Mihai Ionut Grăjdeanu: COMICS DIDACTIC — Picturi rupestre din România [VIDEO]

0
520

Mihai Ionut Grăj­dea­nu — COMICS DIDACTIC epi­so­dul 4 — Pic­turi rupes­tre din România.

Epi­soa­de­le Comics Didac­tic dez­vă­lu­ie copi­i­lor cea mai sim­plă meto­dă de a des­co­peri un sim­bol sau un per­so­naj din isto­ria şi lite­ra­tu­ra noas­tră: prin inter­me­di­ul desenului.

Chiar şi copi­ii cu mai puţin talen­tat la desen, în doar câte­va minu­te, pot învă­ţa cum să rea­li­ze­ze o planşă care să‑i aju­te şi la pro­iec­te­le de la şcoală.

Tri­mi­te o foto­gra­fie cu dese­nul rea­li­zat de tine la adre­sa: [email protected]

Mihai Ionuț Grăj­dea­nu (n. 1987, Man­ga­lia), autor pro­li­fic de ban­dă dese­na­tă si roma­ne gra­fi­ce, este impli­cat în mul­ti­ple pro­iec­te edi­to­ri­a­le, pre­cum „Legen­de­le Daci­lor” si “Comics Didac­tic”. Par­ti­ci­pă la expo­zi­ții per­so­na­le și de grup în țară și pes­te hota­re. În 2016 a repre­zen­tat Româ­nia la Fes­ti­va­lul Inter­națio­nal de Benzi Dese­na­te din Bru­xe­l­les, Bel­gia. În 2017 a repre­zen­tat Româ­nia la Salo­nul de Benzi Dese­na­te din Veles, Mace­do­nia, unde a pri­mit Pre­mi­ul orga­ni­za­to­ri­lor. Sus­ți­ne ate­li­e­re de benzi dese­na­te în cadrul fes­ti­va­le­lor, în școli, muzee și tea­tre din întrea­ga țară.

http://mihaibd.blogspot.ro/
http://legendeledacilor.blogspot.ro/

Club de benzi dese­na­te: https://www.facebook.com/groups/1822827498001986/

COMENZI:
Comics Didac­tic, Vol.I: [email protected]
Pasu­ni­le de Aur: http://dacia-art.ro/index.php/car‑i/carti-pentru-copii.html


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply