Declarație Comună privind implementarea Parteneriatului Strategic pentru Secolul XXI între România și Statele Unite ale Americii

0
200

Cea de‑a VI‑a edi­ție anu­a­lă a Dia­lo­gu­lui de Par­te­ne­ri­at Stra­te­gic din­tre Guver­nul Româ­ni­ei și Guver­nul Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii s‑a des­fă­șu­rat la Bucu­rești, la 19 iunie 2018. Acest par­te­ne­ri­at se fun­damen­tea­ză pe un anga­ja­ment comun pen­tru valo­ri­le și inte­re­se­le care stau la baza Occi­den­tu­lui. Cele două guver­ne rea­fir­mă acest anga­ja­ment și se anga­jea­ză să cola­bo­re­ze pe o serie de teme, por­nind de la dia­lo­gul fruc­tu­os din­tre Pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei și Pre­șe­din­te­le Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii, care a avut loc la Washin­gton DC, la 9 iunie 2017. Salu­tăm ani­ver­sa­rea unui secol de la naș­te­rea unei Româ­nii moder­ne și uni­te și rolul impor­tant al Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii în aceas­tă pri­vin­ță.

Rea­fir­măm impor­tan­ța unui par­te­ne­ri­at tran­sa­tlan­tic solid pen­tru apă­ra­rea secu­ri­tă­ții și pros­pe­ri­tă­ții ambe­lor sta­te. Pre­șe­din­ția Româ­ni­ei a Con­si­li­ul Uniu­nii Euro­pe­ne din pri­mul semes­tru al anu­lui vii­tor va repre­zen­ta o moda­li­ta­te supli­men­ta­ră pen­tru Româ­nia și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii de a coo­pe­ra strâns pen­tru dezvol­ta­rea și extin­de­rea par­te­ne­ri­a­tu­lui tran­sa­tlan­tic.

Coo­pe­ra­rea soli­dă în dome­ni­ul secu­ri­tă­ții repre­zin­tă o com­po­nen­tă vita­lă a Par­te­ne­ri­a­tu­lui Stra­te­gic din­tre Româ­nia și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii. Vom lucra împre­u­nă în NATO în spri­ji­nul poli­ti­cii de soli­da­ri­ta­te, des­cu­ra­ja­re și apă­ra­re ali­a­tă, și repar­ti­za­re echi­ta­bi­lă a sar­ci­ni­lor Ali­a­ți­lor în con­for­mi­ta­te cu deci­zi­i­le lua­te de Ali­an­ță la sum­mit-uri NATO suc­ce­si­ve. Par­tea ame­ri­ca­nă salu­tă inves­ti­ți­i­le con­sis­ten­te ale Româ­ni­ei în dezvol­ta­rea capa­bi­li­tă­ți­lor for­țe­lor sale arma­te, având ca rezul­tat o con­tri­bu­ție spo­ri­tă la secu­ri­ta­tea Ali­an­ței Nord-atlan­ti­ce. Este obiec­ti­vul nos­tru comun de a asi­gu­ra atin­ge­rea și men­ți­ne­rea anga­ja­men­tu­lui asu­mat de Româ­nia la Sum­mit-ul NATO din Țara Gali­lor, de a chel­tui 2% din PIB pen­tru apă­ra­re și vom cola­bo­ra pen­tru asi­gu­ra­rea con­so­li­dă­rii mobi­li­tă­ții mili­ta­re în Euro­pa.

Recu­nos­când rolul esen­ți­al al Româ­ni­ei în sta­bi­li­ta­tea Euro­pei Cen­tra­le și de Est, Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii își expri­mă dorin­ța de a con­ti­nua coo­pe­ra­rea cu guver­nul român în ceea ce pri­veș­te pri­o­ri­tă­ți­le comu­ne în regiu­ne, o aten­ție deo­se­bi­tă fiind acor­da­tă faci­li­tă­rii inves­ti­ți­i­lor în dome­ni­ul ener­gi­ei, creă­rii unei pie­țe euro­pe­ne uni­ce a ener­gi­ei, diver­si­fi­că­rii rute­lor și resur­se­lor ener­ge­ti­ce, creș­te­rii com­pe­ti­ti­vi­tă­ții și trans­pa­ren­ței și avan­să­rii inter­co­nec­ti­vi­tă­ții în sec­to­rul ener­gi­ei, al infras­truc­tu­rii și în cel digi­tal. Sta­te­le Uni­te își rea­fir­mă spri­ji­nul ferm pen­tru Sum­mit-ul Ini­ția­ti­vei celor Trei Mări, găz­du­it de Româ­nia în sep­tem­brie 2018.

Salu­tăm dina­mi­ca pozi­ti­vă a schim­bu­ri­lor comer­ci­a­le bila­te­ra­le și vom con­ti­nua coo­pe­ra­rea strân­să pen­tru extin­de­rea și apro­fun­da­rea dimen­siu­nii eco­no­mi­ce și comer­ci­a­le a Par­te­ne­ri­a­tu­lui nos­tru Stra­te­gic. Ambe­le păr­ți recu­nosc, de ase­me­nea, impor­tan­ța con­so­li­dă­rii coo­pe­ră­rii ope­ra­țio­na­le pen­tru pre­ve­ni­rea efi­cien­tă și era­di­ca­rea tra­fi­cu­lui de fiin­țe uma­ne.

Având în vede­re medi­ul stra­te­gic din regiu­nea extin­să a Mării Negre și influ­en­ța sa asu­pra secu­ri­tă­ții tran­sa­tlan­ti­ce, ne rei­te­răm spri­ji­nul pen­tru per­spec­ti­va euro­pea­nă a Repu­bli­cii Mol­do­va, Ucrai­nei și Geor­gi­ei și vom coo­pe­ra împre­u­nă pen­tru pro­mo­va­rea dezvol­tă­rii și asis­ten­ței teh­ni­ce pen­tru aces­te țări.

Dele­ga­ți­i­le la cea de‑a VI‑a edi­ție anu­a­lă a Dia­lo­gu­lui de Par­te­ne­ri­at Stra­te­gic au fost con­du­se de Vice­prim-minis­trul pen­tru imple­men­ta­rea par­te­ne­ri­a­te­lor stra­te­gi­ce ale Româ­ni­ei, Ana Bir­cha­ll, și Asis­ten­tul pen­tru Afa­ceri Euro­pe­ne și Eura­si­a­ti­ce al Secre­ta­ru­lui de Stat al SUA, Dr. A. Wess Mit­che­ll. Reu­niu­nea va fi urma­tă de lucră­ri­le gru­pu­ri­lor de lucru sec­to­ri­a­le care vor abor­da aspec­te spe­ci­fi­ce ale aces­tui dia­log stra­te­gic. Păr­ți­le au con­ve­nit să orga­ni­ze­ze urmă­toa­rea întâl­ni­re în 2019. (sur­sa: ro.usembassy.gov/ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele