Dezbateri privind intenția administrației locale de a muta sediul Colegiului Economic Mangalia

1
1212

Joi, 26. 04. 2018, la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, a avut loc o sedin­ță care a avut ca ordi­ne de zi dez­ba­te­rea pri­vind inten­ția admi­nis­tra­ți­ei loca­le de a muta sedi­ul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia în cadrul cămi­ne­lor din incin­ta Lice­u­lui Teh­no­lo­gic „Ion Băne­scu”, urmând ca spa­ți­ul să fie relo­cat Șco­lii gim­na­zi­a­le „Gala Galac­tion”.

La întâl­ni­re au par­ti­ci­pat: pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an, con­si­li­e­rul local Mihai Sorin, inspec­tor gene­ral-adjunct, Anca Dra­go­mir, inspec­tor pen­tru învă­țămân­tul pro­fe­sio­nal și teh­nic, Danie­la Fran­go­pol, Șeful Ser­vi­ci­u­lui Pro­iec­te din pri­mă­ria Man­ga­lia, Popa Cipri­an, pro­fe­sori și părinți, repre­zen­tanți ai Con­si­li­u­lui ele­vi­lor din Cole­gi­ul Eco­no­mic.

În des­chi­de­rea ședin­ței, doam­na direc­tor, Cio­bă­nel Ralu­ca-Simo­na pre­zin­tă pozi­ția Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, ace­ea că muta­rea ar adu­ce pre­ju­di­cii mate­ri­a­le și mora­le celor 930 de elevi ai șco­lii, ar duce la pier­de­rea acre­di­tă­rii din cau­za neîn­de­pli­ni­rii  con­di­ți­i­lor mini­ma­le, ar blo­ca pro­iec­te­le în deru­la­re, ar duce la pier­de­rea finan­ță­ri­lor.

Au fost ascul­ta­te opi­ni­i­le cadre­lor didac­ti­ce, ale părin­ți­lor și ale repre­zen­tan­tu­lui Con­si­li­u­lui ele­vi­lor. Dom­nul pri­mar a ară­tat că este des­chis  dia­lo­gu­lui și că aceas­tă întâl­ni­re este una con­struc­ti­vă, deo­a­re­ce a aflat opi­ni­i­le pro­fe­so­ri­lor, ale părin­ți­lor și nume­roa­se aspec­te spe­ci­fi­ce învă­țămân­tu­lui teh­no­lo­gic, pro­fil ser­vi­cii. A pre­ci­zat, de ase­me­nea, că nu va lua o deci­zie fără con­sul­ta­rea tutu­ror direc­to­ri­lor de școli din muni­ci­piu. Și, pen­tru că este impor­tan­tă opi­nia ele­vi­lor, la fina­lul ședin­ței a stat de vor­bă cu aceștia, și‑a expri­mat dorin­ța ca ele­vii să aibă rezul­ta­te bune, și, dacă ei doresc să per­for­meze în acest spa­țiu, așa va fi.

Con­clu­zia este una opti­mis­tă pen­tru Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia, care doreș­te să-și păs­tre­ze sedi­ul. Aceas­tă clă­di­re este un sim­bol pen­tru oraș, fiind sino­nim cu învă­țămân­tul eco­no­mic de cali­ta­te din sudul lito­ra­lu­lui.

A trans­mis con­du­ce­rea Cole­gi­u­lui Eco­no­mic Man­ga­lia.


Citiți și: Punc­tul de vede­re al ele­vi­lor de la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia – COMUNICAT

UPDATE:

În urma dis­cu­ţi­i­lor, Radu Cris­ti­an, pri­ma­rul Man­ga­li­ei a con­clu­zio­nat că repre­zen­tanţii ambe­lor uni­tă­ţi de învă­ţământ au drep­ta­te: şi cei de la Cole­gi­ul Eco­no­mic, dar şi cei de la Școa­la gim­na­zi­a­lă nr.5, care nu are sufi­cient spa­ţiu pen­tru desfă­şu­ra­rea cur­su­ri­lor.

Deci­zia a fost ca ele­vii de la Cole­gi­ul Eco­no­mic să nu mai fie muta­ţi într‑o altă clă­di­re, întru­cât un ast­fel de demers ar impli­ca şi mul­tă biro­cra­ţie, iar de cea­lal­tă par­te, admi­nis­tra­ţia loca­lă urmând să găseas­că un spa­ţiu adec­vat şi pen­tru ele­vii de la Școa­la nr. 5.


Man­ga­lia News, 26.04.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Deci­zia asta tre­bu­ia lua­ta ina­in­te sa se faca ata­ta scan­dal si sa fie ata­ta stres pen­tru cei impli­cati! Dar inca o data e demon­strat ca ace­le cape­te inco­ro­na­te de la con­du­ce­rea loca­la nu vad, nu aud, nu gan­desc.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele