Atenție, pescari: E prohibiție! Inclusiv în Marea Neagră!

0
1645
Booking.com

TELEGRAF Onli­ne: În con­for­mi­ta­te cu Ordi­nul comun al Minis­tru­lui Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rura­le și Minis­tru­lui Mediu­lui, cu nr. 8/174/2018, pri­vind sta­bi­li­rea peri­oa­de­lor și zone­lor de prohi­bi­ție a pes­cu­i­tu­lui, pre­cum și a zone­lor de pro­tec­ție a resur­se­lor acva­ti­ce vii în anul 2018, se insti­tu­ie măsuri de prohi­bi­ție pen­tru pes­cu­i­tul înscop comer­ci­al, recre­a­tiv și fami­li­al al ori­că­ror spe­cii de pești, crus­ta­cee, moluș­te și alte vie­țu­i­toa­re acva­ti­ce în habi­ta­te­le pis­ci­co­le naturale,pe o dura­tă de 60 de zile, în peri­oa­da 7 apri­lie – 5 iunie inclu­siv, iar în ape­le care con­sti­tu­ie fron­ti­e­ră de stat, inclu­siv Gol­ful Musura,pe o dura­tă de 45 de zile, în peri­oa­da 7 apri­lie – 22 mai inclu­siv, cu excep­ți­i­le pre­vă­zu­te în ordin.

Se inter­zic:

– pes­cu­i­tul în scop comer­ci­al şi recre­a­tiv al ori­că­ror spe­cii de peşti, crus­ta­cee, molu­ş­te şi alte vieţu­i­toa­re acva­ti­ce în râul Prut şi în zone­le inun­da­te per­ma­nent sau tem­po­rar limi­tro­fe aces­tu­ia, pre­cum şi în lacul de acu­mu­la­re Stân­ca-Cos­teşti, pe o dura­tă de 60 de zile, în peri­oa­da 7 apri­lie-05 iunie inclu­siv.

– pes­cu­i­tul în scop comer­ci­al, recre­a­tiv şi fami­li­al al ori­că­ror spe­cii de peşti, crus­ta­cee, molu­ş­te şi alte vieţu­i­toa­re acva­ti­ce în zona Gâr­la Tur­ceas­că-Melea­ua Sfân­tu Ghe­or­ghe până la Cio­tic, pe o dura­tă de 60 de zile, în peri­oa­da 7 apri­lie-05 iunie inclu­siv.

– pes­cu­i­tul în scop comer­ci­al şi recre­a­tiv al ori­că­ror spe­cii de peşti, crus­ta­cee, molu­ş­te şi alte vieţu­i­toa­re acva­ti­ce în flu­vi­ul Dună­rea în zona care con­sti­tu­ie fron­ti­e­ră de stat cu Repu­bli­ca Bul­ga­ria, pe o dura­tă de 45 de zile, în peri­oa­da 15 apri­lie-30 mai inclu­siv.

– pes­cu­i­tul în scop comer­ci­al şi recre­a­tiv al ori­că­ror spe­cii de peşti, crus­ta­cee, molu­ş­te şi alte vieţu­i­toa­re acva­ti­ce în flu­vi­ul Dună­rea în zona care con­sti­tu­ie fron­ti­e­ră de stat cu Ucrai­na, pe o dura­tă de 45 de zile, în peri­oa­da 22 aprilie‑5 iunie inclu­siv.

Se inter­zi­ce pes­cu­i­tul comer­ci­al, recre­a­tiv şi fami­li­al al spe­ci­i­lor de peşti şi alte vieţu­i­toa­re acva­ti­ce, după cum urmea­ză:

a)ştiuca, de la data intră­rii în vigoa­re a pre­zen­tu­lui­or­din­pâ­nă la 15 mar­tie inclu­siv,

b)în mod spe­cial, pe teri­to­ri­ul Admi­nis­tra­ţi­ei Rezer­va­ţi­ei Biosfe­rei “Del­ta Dună­rii”, în afa­ra peri­oa­de­lor de prohi­bi­ţie, pes­cu­i­tul recreativ/sportiv la ştiu­că este per­mis numai cu eli­be­ra­rea tutu­ror cap­tu­ri­lor (cat­ch & relea­se);

c)pietrarul (Zin­gel zin­gel), fusa­rul (Zin­gel stre­bel), ghi­bo­rţul de râu (Gym­no­ce­pha­lus baloni), cer­nu­ş­ca (Petro­le­u­ciscus borysthenicus/Leucisus borys­the­ni­cus), şală­ul văr­gat (Sti­zos­te­dion vol­gen­sis), aspre­te­le (Roma­ni­ch­tyis val­sa­ni­co­la), peca­ri­na (Peca­ri­na demi­do­ffi), guvi­dul de bal­tă (Pro­te­ror­hi­nus mar­mo­ra­tus), guvi­dul (Neo­go­bi­us syr­man), zglă­voa­ca răsă­ri­tea­nă (Cot­tus poe­ci­lo­pus), los­tri­ţa (Hucho hucho), miha­lţul (Lota lota) şi cara­cu­da (Cara­s­si­us cara­s­si­us), pre­cum şi alte vieţu­i­toa­re acva­ti­ce inclu­se în ane­xe­le nr. 4A şi 4B la Ordo­nanţa de urgenţă a Guver­nu­lui nr. 57/2007 pri­vind regi­mul ari­i­lor natu­ra­le pro­te­ja­te, con­ser­va­rea habi­ta­te­lor natu­ra­le, a flo­rei şi fau­nei săl­ba­ti­ce, apro­ba­tă cu modi­fi­cări şi com­ple­tări prin Legea nr. 49/2011, cu modi­fi­că­ri­le şi com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re, tot tim­pul anu­lui;

d)coregonul şi lipa­nul, tot tim­pul anu­lui;

e)păstrăvul de mare, tot tim­pul anu­lui;

f)păstrăvul indi­gen, păs­tră­vul cur­cu­beu şi păs­tră­vul fân­tâ­nel, înce­pând cu data intră­rii în vigoa­re a pre­zen­tu­lui ordin până la data de 30 apri­lie inclu­siv şi din 15 sep­tem­brie până pe 31 decem­brie;

g)sturionii, tot tim­pul anu­lui, cu exce­pţia pes­cu­i­tu­lui în scop şti­inţi­fic;

h)femelele de raci, în peri­oa­da de la data intră­rii în vigoa­re a pre­zen­tu­lui­or­din­pâ­nă la 15 iunie inclu­siv, şi feme­le­le şi mas­cu­lii de raci, în peri­oa­da 1 noiem­brie-31 decem­brie inclu­siv;

i)capturarea lipi­to­ri­lor medi­ci­na­le (Hiru­do ver­ba­na), pe o dura­tă de 62 de zile, în peri­oa­da 1 iulie-31 august inclu­siv.

În Marea Nea­gră se inter­zic:

a) pes­cu­i­tul rechi­nu­lui, deţi­ne­rea şi comer­ci­a­li­za­rea aces­tu­ia, în peri­oa­da 15 mar­tie-15 apri­lie inclu­siv şi în peri­oa­da 15 octom­brie-30 noiem­brie inclu­siv;

b)reţinerea la bord a feme­le­lor de rechin ges­tan­te, pe toa­tă peri­oa­da anu­lui;

c)pescuitul stu­ri­o­ni­lor, tot tim­pul anu­lui, cu exce­pţia pes­cu­i­tu­lui în scop şti­inţi­fic;

d)pescuitul guvi­zi­lor, pe o dura­tă de 31 de zile, în peri­oa­da 1 mai-31 mai inclu­siv;

e)pescuitul del­fi­ni­lor, tot tim­pul anu­lui, menţinân­du-se obli­ga­ti­vi­ta­tea rapor­tă­rii cap­tu­ri­lor acci­den­ta­le de del­fini inclu­siv din ZEE (zona eco­no­mi­că exclu­si­vă).

Peri­oa­da de prohi­bi­ţie a cal­ca­nu­lui este 15 apri­lie-15 iunie inclu­siv.

Cap­tu­ra­rea rapa­nei (Rapa­na veno­sa) este per­mi­să tot tim­pul anu­lui.

Prohi­bi­ţia pes­cu­i­tu­lui în scop comer­ci­al, fami­li­al şi recre­a­tiv al scrum­biei de Dună­re se sta­bi­leş­te pe sec­toa­re ast­fel:

a)pe sec­to­rul de Dună­re şi bra­ţe­le sale, de la Marea Nea­gră până la Cea­tal Chi­lia, Mm 43, pe o dura­tă de 10 zile, în peri­oa­da 7 apri­lie-16 apri­lie inclu­siv;

b)pe sec­to­rul de Dună­re şi bra­ţe­le sale, de la Cea­tal Chi­lia, Mm 43, până la Vadul Oii, km 238, pe o dura­tă de 15 zile, în peri­oa­da 12 apri­lie-26 apri­lie inclu­siv;

c)pe sec­to­rul de Dună­re şi bra­ţe­le sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Chi­ciu, km 374,5, pe o dura­tă de 30 de zile, în peri­oa­da 12 mai-10 iunie inclu­siv;

d)pe sec­to­rul de Dună­re şi bra­ţe­le sale de la Chi­ciu, km 374,5, până la Gura Timo­cu­lui, km 845,6, pe o dura­tă de 30 de zile, în peri­oa­da 15 apri­lie-15 mai inclu­siv;

e)pescuitul scrum­biei este inter­zis în tot cur­sul anu­lui în faţa guri­lor de văr­sa­re a Dună­rii în mare pe o adân­ci­me de 5 kilo­me­tri în lar­gul mării şi pe un cori­dor lat de 2 kilo­me­tri soco­tit câte 1 kilo­me­tru de o par­te şi de alta a axu­lui bra­ţe­lor Sfân­tu Ghe­or­ghe şi Suli­na.

În faţa bra­ţu­lui Chi­lia, lăţi­mea cori­do­ru­lui inter­zis este de 1 kilo­me­tru spre sud de axul bra­ţu­lui, iar spre nord până la limi­ta ape­lor teri­to­ri­a­le româ­ne;

f)în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le lega­le în vigoa­re în peri­me­trul Rezer­va­ţi­ei Biosfe­rei “Del­ta Dună­rii” se admi­te pes­cu­i­tul în scop fami­li­al al scrum­biei folo­sind maxi­mum 2 set­ci în peri­oa­da 28 martie‑6 apri­lie inclu­siv, în zone­le apro­ba­te prin Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 763/2015 pen­tru apro­ba­rea Pla­nu­lui de mana­ge­ment şi a Regu­la­men­tu­lui Rezer­va­ţi­ei Biosfe­rei “Del­ta Dună­rii”;

g)în sezo­nul de pes­cu­it la scrum­bie cap­tu­ri­le acci­den­ta­le de cipri­ni­de asi­a­ti­ce (sân­ger, novac, cosaş) se pot reţi­ne în vede­rea valo­ri­fi­că­rii. (telegrafonline.ro, 17.04.2018).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele