DIN CEI 10 OAMENI DE VALOARE AI CONSTANȚEI, PATRU SUNT DIN MANGALIA: GELA IVAȘCU, DORA ALINA ROMANESCU, IONEL RUGEA și INA-ELA ISMAIL!

0
1600

Prin­tre pre­mi­an­ții edi­ți­i­lor tre­cu­te și ală­tu­ri de cei desem­nați câști­gă­tori ai edi­ți­ei cu numă­rul 8 a Galei 10 OAMENI DE VALOARE PENTRU CONSTANTA…, iată, la sec­țiu­nea “Aca­de­mic”: Gela Ivas­cu! Man­ga­lia are cu ce! (dar Man­ga­lia i‑a alun­gat pe unii din­tre ei și acum fac minuni la Lima­nu, Con­stan­ța etc).

Sec­țiu­nea “Cul­tu­ră și artă” — omul de valoa­re votat în Gala celor 10 nomi­na­li­zați este Dora Ali­na Roma­ne­scu. Man­ga­lia are cu ce! Vă aștep­tăm dumi­ni­că, 13 mai, după ora 15.00, la Clu­bul Nau­tic Man­ga­lia, la lan­sa­rea celui de-al XV-lea său roman, “Emi­gran­te­le”.

Pre­mi­ul sec­țiu­nii “Mass-media” i‑a reve­nit lui.…. Ionel Rugea, ali­as Mangalia.TV. Man­ga­lia!!! Avem cu ce! Trei din­tre cei 10 OAMENI DE VALOARE ai jude­țu­lui repre­zin­tă Man­ga­lia!

Mă simt minu­nat prin­tre Oameni de valoa­re! Poa­te se ia! 🙂 EVENIMENT: Fes­ti­vi­ta­te de pre­mi­e­re in cadrul cam­pa­niei “Oameni de valoa­re”, orga­ni­za­tă de Aso­ci­a­ția Pan­ge­ea, cu spri­ji­nul Isis, a VIII‑a edi­ție găz­du­i­tă de Tea­trul de Ope­ră și Balet “Oleg Dano­vschi” Con­stan­ța.


10 OAMENI DE VALOARE”, edi­ția 2018:

Mul­țu­mesc orga­ni­za­to­ri­lor, Vă mul­țu­mesc din suflet tutu­ror celor care ați ales să mă sus­ți­neți în Gala 10 OAMENI DE VALOARE. Dato­ri­tă dum­ne­a­voas­tră eu pot exis­ta mai depar­te și pot înce­pe să mă gân­desc la noi pro­iec­te.

Este o șan­să pe care mă res­pon­sa­bi­li­zea­ză și mai mult și noi con­struim împre­u­nă ceva ce este din­co­lo de per­soa­na mea în sine.

Sper să reu­șesc și de acum înco­lo să nu vă înșel încre­de­rea și să mă ridic la înăl­ți­mea aștep­tă­ri­lor pe care le aveți de la mine.

Cu res­pect si pre­țu­i­re, Gela Ivaș­cu.


UPDATE! Ulte­ri­or pri­mei edi­ții, am aflat că și Ina-Ela ISMAIL, câști­gă­toa­rea de la sec­țiu­nea LUMEA AFACERILOR a Galei 10 OAMENI PENTRU CONSTANȚA este tot din Man­ga­lia, un motiv în plus de bucu­rie pen­tru noi, toți! Bra­vo, Ina-Ela!


FELICITĂRI, CAREULUI DE AȘI DIN MANGALIA! 🙂


Roma­ne­scu Dora Ali­na:  Dom­nu­le pro­fe­sor Tra­ian Lupu! Sun­teți un om de mare ome­nie! Aveți un suflet gene­ros, dăru­iți iubi­re seme­ni­lor, sun­teți înțe­lept și nu uitați să ofe­riți momen­te de suflet celor dragi din comu­ni­ta­tea noas­tră! Vă pre­țu­iesc, vă admir, vă res­pect! Mul­țu­mesc, mul­țu­mesc, mul­țu­mesc!


Man­ga­lia News, sâm­bă­tă, 12 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply