Francezii de la Naval Group şi Şantierul Naval Constanţa intră în competiţia pentru înzestrarea Forţelor Navale Române

1
1502

CUGET LIBER: Pri­ma­rul Dece­bal Făgă­dău le ţine pum­nii, dorind locuri de mun­că în Con­stanţa şi veni­turi mai mul­te la buge­tul local. ANCONAV şi GICAN vor susţi­ne pro­iec­tul˝.

Pro­gra­mul de înzes­tra­re a Forţe­lor Nava­le Româ­ne pre­ve­de con­stru­cţia a patru cor­ve­te mul­ti­fun­cţio­na­le şi moder­ni­za­rea fre­ga­te­lor „Rege­le Fer­di­nand” şi „Regi­na Maria”. Valoa­rea con­trac­tu­lui, care inclu­de trans­fe­rul de know-how în şan­ti­e­re­le din Româ­nia, se ridi­că la 1,6 — 1,8 mili­ar­de de euro.

Inte­re­sul pen­tru acest con­tract este uri­aş — a decla­rat, pen­tru coti­dia­nul „Cuget Liber”, Gelu Stan — direc­to­rul exe­cu­tiv al Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le a Con­struc­to­ri­lor de Nave (ANCONAV). Şi-au anu­nţat intenţia de a par­ti­ci­pa la rea­li­za­rea aces­tor pro­iec­te atât şan­ti­e­re nava­le româ­neşti, cât şi fir­me din stră­i­nă­ta­te, care vor înde­plini rolul de inte­gra­tor prin­ci­pal. Până în pre­zent se cunosc urmă­to­rii com­pe­ti­tori: Naval Gro­up (Franţa) împre­u­nă cu Şan­ti­e­rul Naval Con­stanţa, Damen Royal Schel­de (Olan­da) împre­u­nă cu Damen Shi­pyard Gala­ţi şi Fin­can­ti­eri (Ita­lia) împre­u­nă cu Şan­ti­e­rul Naval Vard Tul­cea. Câş­ti­gă­to­rul va tre­bui să înde­pli­neas­că cerinţe­le caie­tu­lui de sar­cini ela­bo­rat de Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le.”

v v v

Came­ra de Come­rţ şi Indus­trie a Româ­ni­ei, în par­te­ne­ri­at cu Aso­ci­a­ţia Indus­tri­ei Nava­le Fran­ce­ze (GICAN) şi gru­pul indus­tri­al fran­cez Naval Gro­up (fost DCNS), sub patro­na­jul doam­nei Michè­le Ramis, amba­sa­do­rul Franţei în Româ­nia, au orga­ni­zat, în zile­le de 15 şi 16 noiem­brie 2017, în Bucu­reşti şi la Con­stanţa, semi­na­rul indus­tri­al dedi­cat faci­li­tă­rii întâl­ni­ri­lor din­tre com­pa­ni­i­le fran­ce­ze şi româ­neşti.

Reu­niu­nea de la malul Mării Negre a fost găz­du­i­tă de Came­ra de Come­rţ, Indus­trie, Navi­ga­ţie şi Agri­cul­tu­ră Con­stanţa şi mode­ra­tă de direc­to­rul gene­ral Dănuţ Jugă­na­ru. Tre­bu­ie menţio­nat fap­tul că a fost pri­ma întâl­ni­re a indus­tri­ei mili­ta­re desfă­şu­ra­tă vreo­da­tă în stră­ve­chea ceta­te a Tomi­su­lui.

În mesa­jul de salut adre­sat repre­zen­tanţi­lor com­pa­ni­i­lor fran­ce­ze şi româ­neşti, Dece­bal Făgă­dău — pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa a decla­rat că s‑ar bucu­ra ca ora­şul să fie bene­fi­ci­a­rul coo­pe­ră­rii din­tre indus­tria nava­lă româ­neas­că fran­ce­ză şi cea româ­neas­că. Edi­lul s‑a gân­dit, desi­gur, la locu­ri­le de mun­că pe care le va adu­ce acest pro­gram şi la veni­tu­ri­le care vor intra în buge­tul pri­mă­ri­ei.

Paul Ili­cen­co — preşe­din­te­le în exer­ci­ţiu al ANCONAV le‑a pre­zen­tat oas­peţi­lor fran­cezi struc­tu­ra aso­ci­a­ţi­ei. Aceas­ta cuprin­de: 9 şan­ti­e­re nava­le, 5 com­pa­nii de pro­iec­ta­re, 12 com­pa­nii fur­ni­zoa­re de echi­pa­men­te şi 4 soci­e­tă­ţi de cla­si­fi­ca­re stră­i­ne. Cinci din­tre şan­ti­e­re­le nava­le au o expe­rienţă de pes­te 100 de ani în dome­ni­ul con­stru­cţi­i­lor şi repa­ra­ţi­i­lor de nave. Refe­rin­du-se la SNC, Ili­cen­co a ară­tat că aces­ta are capa­ci­ta­tea de a con­strui 5 nave şi a repa­ra 200 de nave pe an.

Tre­bu­ie ară­tat că, în pre­zent, indus­tria nava­lă româ­neas­că cuprin­de 55 de com­pa­nii, cu 14.600 de anga­ja­ţi şi rea­li­zea­ză o cifră de afa­ceri anu­a­lă de cir­ca 1,5 mili­ar­de de euro.

Des­pre Aso­ci­a­ţia Indus­tri­ei Nava­le Fran­ce­ze (GICAN) a vor­bit secre­ta­rul gene­ral Bru­no Nie­l­ly. Orga­ni­za­ţia cuprin­de 180 de mem­bri, cu 40.000 de anga­ja­ţi, care împre­u­nă rea­li­zea­ză o cifră de afa­ceri de 9,5 mili­ar­de de euro.

La rân­dul său, Phi­li­ppe Mis­so­ffe — direc­tor pen­tru coo­pe­ra­rea indus­tri­a­lă, a pre­zen­tat Naval Gro­up. Aceas­ta este o com­pa­nie inter­națio­na­lă de îna­l­tă teh­no­lo­gie, care pro­iec­tea­ză şi pro­du­ce sub­ma­ri­ne și nave de supra­fa­ță. Gru­pul ofe­ră ser­vi­cii pen­tru șan­ti­e­re­le nava­le și baze­le nava­le. De ase­me­nea, fur­ni­zea­ză o gamă lar­gă de solu­ții mari­ne pri­vind ener­gia rege­ne­ra­bi­lă. În anul 2016, Naval Gro­up a rea­li­zat veni­turi de 3,19 mili­ar­de de euro, cu 12.779 de anga­jați. Com­pa­nia a con­stru­it diver­se tipuri de nave mili­ta­re (nave de patru­la­re, fre­ga­te, cor­ve­te, sub­ma­ri­ne etc.) în diver­se ţări, prin­tre care Pakis­tan, Sin­ga­po­re, Aus­tra­lia şi Egipt.

În cadrul semi­na­ru­lui, Gelu Stan şi Bru­no Nie­l­ly au sem­nat memo­ran­du­mul de cola­bo­ra­re din­tre Aso­ci­a­ţia Naţio­na­lă a Con­struc­to­ri­lor de Nave şi Aso­ci­a­ţia Indus­tri­ei Nava­le Fran­ce­ze.

Docu­men­tul pre­ve­de că, în cazul în care fran­ce­zii vor câş­ti­ga con­trac­tul, ANCONAV va asi­gu­ra spri­jin logis­tic cu toa­te fir­me­le care pot exe­cu­ta lucră­ri­le date de inte­gra­to­rul prin­ci­pal, Naval Gro­up”, a pre­ci­zat Gelu Stan.

Semi­na­rul a con­ti­nu­at cu dis­cu­ţi­i­le faţă în faţă din­tre repre­zen­tanţii com­pa­ni­i­lor fran­ce­ze şi româ­neşti. Prin­tre fir­me­le din Franţa pre­zen­te s‑au numă­rat: Naval Gro­up, Air­bus Heli­cop­ters, Akka Tech­no­lo­gies, Assys­tem, Chan­ti­er Piri­ou, Eti­en­ne Lacro­ix, Fac­tem, IXBlue, MBDA, Nexeya, Nex­ter Sys­tem, Safran Elec­tro­nic & Defen­ce, Sch­nei­der Elec­tric, Sofre­sud, Tha­les Comun­ca­tion & Secu­ri­ty, Fren­ch MOD-DGA.

Con­ti­nu­a­rea, în cugetliber.ro, 13.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. cel mai bine se pre­zin­ta cor­ve­ta de tip sig­ma 10514 ‚nu ceva mai mic de aces­te dimen­siuni. naval grup sa pre­zin­te coca de la fremm nu plu­ta aia de gowind. fin­can­ti­eri poa­te veni cu cor­ve­ta mul­ti­rol gen aqu­i­ta­ne.
    teh­no­lo­gie si la trea­ba!

Leave a Reply