Arca TV — Emisiune în direct, din studiourile TVR Internațional, București, România! [VIDEO]

0
425

Arca TV, în direct, din Bucu­rești, 30 iunie 2018Vă pre­zen­tăm emi­siu­nea Arca TV, din stu­di­o­u­ri­le TVR Inter­națio­nal, Bucu­rești, Româ­nia! 

Un inter­viu cu Doam­na Direc­tor TVR Inter­națio­nal, Cris­ti­na Leo­renț, des­pre cum vede TVR Inter­națio­nal rela­ția cu româ­nii de pre­tu­tin­deni și cola­bo­ra­rea cu Arca TV.

Cori­na Dobre ne‑a făcut onoa­rea de a pre­zen­ta emi­siu­nea Arca TV, împre­u­nă cu Tudor Petruț.

Cris­ti­an D Col­dea si Nata­lia Ghi­las­cu au rea­li­zat repor­ta­jul des­pre “Be Roma­nian for a Day” - fes­ti­va­lul româ­nesc din Los Ange­les.

Melo­dii de neu­i­tat cu Maria Buză și tara­ful Geor­ge Pătraș­cu într‑o atmosfe­ră pur româ­neas­că la res­ta­u­ran­tul “La vioa­ra roșie”.

Un inter­viu spe­cial, rea­li­zat de Andre­ea Bil­lig cu Andre­ea Mate­es­cu, core­graf din Hous­ton, Texas, des­pre cum ar tre­bui ca fie­ca­re român să pro­mo­veze Româ­nia și des­pre cum îi înva­ță pe copi­ii ame­ri­cani hora româ­neas­că!

Cori­na Dăni­lă, des­pre cola­bo­ra­rea cu Lucian Bla­ga și Arca TV, în rea­li­za­rea unor mate­ri­a­le video fil­ma­te în Sta­te­le Uni­te.

Inter­vi­ul Andre­ei Bil­lig cu Maria Buză, des­pre acto­rie, muzi­că și păs­tra­rea valo­ri­lor româ­nești. Nu ezi­tați să vizi­tați res­ta­u­ran­tul “La vioa­ra roșie”, res­ta­u­ran­tul Mari­ei Buză, dacă sun­teți în Bucu­rești! Daca veți urmări emi­siu­nea Arca TV, pri­miți o sur­pri­ză din par­tea casei!

Danie­la Nane, des­pre expe­rien­ța ei ca actor la Hol­lywood și pla­nu­ri­le de vii­tor.
Echi­pa OK! Maga­zin Româ­nia s‑a depla­sat în Los Ange­les, pen­tru a inter­vi­e­va româ­nii din Cali­for­nia.

Des­pre Moni­ca Gabor, Ale­xan­dra Nechi­ta, “Micul Pica­s­so” al Româ­ni­ei, Tudor Petruț, Ale­xan­dra Stan și mulți alții, într-un inter­viu cu Ana Maria Indre­can Şimon.

Un inter­viu cu Adri­an Rota­ru, un român care a locu­it în Hos­ton Texas și s‑a decis să se reîn­toar­că în Româ­nia, și des­pre cum găseș­te acum Româ­nia și cât de mult s‑au schim­bat româ­nii.

Euge­ne Bui­că este un actor și pro­du­că­tor de film din Los Ange­les, ple­cat de copil din Româ­nia. Des­pre emo­ția reve­de­rii locu­ri­lor din copi­lă­rie și încer­ca­rea de a pro­du­ce emi­siuni TV în Româ­nia.

Cla­u­dia Gutu­les­cu din Lon­dra, ne‑o pre­zin­tă pe fos­ta mare han­d­ba­lis­tă Ale­xan­dra Ursachi. Ale­xan­dra a câs­ti­gat meda­lia de bronz la mondi­a­le­le de juni­oa­re din Can­a­da în 2006, a jucat cu Olt­chim Rm. Vâl­cea in Liga Cam­pi­o­ni­lor, după care s‑a trans­fe­rat in Fran­ța unde și‑a înche­iat carie­ra nefe­ri­cit după trei acci­den­tări con­se­cu­ti­ve. A pără­sit Româ­nia pen­tru Rega­tul Unit, unde la înce­put a spa­lat vase intr-un res­ta­u­rant lon­do­nez. Astăzi, dupa ani de zile de efor­turi și sacri­fi­cii, o găsim pe Ale­xan­dra feri­ci­tă și împli­ni­tă, în cofe­ta­ria ei din Lon­dra.

Româ­nia a avut un repre­zen­tant la Sum­mi­tul G7 din Can­a­da, pe Vio­rel Anghel, pro­pri­e­ta­rul publi­ca­ți­ei de lim­bă româ­nă Pagini Româ­nești din Montre­al, Can­a­da. Des­pre cum s‑a des­fă­șu­rat Sum­mi­tul și mul­te alte subiec­te inte­re­san­te în inter­vi­ul rea­li­zat de Adri­an Arde­lean.

Aurel Roș­ca, chi­rurg-pedia­tru din Cer­nă­uți, a repre­zen­tat Ucrai­na la Con­gre­sul Inter­națio­nal de Chi­rur­gie Pedia­tri­că, care s‑a des­fă­șu­rat în peri­oa­da 6–9 iunie a.c. la Bucu­rești. Un repor­taj rea­li­zat de Marin Gher­man de la Buc­Press Cer­nă­uți, par­te­ne­rii noș­tri din Buco­vi­na!

Cele mai fru­moa­se melo­dii inter­pre­ta­te de Maria Buză vor întregi un spec­ta­col de tele­vi­ziu­ne al Româ­ni­lor, pen­tru Români!


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Hous­ton, Texas.Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply