut lan­sam broşu­ra Disli­ke HEP B. Reve­nim acum cu broşu­ra Disli­ke HEP C. Ne bucu­răm că par­te­ne­ri­a­tul nos­tru cu Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră con­ti­nuă. Ne dorim ca toţi cole­gii noş­tri să conş­ti­en­ti­ze­ze care sunt ris­cu­ri­le infec­tă­rii cu viru­sul hepa­ti­tic C şi ce pot face ca să evi­te acest lucru. Broşu­ri­le pe care Fun­da­ţia Marea Nea­gră le pune la dis­po­zi­ţia tine­ri­lor îi infor­mea­ză şi îi espon­sa­bi­li­zea­ză pe des­ti­na­ta­rii infor­ma­ţi­i­lor, aşa cum deja ne-am con­vins pe par­cur­sul celor­lal­te cola­bo­rări. Îi îndem­năm pe toţi cole­gii noş­tri care au împli­nit vâr­sta majo­ra­tu­lui să se tes­te­ze pen­tru HIV şi hepa­ti­te vira­le B şi C, reţinând că pot face gra­tu­it acest lucru la Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră. Pro­fi­tăm de oca­zie şi pen­tru a spu­ne că ne dorim ca edu­ca­ţia pen­tru sănă­ta­te să fie pri­vi­tă cu o mai mare gri­jă  pen­tru sănă­ta­te în Româ­nia. Sănă­ta­tea nu este un subiect tabu, simţim nevo­ia ca aceas­tă mate­rie să fie inclu­să în cur­ri­cu­la şco­la­ră de la cei mai mici ani de studiu,aşa cum pre­ve­de legea 272/2004 pri­vind pro­te­cţia şi pro­mo­va­rea drep­tu­ri­lor copi­lu­lui”, a decla­rat Mihai Tăna­se, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Ele­vi­lor din Con­stan­ța.

Puteţi vizu­a­li­za broşu­ra aici: https://joom.ag/bZsY


 Des­pre Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră

Cen­trul de Exce­len­ță Cli­ni­că HIV sau Cen­trul de Copii Româ­no-Ame­ri­can a fost des­chis pe 6 apri­lie 2001, iar Fun­da­ția Bay­lor Marea Nea­gră a fost orga­ni­za­tă juri­dic în anul 2004. Cen­trul de Exce­len­ță a fost înfi­in­țat de dr. Mark Kli­ne, din dorin­ța de a‑i aju­ta pe copi­ii infec­tați cu HIV pe care i‑a întâl­nit în pri­ma sa vizi­tă în Româ­nia la sfâr­și­tul ani­lor nouă­zeci. Cen­trul a deve­nit cea mai mare cli­ni­că pedia­tri­că pen­tru îngri­ji­rea și tra­ta­rea infec­ți­ei cu HIV din Euro­pa.

Bay­lor­Ro­mâ­nia face par­te dintr‑o rețea de cen­tre cu car­ti­e­rul gene­ral în Hous­ton, Texas, la Cole­gi­ul de Medi­ci­nă Bay­lor și la Spi­ta­lul Pedia­tric Texas. Rețea­ua inclu­de 20 de țări din Afri­ca, Ame­ri­ca de Nord, Ame­ri­ca de Sud și Euro­pa de Est în care BIPAI lucrea­ză pen­tru creș­te­rea acce­su­lui la ser­vi­cii  cen­tra­te pe fami­lie. În pre­zent, Fun­da­ția Bay­lor are o misiu­ne extin­să în dome­ni­ul pre­ve­ni­rii, tra­tă­rii și îngri­ji­rii boli­lor infec­ți­oa­se. Bay­lor își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea la  Cen­trul de Exce­len­ță din Con­stan­ța, deţi­ne trei cen­tre de tes­ta­re și con­si­li­e­re rapi­dă în regiu­nea Dobro­gea (pri­me­le din țară) şi un labo­ra­tor mobil pen­tru tes­ta­re. Fun­da­ția Bay­lor Marea Nea­gră încear­că să mic­șo­re­ze impac­tul boli­lor infec­ți­oa­se cum ar fi: infec­ția cu HIV, hepa­ti­te­le vira­le, tuber­cu­lo­za și infe­cţi­i­le cu trans­mi­te­re sexu­a­lă.

Des­pre Aso­ci­a­ţia Ele­vi­lor din Con­stanţa

Aso­ci­a­ția Ele­vi­lor din Con­stan­ța (AEC) este sin­gu­ra orga­ni­za­ție de repre­zen­ta­re a ele­vi­lor din jude­țul Con­stan­ța, fiind pri­ma aso­ci­a­ție repre­zen­ta­ti­vă inde­pen­den­tă a ele­vi­lor, cu per­so­na­li­ta­te juri­di­că, apă­ru­tă în Româ­nia, fiind înfi­in­ța­tă în anul 2013 din nevo­ia de a exis­ta o orga­ni­za­ție inde­pen­den­tă, con­du­să de elevi, care să repre­zin­te drep­tu­ri­le și inte­re­se­le ele­vi­lor. De‑a lun­gul tim­pu­lui, AEC s‑a remar­cat ca un actor impli­cat în sis­te­mul edu­ca­țio­nal, la nivel local și națio­nal, adu­când plus valoa­re prin rezul­ta­te­le obți­nu­te pen­tru ele­vii din jude­țul Con­stan­ța și din Româ­nia. Prin­tre vic­to­ri­i­le pe care AEC le‑a repur­tat amin­tim rea­co­da­rea drep­tu­lui de vot în Con­si­li­ul de admi­nis­tra­ție pen­tru repre­zen­tan­tul ele­vi­lor la nivel liceal (2015), obți­ne­rea res­pec­tă­rii legii în pri­vin­ța acor­dă­rii redu­ce­rii la trans­por­tul local în comun și a bur­se­lor șco­la­re pen­tru ele­vii din muni­ci­pi­ul Con­stan­ța (2015) și obți­ne­rea acor­dă­rii de manu­a­le șco­la­re gra­tu­i­te pen­tru toți ele­vii din cla­se­le a XI‑a și a XII‑a din Româ­nia, în urma unei deci­zii defi­ni­ti­ve a Cur­ții de Apel Con­stan­ța (2016).


Man­ga­lia News, 28.06.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply