PENTRU DATORIILE URIAȘE ALE UNOR LOCATARI, RAJA A DEBRANȘAT BLOCUL “O” DE LA APĂ CURENTĂ

0
1196
Booking.com

De ieri, 40 de fami­lii care locu­iesc în blo­cul turn O, de pe stra­da Negru Vodă, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, nu mai au apă curen­tă! RAJA a debran­șat blo­cul de la apa curen­tă, pen­tru dato­ri­i­le uri­a­șe pe care le-au acu­mu­lat cinci fami­lii din cele 40 câte locu­iesc în acest bloc. Ce vină au cele­lal­te 35 de fami­lii?

”Revin cu ace­eași pos­ta­re de acum două săp­tămâni, pen­tru că situ­a­ția este ace­eași. Dato­rii, nesim­ți­re si jig­niri intre vecini. Solu­ții se pare că nu sunt.

APA, pen­tru cei care “i‑am jig­nit” cu aceas­tă pos­ta­re, poa­te nu repre­zin­tă o nece­si­ta­te exis­ten­ți­a­lă. Sun­tem 35 de fami­lii care sufe­rim din cau­za a cinci vecini care s‑au sim­țit jig­niți de pos­ta­rea ante­ri­oa­ră. Și eu sunt jig­ni­tă de nepă­sa­rea lor.

Sun­tem fami­lii corec­te, cin­sti­te, ne plătim dato­ri­i­le la timp, RAJA însă nu ține cont de așa ceva, doreș­te recu­pe­ra­rea dato­ri­i­lor, tot de la cei buni pla­t­nici. Sunt dato­rii foar­te, foar­te mari, nu avem posi­bi­li­ta­tea să le plătim noi pen­tru toți cei rău pla­ti­nici. S‑au făcut in repe­ta­te rân­duri demer­suri pen­tru a rezol­va aceas­tă pro­ble­mă. Nu vor să plă­teas­că sub nici o for­mă. Nu putem ajun­ge la nici o înțe­le­ge­re.

IL ROG PE DL. PRIMAR DACĂ POATE SA NE SPRIJINE IN REZOLVAREA ACESTEI PROBLEME. MENTIONEZAZI, MARTI, 15.05.2018, RAJA A DEBRANȘAT BLOCUL “O” DE LA APĂ CURENTĂ.

Este vor­ba de Aso­ci­a­ția de pro­pri­e­tari Bl.O, stra­da Negru Vodă, nr.14. L‑am inter­pe­lat mereu pe dom­nul admi­nis­tra­tor de aceas­tă situ­a­ție, dar ne‑a spus că nu el tre­bu­ie să se ocu­pe de a lua măsuri împo­tri­va dator­ni­ci­lor. Acum am aflat că pre­șe­din­ta aso­ci­a­ți­ei le‑a tri­mis niș­te noti­fi­cări celor cu dato­rii.

Noi am vrut să facem con­trac­te indi­vi­du­a­le cu RAJA, dar ne-au refu­zat, din cau­za celor cinci fami­lii res­tan­te, spun dum­ne­a­lor. Cu titlu infor­ma­tiv, doam­na pre­șe­din­tă lucrea­ză la… RAJA!” (E.S).


Man­ga­lia News, 16.05.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele