Noaptea Muzeelor’, la Muzeul de Arheologie ‘Callatis’ din Mangalia

0
426

Muze­ul de Arhe­o­lo­gie “Cal­la­tis” vă invi­tă sâm­bă­tă, 19 mai, la cea de‑a XIV‑a edi­ție a eve­ni­men­tu­lui ”Noap­tea Muze­e­lor”, un eve­ni­ment anu­al cul­tu­ral patro­nat de Con­si­li­ul Euro­pei, de UNESCO și de Con­si­li­ul Inter­națio­nal al Muze­e­lor (ICOM).

În cadrul eve­ni­men­tu­lui va fi ver­ni­sa­tă expo­zi­ția tem­po­ra­ră “Să cunoaș­tem colec­țio­na­rii cetă­ții”, în cadrul căre­ia publi­cul va avea oca­zia de a‑i cunoaș­te pe doi din­tre colec­țio­na­rii Man­ga­li­ei, cala­to­rind prin “Uni­ver­sul cea­su­ri­lor din colec­ția Fero­din Iaia” și admi­rând “Mine­ra­le­le și flo­ri­le de mină din colec­ția prof. Mihai Ione­scu”

În aten­ția publi­cu­lui va fi adu­să poves­tea unui monu­ment – ansam­blul fune­rar de epo­ca ele­nis­ti­că din movi­la Docu­maci si vor fi pre­zen­ta­te rezul­ta­te­le ulti­me­lor cer­ce­tări arhe­o­lo­gi­ce de către arhe­o­lo­gii de la Insti­tu­tul de Arhe­o­lo­gie “Vasi­le Pâr­van” Bucu­rești și echi­pa de cer­ce­tă­tori de la Muze­ul “Cal­la­tis”.

Acti­vi­tă­ți­le demon­stra­ti­ve cu carac­ter inte­rac­tiv — “Obi­ce­iuri, ele­men­te de ves­ti­men­ta­ție și ocu­pa­ții din vre­mea gre­ci­lor și roma­ni­lor”, des­fa­șu­ra­te în par­te­ne­ri­at cu mem­brii tru­pei de tea­tru ‘Tha­li­a­mar”, vor fi urma­te de ate­li­e­re de mode­laj în lut pen­tru copii. 

De ase­me­nea, în cadrul eve­ni­men­tu­lui se va deru­la Pro­iec­tul “Arderi expe­ri­men­ta­le / arhai­ce”, un wor­k­shop cu expe­ri­men­te cu teh­no­lo­gii anti­ce des­fa­șu­rat în par­te­ne­ri­at cu Cen­trul Cul­tu­ral Jude­țean Con­stan­ța “Teo­dor T. Bura­da”.

Muze­ul cal­la­tian va avea des­chi­se por­ți­le pen­tru vizi­ta­tori între ore­le 18.00 și 24.00.


Man­ga­lia News, 18.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply