KEMPO: Clubul WUSHU MAXX Mangalia a obținut 7 Medalii la Campionatul National de Knockdown

0
1266

Recent, Fede­ra­tia Româ­nă de Kem­po a orga­ni­zat Cam­pi­o­na­tul Natio­nal de Kno­c­k­down. Clu­bul WUSHU MAXX Man­ga­lia a par­ti­ci­pat la acest cam­pi­o­nat cu șap­te spor­tivi, cinci de la Man­ga­lia si doi din cadrul sec­ti­ei 23 August. Toți cei șap­te spor­tivi au urcat pe podi­um!

Iată rezul­ta­te­le:

Locul 1 — Anefi Karin, cate­go­ria de var­sta 6–8 ani.

Locul 2 — Badea Ste­fa­nia, 8–19 ani.

Locul 3:

Lutic Andrei, 12–14 ani, 45 kg,

Bal­can Lucian, 12–14 ani, 75 kg,

Basa­rab Radu, 12–14 ani, 50 kg.

Sec­tia din 23 August:

Locul 3 — Măr­gi­nean Flo­rin Andrei, 12–14 ani, 60 kg.

Locul 3 — Ioni­ta Andrei Ionut, 14 ‑16 ani, 75 kg.

Antre­nor Man­ga­lia - Var­to­lo­mei Titi.

Instruc­tor 23 August — Budea­nu Ionut Flo­rin.


Spor­tul for­mea­ză men­ta­li­tăți puter­ni­ce!

O scur­tă poves­te rea­lă: Flo­rin Andrei Măr­gi­nean, spor­ti­vul pre­mi­at de la 23 August este un elev foar­te bun, seri­os, dis­ci­pli­nat și moti­vat, la fel ca și cei­lalți colegi ai săi, și pen­tru fap­tul că antre­no­rii nu îi pri­mesc la antre­na­men­te decât pe baza car­ne­tu­lui de note, iar dacă scad note­le…, e de rău!

Flo­rin era intro­ver­tit, emo­tiv. Acum e mai sigur de el, are încre­de­re in for­țe­le pro­prii. Era gră­suț, acum e bine for­mat, se dezvol­tă armo­ni­os (fizic și inte­lec­tu­al, vor­bind).

Clu­bul WUSHU MAXX Man­ga­lia func­țio­nea­ză de mulți ani într‑o sală îngus­tă, de la sub­so­lul Casei de Cul­tu­ră Man­ga­lia, prin­tre țevi­le de la insta­la­ția ter­mi­că… Acea came­ră are 3/4 m…

Antre­no­rul Titi Var­to­lo­mei și copi­ii au aranjat‑o, au văruit‑o, pe banii lor și, da, în ast­fel de spa­ții se obține per­for­man­ță, la Man­ga­lia! Antre­no­rul și‑a cum­pă­rat o mași­nă mai mare, spe­cial pen­tru a mer­ge cu copi­ii la com­pe­ti­ții, pe banii lui.

Are rezul­ta­te fru­moa­se, atât pen­tru fizi­cul copi­i­lor, dar mai ales pen­tru men­tal, pen­tru per­so­na­li­ta­tea lor.

Ionuț Flo­rin Budea­nu, instruc­to­rul de la 23 August, e fos­tul lui elev, din zona Fru­vi­i­leg și iată ce om fru­mos a ieșit, cam­pi­on națio­nal și euro­pean etc. Are părinți care îi spun: “Dom­nu’ antre­nor, vă rog să îi spu­neți dum­ne­a­voas­tră să facă… res­pec­ti­vul lucru, pen­tru că pe mine nu mă ascul­tă!”

Îmi plac oame­nii modești, dar care aduc schim­bări mari, trep­tat, pas cu pas…, în soci­e­ta­te, în vii­to­rul comu­ni­tă­ții noas­tre. Pen­tru că acești copii repre­zin­tă vii­to­rul, iar antre­no­rii îi for­mea­ză fru­mos. Fac volun­ta­ri­at, adu­nă hai­ne ;i jucă­rii, iar de Cră­ciun și de Paști fac pache­te pe care le duc ei, per­so­nal copi­i­lor săr­mani…(A rela­tat prof. Magda­le­na Iacob, redac­tor șef-adjunct al coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News).


Man­ga­lia News, Joi, 5 apri­lie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele