Surse apropiate negocierilor: ”Olandezii de la Damen vor prelua curând misiunea de a redresa Șantierul Naval Mangalia!”

0
3061

Edi­tia de Sud: Nego­ci­e­ri­le pur­ta­te în cadrul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei pe mar­gi­nea pre­luă­rii pache­tu­lui majo­ri­tar de acțiuni ale Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia se apro­pie de sfâr­șit. Ast­fel, cei care au rămas în cărți și care vor avea și câștig de cau­ză se pare că sunt olan­de­zii de la Damen. 

Sur­se apro­pi­a­te nego­ci­e­ri­lor au decla­rat pen­tru „Edi­ția de Sud” că întâl­ni­rea de ieri de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei cu amba­sa­do­rul Ita­li­ei și repre­zen­tan­ții Fin­can­ti­eri nu se va con­cre­ti­za într-un par­te­ne­ri­at, întru­cât inves­ti­to­rii erau inte­re­sați mai mult de obți­ne­rea con­trac­tu­lui pri­vind con­stru­i­rea cor­ve­te­lor.

Pe de altă par­te, nego­ci­e­ri­le cu olan­de­zii de la Damen durea­ză de câte­va luni și s‑ar fi pier­dut timp pre­ți­os dacă s‑ar fi por­nit de la zero și cu ita­li­enii de la Fin­can­ti­eri. 

Astăzi, repre­zen­tan­ții Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia au comu­ni­cat core­e­ni­lor că data de 7 mar­tie nu repre­zin­tă ter­me­nul-limi­tă până la care sta­tul româm să-și exer­ci­te drep­tul de pre­em­țiu­ne.

În ace­lași timp, minis­trul Eco­no­mi­ei, Dănuț Andru­ș­că se men­ți­ne ferm pe pozi­ție și nu admi­te altă vari­an­tă decât ace­ea ca sta­tul român să deți­nă pache­tul majo­ri­tar de 51%, iar olan­de­zii de la Damen, 49%.

Ast­fel, în pre­zent, min­gea se află la olan­dezi, care, în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re vor lucra la pro­ce­du­ra de trans­fer a 2 pro­cen­te sta­tu­lui român, pen­tru ca aces­ta din urmă să deți­nă con­tro­lul asu­pra Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia.

Vom reve­ni. (editiadesud.ro, 07.03.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply