Minivacanța de 1 Mai, promovare zero. Autoritățile și mai marii turismului de pe litoral dorm

0
407

Mini­va­can­ța de 1 Mai se apro­pie cu pași repezi însă, până la aceas­tă oră, nu s‑a rea­li­zat un calen­dar al eve­ni­men­te­lor care să fie pro­mo­vat pen­tru a atra­ge, în Mama­ia, iubi­to­rii de dis­trac­ție.

Nu se știe exact ce eve­ni­men­te vor fi în aces­tă peri­oa­dă, nu exis­tă bro­șuri, pro­mo­va­re sau infor­ma­re.

Am ape­lat la Cori­na Mar­tin și am aflat că de 1 Mai, în Mama­ia va avea loc a 23‑a edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui Sunwa­ves unde sunt aștep­tați 25.000 de vizi­ta­tori “unici”, din care apro­xi­ma­tiv 10.000 de tineri vest euro­peni (Anglia și Fran­ta sunt pe pri­me­le 2 locuri). În total, în 5 zile de fes­ti­val se esti­mea­ză pes­te 100.000 de par­ti­ci­panți. Sunwa­ves se des­fă­șoa­ră în peri­oa­da 26 aprilie‑1 mai.

Tot în ace­eași peri­oa­dă, la Com­plex Enig­ma — Mama­ia Nord are loc a 3‑a edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui du Bonhe­ur, un eve­ni­ment pen­tru gur­manzi și nu numai. Pes­te 40 de stan­duri cu pre­pa­ra­te din cele mai vari­a­te și mai ine­di­te vor putea fi găsi­te aici.

Pla­ja Kudos din Mama­ia se va des­chi­de, de ase­me­nea, pe 26 apri­lie. Intra­rea este libe­ră.

Aces­te eve­ni­men­te nu sunt medi­a­ti­za­te decât pe pagi­ni­le de face­bo­ok ale orga­ni­za­to­ri­lor.

OMD-ul con­dus de Nico­lae Buco­va­lă și Anca Nedea nu a între­prins nimic în sen­sul pro­mo­vă­rii sta­țiu­nii poa­te pen­tru că așteap­tă să aibă acces la taxa de pro­mo­va­re și abia după ace­ea va înce­pe trea­ba.

Nici auto­ri­tă­ți­le loca­le nu par să dea prea mare impor­tan­ță min­ia­can­ței de 1 mai, chiar dacă pen­tru oraș și sta­țiu­ne este o oport­u­ni­ta­te uri­a­șă.

În schimb sunt cu toții foar­te impli­cați în a face sta­te­gii de turism de zeci de mii de euro, în a ține dis­cur­suri lungi și sfo­ră­i­toa­re des­pre ce tre­bu­ie făcut, în timp ce ora­șul și sta­țiu­nea Mama­ia se degra­dea­ză văzând cu ochii.

Mai sub­li­ni­em doar fap­tul că anul aces­ta, lito­ra­lul româ­nesc nu a fost pre­zent la niciun târg inter­națio­nal de turism.

Con­ti­nu­a­rea, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele