Peste 500 de monede și 18 obiecte de podoabă dacice din argint au fost recuperate în Austria și repatriate în România!

0
349

Repa­tri­e­rea unor bunuri cul­tu­ra­le de patri­mo­niu cu valoa­re exce­pţio­na­lă apar­ținând Româ­ni­ei — pes­te 500 de mone­de și 18 obiec­te de podoa­bă daci­ce din argint

După cum trans­mi­te Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu, cola­bo­ra­toa­rea Man­ga­lia News, Amba­sa­da Româ­ni­ei în Repu­bli­ca Aus­tria, Amba­sa­da Repu­bli­cii Aus­tria în Româ­nia, Minis­te­rul Cul­tu­rii și Iden­ti­tă­ții Națio­na­le, Minis­te­rul Public – Par­che­tul de pe lân­gă Îna­l­ta Cur­te de Casa­ție și Jus­ti­ție, Par­che­tul de pe lân­gă Cur­tea de Apel Alba Iulia, Inspec­to­ra­tul de Poli­ție Jude­țean Alba şi Muze­ul Naţio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei anu­nţă recu­pe­ra­rea și repa­tri­e­rea unui lot sem­ni­fi­ca­tiv de bunuri de patri­mo­niu, însu­mând pes­te 500 de mone­de și 18 podoa­be daci­ce din argint, prin­tre care se regă­sesc și pie­se uni­cat.

Aces­tea vor fi pre­zen­ta­te în cadrul unei con­fe­rinţe de pre­să care va avea loc joi, 19 apri­lie 2018, înce­pând cu ora 14:00, la sedi­ul MNIR, Sala Lapi­da­ri­um, Calea Vic­to­ri­ei nr. 12, sec­tor 3, Bucu­reşti, în pre­zenţa unor îna­lți repre­zen­tanți ai insti­tu­ți­i­lor ce au cola­bo­rat la suc­ce­sul aces­tei ample acțiuni de repa­tri­e­re.

Prin­tre cei care vor lua cuvân­tul se numă­ră: dr. Augus­tin Lazăr, Pro­cu­ror Gene­ral al Româ­ni­ei, Minis­te­rul Public — Par­che­tul de pe lân­gă Îna­l­ta Cur­te de Casa­ţie şi Jus­ti­ţie, Ches­tor prin­ci­pal de poli­ție Ale­xan­dru Cătă­lin Ioni­ță, Inspec­tor Gene­ral al Poli­ți­ei Româ­ne, Bene­di­kt Sau­pe, con­si­li­er în cadrul Amba­sa­dei Repu­bli­cii Aus­tria în Româ­nia, dr. Erne­st Ober­län­der — Târ­no­vea­nu, mana­ger al Muze­u­lui Națio­nal de Isto­rie a Româ­ni­ei.

Pie­se­le, de o valoa­re exce­pţio­na­lă, au fost recu­pe­ra­te cu spri­ji­nul poli­ți­ei din ora­șul aus­tr­i­ac Salz­bu­rg, aces­tea făcând obiec­tul unor cer­ce­tări ample care au în cen­trul lor tra­fi­cul ili­cit de bunuri cul­tu­ra­le mobi­le.

Lotul de mone­de cuprin­de atât pie­se numis­ma­ti­ce daci­ce din argint emi­se în seco­le­le III-II a.Chr., cât și emi­siuni roma­ne repu­bli­ca­ne și impe­ri­a­le emi­se între seco­le­le II a.Chr și I p.Chr., aces­tea fiind mone­de care au cir­cu­lat în spa­ți­ul intra-car­par­tic și la nord de Dună­re în peri­oa­da cuprin­să între seco­le­le III a.Chr‑I p.Chr.

În ceea ce pri­veș­te lotul de 18 podoa­be de ori­gi­ne daci­că aces­ta cuprin­de: bră­țări, fibu­le, un coli­er cu pan­dan­ti­ve, un lanț și un pin­ten. Aces­tea sunt data­bi­le între seco­le­le I a.Chr. și I p.Chr., fiind rea­li­za­te în ate­li­e­re din spa­ţi­ul locu­it de către geto-daci, cu pre­di­le­cţie Transil­va­nia (spa­ţi­ul intra­car­pa­tic), Sălaj-Cri­şa­na (spa­ţi­ul de la vest de Car­pa­ţii Apu­seni), Banat și Olte­nia. Se remar­că două tipuri de bră­țări uni­cat, rea­li­za­te din bare de argint, una din­tre bră­țări având ter­mi­na­ți­i­le în for­mă de cap de lup, în timp ce o serie de bră­țări se indi­vi­du­a­li­zea­ză prin pre­zen­ța unor ine­le de care sunt prin­se pan­dan­ti­ve mici în for­mă de secu­re.

Până în pre­zent s‑au desfă­şu­rat nume­roa­se ope­ra­ţiuni de recu­pe­ra­re şi repa­tri­e­re a unor bunuri de patri­mo­niu prin apli­ca­rea con­venţi­ei UNIDROIT. Ca urma­re a aces­tor acţiuni, patri­mo­ni­ul cul­tu­ral naţio­nal a fost reîn­tre­git cu urmă­toa­re­le bunuri pre­cum: bră­ţări daci­ce rega­le din aur,  mone­de din aur şi argint de tip Koson, două umbo de scu­turi de para­dă rega­le daci­ce din fier, mone­de gre­ceşti din aur de tip Lysi­ma­chos, unel­te şi arme din fier.


Man­ga­lia News, 16.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele