Zilele callatiene — Showroom de creativitate a elevilor: „La ce îmi folosește Matematica?”

0
397

În cadrul eve­ni­men­tu­lui  “Zile­le cal­la­ti­e­ne — Showro­om de cre­a­ti­vi­ta­te a ele­vi­lor” echi­pa for­ma­tã  din ele­vii cla­sei a XI‑a A: Ghe­ra­si­mes­cu Andre­ea, Ioni­ţã Andre­ea, Ione­scu Mãdã­li­na, Gra­bo­vschi Bogdan, Şte­fan Iri­na şi ele­va  cla­sei a X‑a B Câr­jan Roxa­na şi coor­do­na­tã de direc­tor adjunct, pro­fe­sor Bechir Ghiul­nar au încer­cat sã  “Înlã­tu­re bari­e­re­le” din­tre mate­ma­ti­cã, dis­ci­plinã rigu­roa­sã şi lumea încon­ju­rã­toa­re.

Ele­va Ioni­ţã Andre­ea încear­cã sã rãs­pun­dã la între­ba­rea „La ce îmi folo­seș­te mate­ma­ti­ca?” (este o între­ba­re pe care mulți copii și‑o pun).

Mate­ma­ti­ca este de fapt şti­inţa care stă la baza ori­că­rei ști­in­țe. Fie că vor­bim des­pre con­struc­ții, finan­țe sau medi­ci­nă, niciu­na nu ar sta în picioa­re fără ști­in­ța mamă, mate­ma­ti­ca. Ele­vul Gra­bo­vschi Bogdan ne spu­ne cã meto­da tra­di­tio­na­lă de învă­ța­re, sau meto­da con­ven­țio­na­lă este cen­tra­tă pe pro­fe­sor şi pe învă­ța­rea meca­ni­că. El ne dã o solu­ţie: Mul­ti­me­dia în edu­ca­ţie — „De ce nu am putea să o inte­grăm si în sis­te­mul nos­tru edu­ca­țio­nal?”.

Ele­va Şte­fan Dia­na Iri­na, olim­pi­cã naţio­na­lã la OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, ne spu­ne cã  “Mate­ma­ti­ca îndeam­nă și la o gân­di­re filo­so­fi­că, fiin­du-ne pre­zen­tat încă de la înce­pu­tul stu­di­u­lui aces­tei mate­rii fap­tul că mulţi­mea nume­re­lor natu­ra­le este una infi­ni­tă, pen­tru a afla mai apoi că este inclu­să în mul­ți­mea nume­re­lor întregi, care este de ase­me­nea infi­ni­tă, dar mai mare, și așa mai depar­te fie­ca­re infi­nit este cuprins „într-unul mai mare”.

Dar cât de mare este infi­ni­tul? Răs­pun­sul scurt este că aces­ta este „foar­te mare”, ini­ma­gi­na­bil și necu­prins. Ast­fel, ori­cât de mare ar fi un număr, mereu va avea un suc­ce­sor, după cum ne este suge­rat prin linia dreap­tă a nume­re­lor care se întin­de la nesfâr­șit.”


Man­ga­lia News, 25.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele