Cerbul de Aur primește o finanțare de un milion de euro de la Guvern

0
563

n comi­tet guver­na­men­tal pre­zi­dat de pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă a decis, vineri, finan­ța­rea cu 4,6 mili­oa­ne de lei (apro­xi­ma­tiv 1 mili­on de euro) a fes­ti­va­lu­lui Cer­bul de Aur de la Bra­șov, scrie G4Media.ro. Exe­cu­ti­vul a apro­bat finan­ța­rea a 43 de pro­iec­te, in valoa­re tota­la de 14,8 mili­oa­ne de lei. Cele mai mul­te pre­văd orga­ni­za­rea de con­fe­rin­țe, sim­po­zi­oa­ne și spec­ta­co­le pe tema Uni­rii.

Infor­ma­ția că fes­ti­va­lul de la Bra­șov, care impli­neș­te anul aces­ta o jumă­ta­te de secol de la pri­ma edi­ție, a fost pre­zen­ta­tă încă de la înce­pu­tul lunii mar­tie, la o întâl­ni­re cu mem­brii Con­si­li­u­lui Naţio­nal al Audi­o­vi­zu­a­lu­lui de către direc­to­rul inte­ri­mar al TVR, Doi­na Gra­dea.

Cer­bul de Aur va fi, este edi­ţie ani­ver­sa­ră – 50 de ani de la pri­ma edi­ţie şi va fi anul aces­ta. (…) Este în pla­nul de Cen­te­nar”, a decla­rat Doi­na Gra­dea.

Fes­ti­va­lu­lui Cer­bul de Aur, lan­sat la sfâr­ți­tul ani­lor ’60 ca o vari­an­ta autoh­to­nă a mult mai cele­bru­lui San Remo, a avut în pri­ma sa eta­pă de via­ță patru edi­ții: 1968, 1969, 1970 și 1971. A fost relu­at două dece­nii mai târ­ziu, în 1992 și, cu un hia­tus de 3 edi­ții, a fost activ până în 2009.

Prin­tre arti­ş­tii stră­ini care au urcat pe sce­nă, de‑a lun­gul tim­pu­lui s‑au numă­rat Pink, Kyle Mino­u­ge, Toto Cutug­no, Dia­na Ross, Julio Igle­si­as, Tom Jones, Vaya con Dios, Chris­ti­na Agu­i­le­ra, Ric­ky Mar­tin, Scor­pi­ons sau Patri­cia Kaas. (sur­sa: bizbrasov.ro, 27.03.2018).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply