DAMENCOMUNICAT OFICIAL: Grupul Damen Shipyards încheie negocierile cu Guvernul României privind șantierul naval Mangalia

0
2567

NEWS: Damen Shi­pyar­ds Gro­up com­ple­tes nego­ti­a­tions with the Roma­nian Gover­n­ment on the Man­ga­lia shi­pyard.

Nego­ti­a­tions betwe­en Damen Shi­pyar­ds Gro­up and the Roma­nian Gover­n­ment on the Man­ga­lia shi­pyard were com­ple­ted on the eve­ning of Mar­ch 21st. René H. Ber­k­vens, CEO: “We are very plea­sed with the posi­ti­ve and con­struc­ti­ve dis­cus­sions held with Mr. Andru­ş­că, the Roma­nian Minis­ter of Eco­no­my, and his team.

We look forward to a posi­ti­ve result of the sha­re­hol­ders’ vote at the extra­or­di­na­ry sha­re­hol­ders mee­ting of Mar­ch 30th, whe­re hope­ful­ly the pre-emp­tion right will be wai­ved. This is the key hur­d­le in the pro­cess towar­ds a long term stra­te­gic par­t­ner­ship with the Roma­nian Gover­n­ment.”

The Man­ga­lia shi­pyard is known as Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI). Cur­ren­tly Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME) owns 51% of the sha­res in the yard.

On Novem­ber 10th, 2017, Damen sig­ned a sha­re pur­cha­se agre­e­ment for the acqu­i­si­tion of DSME’s sha­re­hol­ding in DMHI, sub­ject to the Roma­nian Government’s pre-emp­tion right (thro­u­gh its sha­re­hol­ding in San­ti­e­rul Naval “2 Mai” SA Man­ga­lia). Fol­lowing pro­duc­ti­ve and con­clu­si­ve nego­ti­a­tions on long-term stra­te­gic par­t­ner­ship with seni­or offi­ci­als of the Roma­nian Gover­n­ment, the wai­ver of the pre-emp­tion right is expec­ted to be made public by the end of Mar­ch. Sub­sequ­en­tly, the suc­cessful com­ple­tion of the tran­sac­tion is expec­ted shor­tly the­reafter.

Toge­ther with the gre­at support of the Roma­nian Gover­n­ment, Damen will res­to­re the finan­ci­al heal­th of the yard, rebu­ild employ­ment num­bers and increa­se acti­vi­ty levels of high-end pro­jects. In the mean­ti­me, Damen will faci­li­ta­te a smo­o­th transi­tion and keep talen­ted and ski­l­led reso­ur­ces mea­nin­gful­ly employed,” says Mr. Ber­k­vens.

Damen’s com­mit­ment to the Roma­nian shi­pbu­il­ding indus­try is well esta­blished. The com­pany has owned and ope­ra­ted Damen Shi­pyar­ds Galati sin­ce 1999.


DAMENCOMUNICAT OFICIAL: Nego­ci­e­ri­le din­tre Gru­pul Șan­ti­e­ru­lui Naval Damen și Guver­nul Româ­ni­ei pe tema șan­ti­e­ru­lui naval Man­ga­lia au fost fina­li­za­te în sea­ra zilei de 21 mar­tie.

René H. Ber­k­vens, CEO: “Sun­tem foar­te mul­țu­miți de dis­cu­ți­i­le pozi­ti­ve și con­struc­ti­ve pur­ta­te cu dl. Andru­ș­că, minis­trul eco­no­mi­ei și cu echi­pa sa. Aștep­tăm cu nerăb­da­re un rezul­tat pozi­tiv al votu­lui acțio­na­ri­lor la reu­niu­nea extra­or­di­na­ră a acțio­na­ri­lor din data de 30 mar­tie, în care, spe­răm, se va renun­ța la drep­tul de pre­emp­țiu­ne.

Aces­ta este obs­ta­co­lul che­ie în pro­ce­sul de rea­li­za­re a unui par­te­ne­ri­at stra­te­gic pe ter­men lung cu Guver­nul Româ­ni­ei.

Șan­ti­e­rul naval Man­ga­lia este cunos­cut sub nume­le de Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI). În pre­zent, Daewoo Shi­pbu­il­ding & Mari­ne Engi­ne­e­ring (DSME) deți­ne 51% din acțiu­ni­le din cur­te.

Pe 10 noiem­brie 2017, Damen a sem­nat un con­tract de cum­pă­ra­re pen­tru achi­zi­țio­na­rea par­ti­ci­pa­ți­ei DSME la DMHI, sub rezer­va drep­tu­lui de pre­emp­țiu­ne al Guver­nu­lui Româ­ni­ei (prin par­ti­ci­pa­rea sa la San­ti­e­rul Naval “2 Mai” SA Man­ga­lia).

În urma nego­ci­e­ri­lor pro­duc­ti­ve și con­clu­den­te pri­vind un par­te­ne­ri­at stra­te­gic pe ter­men lung cu îna­lți ofi­ci­ali ai Guver­nu­lui Româ­ni­ei, pre­co­ni­za­ta renun­ța­re la drep­tul de pre­emp­țiu­ne va fi făcu­tă publi­că până la sfâr­și­tul lunii mar­tie. Ulte­ri­or, este de aștep­tat fina­li­za­rea cu suc­ces a tranzac­ți­ei, la scurt timp după ace­ea.

Împre­u­nă cu Guver­nu­lui Româ­ni­ei, Damen va res­ta­bili situ­a­ția finan­ci­a­ră a șan­ti­e­ru­lui de la Man­ga­lia, va refa­ce numă­rul anga­ja­ți­lor pe care uni­ta­tea l‑a avut și va îmbo­gă­ți acti­vi­ta­tea cu comenzi mult mai diver­si­fi­ca­te. Între timp, Damen va faci­li­ta o tranzi­ție ușoa­ră și va păs­tra for­ța de mun­că deja anga­ja­tă”, a mai spus René H. Ber­k­vens.

Anga­ja­men­tul lui Damen față de indus­tria con­struc­ți­i­lor nava­le din Româ­nia este bine sta­bi­lit. Com­pa­nia a deți­nut și ope­rat Damen Shi­pyar­ds Galati din 1999.


Man­ga­lia News, 25.03.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply