Senatorul PSD Tit-Liviu Brăiloiu: ‘Somnul rațiunii naște monștri’. Declarație politică

0
605

Comu­ni­cat de pre­să: Pe 7 mar­tie, dom­nul sena­tor PSD Tit-Liviu Bră­i­lo­iu a pre­zen­tat în ple­nul Sena­tu­lui o decla­ra­ție poli­ti­că inti­tu­la­tă “Som­nul rațiu­nii naș­te monș­tri”. Redăm în între­gi­me tex­tul decla­ra­ției:

Tot în luna mar­tie, dar cu 272 de ani în urmă, într-un sat din pro­vin­cia Ara­gon, din nor­dul Spa­niei, se năș­tea cel care avea să devi­nă unul din­tre cei mai de sea­mă pic­tori ai lumii: Franci­sco de Goya. Dar nu des­pre mare­le pic­tor doresc să vă rețin aten­ția în decla­ra­ția poli­ti­că de astăzi  și nici des­pre ope­re­le sale găz­du­i­te de Muze­ul Pra­do, ci des­pre cele­bra sa reflec­ție „Som­nul rațiu­nii naș­te monș­tri”.

Dacă dez­ba­te­rea sen­su­lui pro­fund al aces­te­ia în ope­re teo­re­ti­ce a fost și rămâ­ne bene­fi­că pen­tru pro­gre­sul unei soci­e­tăți demo­cra­ti­ce,  cu totul alt­fel se pune pro­ble­ma când aces­ta exce­de cadru­lui teo­re­tic și al repre­zen­tă­ri­lor artis­ti­ce  și se mate­ria­li­zea­ză în stra­dă, în mani­fes­tări, ati­tu­dini și slo­ga­nuri care lovesc în însăși esen­ța demo­cra­ți­ei, a sta­tu­lui de drept carac­te­ri­zat prin supre­ma­ția legii și a res­pec­tu­lui față de lege.

În sens larg, într‑o soci­e­ta­te demo­cra­ti­că, „som­nul rațiu­nii” înseam­nă de fapt  som­nul inte­li­gen­ței și al rațiu­nii poli­ti­ce, som­nul logi­cii și al res­pec­tu­lui față de valo­ri­le care defi­nesc sta­tul  de drept și insti­tu­ți­i­le sale, înseam­nă încu­ra­ja­rea urii și a unor sen­tin­țe care exced seco­lu­lui XXI  într‑o Euro­pă civi­li­za­tă și într‑o țară mem­bră a Uniu­nii Euro­pe­ne.

Aceas­tă tră­i­re am avut‑o văzând ima­gini de la așa-zisa mani­fes­ta­ție de pro­test care a urmat după decla­ra­ția în care minis­trul Jus­ti­ți­ei a anun­țat declan­șa­rea pro­ce­du­rii de revo­ca­re din func­ție a pro­cu­ro­ru­lui șef al DNA. În sea­ra ace­ea, în Pia­ța Vic­to­ri­ei, câți­va #rezist  par­că tele­por­tați din Evul Mediu tim­pu­riu au ridi­cat în ștrean­gu­ri­le unei spân­zu­ră­tori repre­zen­tă­ri­le batjo­co­ri­toa­re ale pre­șe­din­ți­lor celor două Came­re ale Par­la­men­tu­lui și a minis­tru­lui Jus­ti­ți­ei.

Și pen­tru că nu li se păru­se des­tul, au pro­cla­mat drept „călăi”  pe înșiși pre­șe­din­te­le Româ­ni­ei și pro­cu­ro­rul șef al DNA. În jurul aces­tor „jus­ti­țiari”, într‑o ati­tu­di­ne la fel de pri­mej­di­oa­să, câte­va sute de sim­pa­ti­zanți apla­u­dau fre­ne­tic. Bine­în­țe­les, tele­vi­ziuni din mul­te țări trans­mi­teau  live ima­gini din capi­ta­la țării care doreș­te să fie accep­ta­tă în spa­ți­ul Schen­gen, ală­tu­ri de mul­te alte sta­te euro­pe­ne civi­li­za­te !

Pen­tru ori­ce om poli­tic res­pon­sa­bil, ca și pen­tru ori­ce alt om de bună-cre­din­ță, ima­gi­ni­le spân­zu­ră­to­rii, mai ales sim­bo­li­ce, nece­si­tă un răs­puns urgent la mai mul­te între­bări.

În pri­mul rând, pre­șe­din­te­le țării este de acord cu ima­gi­nea de „călău” pe care i‑au atribuit‑o extre­miș­tii din #rezist, pre­cum și cu ima­gi­nea „spân­zu­ra­ți­lor” pre­șe­dinți ai Came­rei Depu­ta­ți­lor și Sena­tu­lui ?  Până în acest moment, pre­șe­din­te­le nu a dat nici cel mai mic semn că l‑ar deran­ja aceas­tă pos­tu­ră, ceea ce mă deter­mi­nă să con­stat „som­nul rațiu­nii” domni­ei-sale, deși este obli­gat de Con­sti­tu­ție să  medie­ze și să deten­sio­ne­ze soci­e­ta­tea.

În al doi­lea rând, după mul­ti­tu­di­nea de abu­zuri dove­di­te împo­tri­va unor oameni nevi­no­vați și alte încăl­cări fla­gran­te ale legii de către unii pro­cu­rori din sub­or­di­nea sa, pen­tru care la recen­tul bilanț le‑a adus lau­de împo­tri­va evi­den­ței fap­te­lor repro­ba­bi­le, de ce doam­na pro­cu­ror șef al DNA dove­deș­te un pro­fund „somn al rațiu­nii” și nu decla­ră public că nici domnia-sa și nici insti­tu­ția pe care încă o mai con­du­ce nu sunt „călăi” ai demo­cra­ți­ei, ai oame­ni­lor poli­tici și ai celor de afa­ceri, ai con­du­că­to­ri­lor aleși demo­cra­tic la nivel cen­tral și local, al oame­ni­lor de artă, ști­in­ță și cul­tu­ră etc.

În al tre­i­lea rând, de ce repre­zen­tan­ții de frun­te ai par­ti­de­lor par­la­men­ta­re din opo­zi­ție își dorm pro­fund acest „somn al rațiu­nii” care naș­te ast­fel de „monș­tri” ?  De ce oame­nii poli­tici ai opo­zi­ți­ei par­la­men­ta­re țin cu tot din­a­din­sul să demon­stre­ze țării întregi som­nul inte­li­gen­ței, al cul­tu­rii și al rațiu­nii poli­ti­ce, al bunu­lui simț și nu se deli­mi­tea­ză de acțiu­ni­le revan­șar­de ale aces­tor inci­ta­tori ?

Și nu în ulti­mul rând, de ce orga­ne­le abi­li­ta­te ale sta­tu­lui nos­tru demo­cra­tic nu acțio­nea­ză cu promp­ti­tu­di­ne în sen­sul pre­ve­de­ri­lor OUG nr.31/2002, care inter­zi­ce la art.2 lit. a), prin­tre alte­le, „recur­ge­rea la vio­len­ță pen­tru schim­ba­rea ordi­nii con­sti­tu­țio­na­le și a insti­tu­ți­i­lor demo­cra­ti­ce” ?  Apre­ciez  că și timi­di­ta­tea, lip­sa de hotă­râre și fer­mi­ta­te în apli­ca­rea legii repre­zin­tă tot o expre­sie a „som­nu­lui” rațiu­nii pen­tru care au fost cre­a­te și împu­ter­ni­ci­te aces­te insti­tu­ții ale sta­tu­lui, având drept con­se­cin­ță apa­ri­ția și îngă­du­i­rea aces­tor ade­vă­ra­te mons­tru­o­zi­tăți.

Doam­ne­lor și domni­lor sena­tori,

Îmi exprim con­vin­ge­rea că nici unui par­tid și nici unui om poli­tic, indi­fe­rent dacă în urma votu­lui demo­cra­tic sunt la guver­na­re sau în opo­zi­ție, nu le este îngă­du­it să accep­te nici măcar o sin­gu­ră cli­pă ceea ce numim „som­nul rațiu­nii și al răs­pun­de­rii poli­ti­ce”, aces­ta ducând la indi­fe­ren­ță și chiar la accep­ta­rea mani­fes­tă­ri­lor anti­so­ci­a­le, anti­de­mo­cra­ti­ce, a impu­ne­ri­lor absur­de și a inci­tă­ri­lor la ură și anar­hie.

Și ca să închei cu o meta­fo­ră, aș spu­ne că doar tru­pul omu­lui are voie și nevo­ie de odih­nă, de des­tin­de­re, de repa­us, în timp ce min­tea, rațiu­nea, inte­li­gen­ța, răs­pun­de­rea, sim­țul civic nu pot „stin­ge lumi­na și tra­ge obloa­ne­le” nici măcar o sin­gu­ră cli­pă. În caz con­trar,  „monș­trii” ati­tu­di­ni­lor și acțiu­ni­lor vădit  anti­de­mo­cra­ti­ce se vor înmulți expo­nen­ți­al.”

(Comu­ni­cat pri­mit de la Cabi­net par­la­men­tar PSD Con­stanţa, Sena­tor Tit-Liviu BRĂILOIU).


Man­ga­lia News, 10.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele