Şantierul Daewoo Mangalia, încă două săptămâni de aşteptare. „Sunt 3–4 cereri de lichidare pe zi, în ultima săptămână”

0
1357

REPLICA: Sin­di­ca­li­ş­tii spun că noul minis­tru al Eco­no­mi­ei le‑a dat spe­ranţe.

Mun­ci­to­rii de pe șan­ti­e­rul naval din Man­ga­lia au tre­cut prin niș­te luni cum­pli­te, tre­când de la ago­nie la extaz, apoi iar la ago­nie, soar­ta lor fiind în bra­țe­le sta­tu­lui român. S‑a jon­glat con­stat cu deci­zi­i­le foș­ti­lor miniș­tri, iar chiar fos­tul prim-minis­tru Mihai Tudo­se a spus că pe acel șan­ti­er se con­stru­iesc „băr­cuțe”, lucru aspru cri­ti­cat de sin­di­ca­liști.

Lau­renţiu Gobe­a­jă, pre­șe­din­te­le sin­di­ca­tu­lui „Nava­lis­tul” a fost în audien­ță la actu­a­lul minis­tru al Eco­no­mi­ei, Dănuț Andru­ș­că, în cur­sul zilei de vineri, 16 febru­a­rie, pen­tru a dis­cu­ta situ­a­ția șan­ti­e­ru­lui DMHI din Man­ga­lia, în con­di­ți­i­le în care pe 7 mar­tie expi­ră ter­me­nul la care tre­bu­ie lua­tă o deci­zie con­cre­tă. Lide­rul sin­di­cal a spus că a ieșit opti­mist de la întâl­ni­rea cu minis­trul, pri­mind asi­gu­rări că în maxim două săp­tămâni va fi tra­să o linie cla­ră cu ce se va întâm­pla.

Ne-au asi­gu­rat că în aceas­tă peri­oa­dă au avut dis­cu­ții cu repre­zen­tan­ții DAMEN și DSM. Nego­ci­e­ri­le sunt avan­sa­te, sunt aproa­pe de fina­li­za­rea aces­to­ra. Mai au de pre­gă­tit anu­mi­te deta­lii. Nu ne pot pune la dis­po­zi­ții mai mul­te infor­ma­ții, dar ne-au asi­gu­rat că la sfâr­și­tul aces­tei peri­oa­de, în maxim 2–3 săp­tămâni, până în data de 7 de mar­tie fiind ter­me­nul sta­bi­lit ca final sta­bi­lit de păr­ți.

Con­form sta­tu­tu­lui soci­e­tă­ții, ei au sta­bi­lit că peri­oa­da de accep­ta­re este de 60 de zile de la data la care unul din­tre par­te­neri comu­ni­că celui­lalt că are inten­ția de a vin­de. Ori­ca­re din­tre par­te­neri are drep­tul pri­mu­lui cum­pă­ră­tor. Sta­tul Român și‑a exer­ci­tat drep­tul în data de 7 ianu­a­rie și a însem­nat că acest ter­men limi­tă este 7 mar­tie. Până la aceas­tă dată sta­tul tre­bu­ie să facă toa­te demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru a cum­pă­ra acțiunile”,a pre­ci­zat Lau­ren­țiu Gobe­a­jă.

Tudo­se i‑a supă­rat pe mun­ci­to­rii de la Man­ga­lia cu „băr­cuțe”

Oame­nii au tre­cut prin stări emo­țio­na­le extre­me și nu înțe­le­geau ce se întâm­plă cu ei. Posi­bi­li­ta­tea ca Damen să pre­ia acti­vi­ta­tea mana­ge­ri­a­lă ar fi de bun augur atâ­ta timp cât vor veni cu pro­iec­te ample. Ast­fel, fos­tul prim-minis­tru Mihai Tudo­se a făcut o afir­ma­ție care a supă­rat atât con­du­ce­rea sin­di­ca­tu­lui, cât și mun­ci­to­rii care tru­desc pe șan­ti­er la nave cu capa­ci­tăți impre­sio­nan­te, atunci când a punc­tat că aco­lo se con­stru­iesc „băr­cuțe”.

Pen­tru că Damen a fost inte­re­sant și în decem­brie anul tre­cut, printr‑o adu­na­re gene­ra­lă, sta­tul român a votat împo­tri­vă. Dame­nul este inte­re­sat în con­ti­nu­a­re să cum­pe­re, acum și noi sun­tem curi­oși dacă sunt inte­re­sați să fie par­te­neri mino­ri­tari. Cei de la Minis­ter (n.r. Minis­te­rul Eco­no­mi­ei) mi-au spus că Damen este inte­re­sat să deți­nă mana­ge­men­tul soci­e­tă­ții, în sen­sul că să se ocu­pe de por­to­fo­li­ul de comenzi, de apro­vi­zio­na­re și tot ce impli­că con­struc­ția unei nave. Sunt vești bune.

Tot am citit prin pre­să și am pre­fe­rat să aflăm ast­fel de infor­ma­ții direct de la sur­să. Să nu ne lăsăm influ­en­țați de tot ce ce scrie prin pre­să. Mul­te infor­ma­ții erau pesi­mis­te. Noi fiind direct impli­cați cunoaș­tem cel mai bine situ­a­ția. Noi am vrut mai de mult să avem o dis­cu­ție cu Minis­te­rul Eco­no­mi­ei, doar că având în vede­re schim­ba­rea care a avut loc, am fost puși în situ­a­ția să aștep­tăm până se va insta­la, nu puteam fi în pri­ma zi aco­lo că să avem o dis­cu­ție. Tre­bu­ia să îl lăsăm să se pună la curent cu infor­ma­ți­i­le.

De ace­ea am aștep­tat până acum. Oame­nii tre­bu­ie să își reca­pe­te încre­de­rea în aceas­tă soci­e­ta­te, asta pen­tru că sta­rea gene­ra­lă era una foar­te pesi­mis­tă și depri­man­tă. După afir­ma­ția fos­tu­lui pre­mi­er cu „băr­cuțe”, chiar ne-am sim­țit jig­niți. Noi nu sun­tem niș­te con­struc­tori de bărci, noi am făcut vapoa­re cu o capa­ci­ta­te foar­te mare.

Nu sim­ple băr­cuțe de pes­cu­it. Un vapor con­stru­it de noi are nu știu câte băr­cuțe de sal­va­re, deci com­pa­ra­ția a fost chiar nefe­ri­ci­tă. Să admi­tem că dom­nul fost pre­mi­er nu era la curent situ­a­ția de la Man­ga­lia, chiar dacă a fost o peri­oa­dă des­tul de lun­gă și minis­tru al Eco­no­mi­ei – ar fi tre­bu­it să știe ce poten­ți­al are șan­ti­e­rul. Poa­te așa este felul lui de a se expri­ma”, a mai punc­tat lide­rul sin­di­cal.

Actu­a­lul minis­tru ofe­ră spe­ran­ță, dar „acum suflăm și în iaurt”

Actu­a­lul minis­tru a făcut o impre­sie bună, în sen­sul că a ofe­rit asi­gu­rări de impli­ca­re, însă Gobe­a­jă a pre­ci­zat că se așteap­tă să vadă fap­te, nu vor­be goa­le, care să impul­sio­ne­ze mun­ci­to­rii și să aibă bani să își plă­teas­că dato­ri­i­le la bănci, să își între­ți­nă fami­li­i­le, să tră­i­as­că.

Ca și pri­mă impre­sie, ne‑a asi­gu­rat că este direct impli­cat, că se va aple­ca asu­pra situ­a­ți­ei de la Man­ga­lia, că ne va comu­ni­ca toa­te deci­zi­i­le care se vor lua. Este bine inten­țio­nat. Dar având în vede­re că are apro­xi­ma­tiv 2 săp­tămâni de când a fost înves­tit în func­ție, tre­bu­ie să îi dăm oca­zia să demon­stre­ze. Nu vrem să fim prea cri­tici. Nu numai dum­ne­a­lui, sunt des­tul spe­cia­liști aco­lo. Pe noi ne inte­re­sea­ză să avem de mun­că și să fim plătiți cores­pun­ză­tor. Mun­ca într-un șan­ti­er naval este des­tul de difi­ci­lă”, a mai punc­tat Gobe­a­jă.

Demo­ra­li­za­rea pe șan­ti­er a dus la renun­ța­re! Oame­nii au înce­put să își cau­te de mun­că pe unde apu­că – în țară, în afa­ră – de fapt, ori­un­de este mai bine, ținând cont că sala­ri­i­le sunt cele mai mici din dome­niu.

Sper că oda­tă cu acest demers, să le mai dăm o spe­ran­ță și să îi încu­ra­jăm să mai rezis­te o peri­oa­dă. Și eu sunt oare­cum rezer­vat până când vor­be­le nu vor deve­ni fap­te. Nu că nu am încre­de­re în tot ce mi s‑a comu­ni­cat astăzi, dar știți că situ­a­ți­i­le se pot schim­ba de la una la alta, cum s‑a schim­bat și în decem­brie. Acum suflăm și în iaurt ca să zic așa. Dacă în decem­brie mai aveau o spe­ran­ță, chiar dacă ar fi venit acel inves­ti­tor stră­in, tot nu se schim­bau lucru­ri­le în bine de a doua zi, tot ar fi fost o peri­oa­dă de tranzi­ție, după șocul din decem­brie, a fost așa o demo­ra­li­za­re gene­ra­lă.

Fie­ca­re și‑a dat sea­ma că nu se va rezol­va pro­ble­ma. Unii au cău­tat o solu­ție indi­vi­du­a­lă, și-au cău­tat un alt loc de mun­că, nu nea­pă­rat în afa­ra țării, chiar și în Româ­nia în alte șan­ti­e­re. La șan­ti­e­rul din Man­ga­lia, sala­ri­i­le au rămas cele mai mici din indus­tria nava­lă. În ulti­mii 3 ani, noi nu am putut să obți­nem o creș­te­re sala­ri­a­lă sem­ni­fi­ca­ti­vă. La înce­put, core­e­nii s‑au lău­dat și au încer­cat ca în șan­ti­e­rul Man­ga­lia să fie cele mai mari din indus­tria nava­lă româ­neas­că. Spre fina­lul peri­oa­dei nu au putut să se țină de pro­mi­siu­ne”, a adă­u­gat lide­rul sin­di­cal.

Cor­ve­te­le lui Fifor, con­stru­i­te la Man­ga­lia?!

Minis­trul Apă­ră­rii, Mihai Fifor, s‑a aflat de dată recen­tă la Con­stan­ța, unde a comen­tat că Româ­nia și-ar putea con­strui chiar ea cor­ve­te­le. Fapt care dă spe­ran­ță celor din Șan­ti­e­rul Daewoo că toc­mai ei s‑ar putea ocu­pa de res­pec­ti­ve­le ambar­ca­țiuni.

Ieri a fost hotă­rârea ace­ea de Guvern pri­vind con­struc­ția celor patru cor­ve­te, numai că nu s‑a men­țio­nat expli­cit în care șan­ti­er. Se vehi­cu­lea­ză și în pre­să și în comu­ni­ta­tea loca­lă că Man­ga­lia ar fi șan­ti­e­rul res­pec­tiv. Nu pot să spun asta, chiar dacă am între­bat la minis­ter, nu mi s‑a dat un răs­puns clar. Nu este exlus! Este posi­bil să fie. Din câte am citit, v‑a dura cam trei ani până se va fina­li­za acest pro­iect. Noi nu avem cum să aștep­tăm acest timp. Pro­ble­ma e că la Man­ga­lia nu s‑ar con­stri decât struc­tu­ra cor­pu­lui navei, iar dota­rea cu teh­ni­că mili­ta­ră și așa mai depar­te se va face în altă par­te. Noi nu avem cum să facem asta. Ca și pro­cent din cos­tul total al lucră­rii, deși pare o sumă foar­te mare – 1.6 mili­ar­de de euro – dar cea mai mare par­te o repre­zin­tă înzes­tra­rea cu arma­ment, men­te­nan­ța, o garan­ție după ce este pre­da­tă. Sta­tul ca să obți­nă un pro­fit con­sis­tent, nu cred că ar avea de câști­gat dacă ar con­strui doar cor­pul. Nu au o capa­ci­ta­te foar­te mare. Cor­ve­ta este cam un sfert din ulti­ma navă livra­tă”, a mai pre­ci­zat Gobe­a­jă.

Sunt 3–4 cereri de lichi­da­re pe zi, în ulti­ma săp­tămâ­nă”

Con­ti­nu­a­rea, în replicaonline.ro, 17.02.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele