Echipajele Hope, Nimana și Pelican Racing – câștigătorii SetSail Black Sea International Regatta 2018 la clasele ORC A, ORC B și respectiv, ORC C

0
345

Două­zeci și cinci de echi­pa­je de yach­ting din Româ­nia și Bul­ga­ria s‑au ali­ni­at la start, în acest week-end, în pri­ma regat­ta a sezo­nu­lui com­pe­ti­țio­nal de offsho­re (bărci mari), Set­Sa­il Bla­ck Sea Inter­na­tio­nal Regat­ta. Orga­ni­za­tă sub egi­da Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Yach­ting, în peri­oa­da 17–20 mai a.c., la Mari­na Lima­nu, con­cur­sul a urcat pe podi­um șase echi­pa­je con­cu­ren­te la trei cla­se: ORC A, ORC B și ORC C.

La cla­sa ORC A, meda­lia de aur a reve­nit echi­pa­ju­lui Hope, locul al II-lea fiind ocu­pat de un echi­paj de tra­di­ție care a schim­bat, în acest an, ambar­ca­țiu­nea pe care con­cu­rea­ză – Que­bra­mar, iar locul al III-lea a reve­nit echi­pa­ju­lui Irony.

Cla­sa ORC B a adus pe podi­um, pe pri­mul loc, un echi­paj din Bul­ga­ria – Nima­na, româ­nii adju­de­cân­du-și urmă­toa­re­le pozi­ții: San­ta Moni­ca (locul al II-lea) și Jac­k­pot (locul al III-lea).

Peli­can Racing a urcat pe cea mai îna­l­tă treap­tă a podi­u­mu­lui de la cla­sa ORC C, reu­șind să se situ­e­ze îna­in­tea echi­pa­ju­lui bul­ga­resc Eli­na (locul al II-lea). Meda­lia de bronz a reve­nit ambar­ca­țiu­nii Rico­chet.

Cele două­zeci și cinci de echi­pa­je pre­zen­te în com­pe­ti­ție și-au făcut o ade­vă­ra­tă ”încă­l­zi­re” pen­tru sezo­nul com­pe­ti­țio­nal 2018. Regat­ta le‑a adus pro­vo­cări seri­oa­se echi­pa­je­lor proas­păt ieși­te de la ier­nat: opt cur­se, din­tre care una de apro­xi­ma­tiv 40 de mile mari­ne și o vre­me des­tul de capri­cioa­să: vânt de dife­ri­te inten­si­tăți și rotiri mul­ti­ple, valuri, ploa­ie, soa­re. Com­pe­ti­ția a fost pli­nă de adre­na­li­nă, cla­sa­men­te­le pro­vi­zo­rii schim­bân­du-se de la cur­să la cur­să.

Sezo­nul com­pe­ti­țio­nal de offsho­re de la Marea Nea­gră con­ti­nuă cu Inter­na­tio­nal Sai­ling Regat­ta Posei­don-Bal­chik, care se va des­fă­șu­ra la Mari­na Efo­rie în peri­oa­da 14–17 iunie a.c. și care con­sti­tu­ie pri­ma eta­pă a Roma­nia Cup Alpha Bank (cupă care cuprin­de cinci regat­te) și, tot­o­da­tă, pri­ma eta­pă a Bla­ck Sea Sai­ling Tro­phy (tro­feu for­mat din două com­pe­ti­ții).


Man­ga­lia News, 22.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele