Gabriela Apostu: Și totuși…

0
234
Booking.com

   ”Am pri­vit în ochi și am citit nepu­tin­ță. Am pri­vit din­co­lo de ei și am găsit frus­tra­re și o doză de ură pro­ță­pi­tă la vede­re. Frus­tra­rea celui care, cîn­d­va, și‑a dorit, n‑a avut, iar acum vrea să aibă cu tot din­a­din­sul, mer­gînd din­co­lo de prin­ci­pii și mora­li­ta­te. Recu­nosc, acum mă încear­că o rea­lă com­pa­siu­ne (deși ego-ul meu mă pune la zid pen­tru asta). 

  Tre­bu­ie să-ți fi lip­sit mul­te în copi­lă­rie. Și toa­te pen­tru că iubi­rea de atunci n‑a fost pre­zen­tă cu ade­vă­rat, lăsînd loc liber tutu­ror nepu­tin­țe­lor să-și facă odih­nă în via­ța ta. 

   Știu că Dum­ne­zeu e pre­zent și‑n tine și asta mă aju­tă acum să cred că într‑o zi, o oare­ca­re zi, te vei așe­za în drep­tul oglin­zii și te vei pri­vi cura­jos. Și cred că ai cali­tăți de care ai uitat. 

   Din­co­lo de obse­si­i­le pen­tru ”omul de suc­ces”, se află cu sigu­ran­ță și omul sen­si­bil și ani­mat de lucruri fru­moa­se, care a eșu­at cîn­d­va, dar care poa­te ori­cînd să alea­gă calea dreap­tă.

   Simt că nu ai fost mîn­dru pen­tru demer­sul tău, chiar dacă ceea ce te încear­că la pri­ma stri­ga­re e ide­ea că ai pier­dut. Dacă simt bine… și tu simți ceea ce cred eu că simți, din­co­lo de mas­ca nepu­tin­ței, sau a ide­ii de eșec, înseam­nă că mai exis­tă o șan­să: ace­ea de a te întîl­ni cu băr­ba­tul din tine și sufle­tul lui, cîn­d­va rănit. A venit vre­mea, cred eu, să îl vin­deci.

   Îmi doresc să cred că te mai pot pri­vi în ochi așa cum am făcut‑o în urmă cu două zile (deși pri­vi­ri­le noas­tre au fost tăi­oa­se), dar de data aceas­ta să‑l pot întîl­ni pe omul fără mas­că. 

   Sunt capa­bi­lă să-ți zîm­besc cu sin­ce­ri­ta­te, toc­mai pen­tru că eu cred în oameni și în tre­zi­rea lor!

   Să auzim doar de bine.

   Cu sin­ce­ri­ta­te, 

   Un om”.


Man­ga­lia News, 28.04.2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele