ANGAJAM PERSONAL CALIFICAT PENTRU CONSTRUCTII CIVILE IN GERMANIA!

0
6853

ANGAJĂM per­so­nal cali­fi­cat pen­tru Con­struc­ții Civi­le în Ger­ma­nia:

  • ZIDARI
  • DULGHERI,
  • ZUGRAVI,
  • Spe­cia­liști în FINISAJE INTERIOARE,
  • TÂMPLARI,
  • INSTALATORI,
  • ELECTRICIENI ÎN CONSTRUCȚII.

Com­pa­nie de con­struc­ții anga­jea­ză toa­te aces­te cate­go­rii de lucră­tori în CONSTRUCȚII, per­so­nal cali­fi­cat, cu minim 2 ani expe­rien­ță, fără limi­tă de vâr­stă, pen­tru lucrări în Ger­ma­nia.

– Con­tract Indi­vi­du­al de Mun­că, pen­tru peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă, cu toa­te con­tri­bu­ți­i­le și asi­gu­ră­ri­le ce revin, achi­ta­te în Româ­nia;

– pro­gram de lucru de la 7.00–17.00, cu 2 pau­ze de 30 minu­te fie­ca­re;

– se ofe­ră caza­re gra­tu­i­tă și trans­port de la caza­re la locul de mun­că; 

– masa, la can­ti­na de lân­gă șan­ti­er, sau prin cate­ring;

– se ofe­ră trans­port din Româ­nia în Ger­ma­nia, de două ori pe an;

– sala­riu net, între 1.500–2.000 euro, în func­ție de cali­ta­tea și cali­fi­ca­rea fie­că­ru­ia.

Pen­tru mese­ri­a­șii foar­te buni, se ofe­ră și pes­te 2.000 euro pe lună!

Rela­ții supli­men­ta­re, la tele­fon 0771 674 920.


Man­ga­lia News, Luni, 02 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele