Statul român ar fi ajuns la un acord cu Damen (Olanda), pentru asocierea la Șantierul Naval Mangalia

0
2037

Dezvaluiri.ro: Sta­rea de incer­ti­tu­di­ne pri­vind soar­ta Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia se apro­pie de sfâr­șit. Se pare că sta­tul român (acțio­nar cu 49 la sută) ar fi reu­șit să îi con­vingă pe olan­de­zii de la Damen Shi­pyar­ds (care dețin în Româ­nia Șan­ti­e­rul Naval Galați) să intre într‑o aso­ci­e­re în care par­tea româ­nă să devi­nă majo­ri­ta­ră.

În ulti­mii ani, situ­a­ția eco­no­mi­că a Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries (DMHI) s‑a depre­ciat. Din cau­za scă­de­rii numă­ru­lui de con­trac­te, veni­tu­ri­le anga­ja­ți­lor au scă­zut (s‑a dimi­nu­at numă­rul de ore supli­men­ta­re) și o mare par­te din mese­ri­ași au ple­cat la alte șan­ti­e­re din Româ­nia sau stră­i­nă­ta­te.

Încă din urmă doi ani, core­e­nii au ini­țiat nego­ci­eri cu Damen, pen­tru a le vin­de pache­tul de 51 la sută pe care îl dețin în cadrul com­pa­niei. Repre­zen­tan­ții Damen au avut și întâl­niri infor­ma­le la șan­ti­er cu sin­di­ca­liș­tii, pro­mițân­du-le majo­rări sala­ri­a­le de 20 de pro­cen­te, în cadrul nou­lui con­tract colec­tiv de mun­că.
Sta­tul vrea pache­tul majo­ri­tar

Nego­ci­e­ri­le din­tre păr­ți s‑au blo­cat însă, atunci când sta­tul român a anun­țat că doreș­te să își exer­ci­te drep­tul de pre­emp­țiu­ne, men­țio­nat în con­trac­tul ini­țial. Aceas­tă cla­u­ză obli­ga com­pa­nia din Core­ea să facă pri­ma ofer­tă de vân­za­re sta­tu­lui român.

A urmat decla­ra­ția sur­prin­ză­toa­re a fos­tu­lui pre­mi­er Mihai Tudo­se, care a spus că sta­tul ar tre­bui să răs­cum­pe­re cele 51 la sută din acțiuni și să admi­nis­tre­ze șan­ti­e­rul: “Tre­bu­ie să facem niş­te fre­ga­te şi poa­te le facem noi. Că alţii le-ar fi putut face. Să facem şi men­te­nanţa la noi. Poa­te facem şi o băr­cu­ţă aco­lo. Dar nu e posi­bil cu atâ­ta Dună­re şi mare să nu aibă ţara un şan­ti­er naval”.

Aceas­tă decla­ra­ție a fost dur cri­ti­ca­tă de spe­cia­liști, dar și de către sin­di­ca­liș­tii de la Daewoo Man­ga­lia, care con­si­de­ră că aceas­tă vari­an­tă este una uto­pi­că.

Ulte­ri­or, sta­tul român a ini­țiat nego­ci­eri cu Damen încer­când să obți­nă pache­tul majo­ri­tar din com­pa­nie, vari­an­tă refu­za­tă ini­țial de către olan­dezi. În aceas­tă dez­ba­te­re s‑au impli­cat și o serie de Par­la­men­tari con­stăn­țeni, care le-au cerut repre­zen­tan­ți­lor guver­nu­lui să urgen­te­ze rezol­va­rea pro­ble­mei, pen­tru că mun­ci­to­rii pără­sesc șan­ti­e­rul, pro­ble­me­le soci­a­le din Man­ga­lia și împre­ju­ri­mi se acu­ti­zea­ză, iar admi­nis­tra­ția loca­lă a pier­dut deja sume impor­tan­te la buget.

În ori­ce vari­an­tă, cel târ­ziu pe 7 mar­tie situ­a­ția se va lămuri, aceas­ta fiind ulti­ma zi în care sta­tul își poa­te exer­ci­ta drep­tul de pre­emp­țiu­ne.

Con­ti­nu­a­rea, în dezvaluiri.ro/investigatii/ancheta, Luni, 26.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply