Peste 900 de tineri vor lua parte la UNIVERSIADA Tomis 2018, unul dintre cele mai mari evenimente sportive din Constanța!

0
206
Happy group of students with thumbs up
https://www.mangalianews.ro/


“Uni­ver­si­a­da – Tomis 2018” este o între­ce­re spor­ti­vă  multi-dis­ci­pli­na­ră, des­fă­șu­ra­tă între stu­den­ții celor trei uni­ver­si­tăți de stat din Con­stan­ța: Uni­ver­si­ta­tea Mari­ti­mă Con­stan­ța, Uni­ver­si­ta­tea ”Ovi­di­us” din Con­stan­ța și Aca­de­mia Nava­lă ”Mir­cea cel Bătrân” Con­stan­ța.

Sco­pul aces­tui eve­ni­ment este de a impli­ca stu­den­ții într-un eve­ni­ment comun și de a rea­șe­za ora­șul Con­stan­ța pe har­ta eve­ni­men­te­lor spor­ti­ve impor­tan­te: ”Uni­ver­si­a­da este un eve­ni­ment ine­dit, am putea spu­ne, pen­tru că mobi­li­zea­ză stu­den­ții de la uni­ver­si­tăți dife­ri­te și îi adu­ce în ace­lași ring.

Fie­ca­re par­ti­ci­pant va lup­ta pen­tru a câști­ga pres­ti­gi­ul spor­tiv al pro­pri­ei insti­tu­ții, aceas­ta fiind poa­te una din­tre cele mai impor­tan­te moti­va­ții”, spun orga­ni­za­to­rii.

La eve­ni­ment sunt aștep­ta­te pes­te 900 de per­soa­ne, din­tre care 160 vor lua par­te direct la com­pe­ti­ți­i­le spor­ti­ve.

Uni­ver­si­a­da cuprin­de patru spor­turi în care se vor con­frun­ta echi­pe­le spor­ti­ve: han­d­bal, volei, bas­chet si fotbal. Com­pe­ti­ți­i­le se vor des­fă­șu­ra la baza nau­ti­că a UOC.

Eve­ni­men­tul se va des­fă­șu­ra după cum urmea­ză:

7 mai

Des­chi­de­rea ofi­ci­a­lă a “Uni­ver­si­a­dei” în Aula Mag­na a Aca­de­mi­ei Nava­le „Mir­cea cel Batrân” din Con­stan­ța.

8–9 mai 

Des­fă­șu­ra­rea meciu­ri­lor din faza gru­pe­lor, pen­tru toa­te cele patru spor­turi – Baza Nau­ti­că a Uni­ver­si­tă­ții “Ovi­di­us” din Con­stan­ța

10 mai

Des­fă­șu­ra­rea meciu­ri­lor, faze­le fina­le ale celor patru spor­turi – Baza Nau­ti­că a Uni­ver­si­tă­ții ”Ovi­di­us” din Con­stan­ța.

Fes­ti­vi­ta­tea de pre­mi­e­re.

***

Pen­tru orga­ni­za­rea aces­tui cam­pi­o­nat, Liga Stu­den­ți­lor din Uni­ver­si­ta­tea “Ovi­di­us” (LSUOC) a reu­sit să reu­neas­că for­te­le tutu­ror aso­ci­a­ți­i­lor repre­zen­ta­ti­ve din Con­stan­ța, Liga Stu­den­ți­lor din Uni­ver­si­ta­tea Mari­ti­mă Con­stan­ța (LSUMC) și Aso­ci­a­ția Stu­den­ți­lor din Aca­de­mia Nava­lă ”Mir­cea cel Bătrân” (ASAN). Împre­u­nă for­mea­ză un grup tânăr, ener­gic și plin de ima­gi­na­ție, care își pro­pu­ne să reîn­vie tra­di­ția eve­ni­men­te­lor spor­ti­ve de amploa­re, la nivel națio­nal.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele